T̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

T̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼.H̼C̼M̼ đ̼ã̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ‘̼t̼r̼ố̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼ơ̼i̼ g̼i̼a̼m̼’̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ n̼à̼y̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ v̼à̼ b̼ị̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼.

(Nguyễn Kim An bị bắt)

N̼g̼à̼y̼ 1̼5̼-̼7̼,̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼i̼n̼ T̼u̼ổ̼i̼ T̼r̼ẻ̼ O̼n̼l̼i̼n̼e̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ P̼h̼ò̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ (̼P̼C̼0̼2̼)̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼.H̼C̼M̼ đ̼ã̼ r̼a̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ g̼ử̼i̼ đ̼ế̼n̼ C̼ụ̼c̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼,̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼,̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼á̼c̼ q̼u̼ậ̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼.H̼C̼M̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ t̼r̼u̼y̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ P̼C̼0̼2̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼h̼ụ̼ l̼ý̼,̼ t̼r̼u̼y̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼. Đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼ê̼n̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ K̼i̼m̼ A̼n̼,̼ 2̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼g̼ụ̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ t̼ạ̼m̼ t̼r̼ú̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼â̼n̼ B̼ì̼n̼h̼,̼ T̼P̼.H̼C̼M̼.

̼Đ̼ặ̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼h̼ậ̼n̼ d̼ạ̼n̼g̼:̼ c̼a̼o̼ 1̼,̼6̼3̼m̼,̼ d̼a̼ t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ t̼ó̼c̼ đ̼e̼n̼ c̼ắ̼t̼ n̼g̼ắ̼n̼,̼ d̼á̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼ơ̼i̼ m̼ậ̼p̼,̼ c̼h̼â̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼i̼ h̼ơ̼i̼ k̼h̼ậ̼p̼ k̼h̼i̼ễ̼n̼g̼ d̼o̼ b̼ị̼ c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼ế̼t̼ h̼ằ̼n̼ ở̼ c̼ổ̼ c̼h̼â̼n̼,̼ c̼ó̼ c̼h̼ò̼m̼ r̼â̼u̼ đ̼e̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ c̼ằ̼m̼ (̼đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ c̼ạ̼o̼ r̼â̼u̼ k̼h̼i̼ l̼ẩ̼n̼ t̼r̼ố̼n̼)̼…

̼H̼i̼ệ̼n̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ K̼i̼m̼ A̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.

Đ̼ể̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼,̼ t̼r̼u̼y̼ b̼ắ̼t̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼,̼ P̼C̼0̼2̼ k̼í̼n̼h̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ t̼r̼o̼n̼g̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ k̼h̼u̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼,̼ đ̼ể̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼h̼a̼i̼ r̼à̼ s̼o̼á̼t̼,̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼,̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ v̼à̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ c̼h̼o̼ P̼C̼0̼2̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ x̼ử̼ l̼ý̼.

̼T̼h̼e̼o̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼i̼n̼ T̼u̼ổ̼i̼ T̼r̼ẻ̼ O̼n̼l̼i̼n̼e̼ m̼ớ̼i̼ c̼ậ̼p̼ n̼h̼ậ̼t̼ t̼ố̼i̼ 1̼5̼-̼7̼,̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼.H̼C̼M̼,̼ đ̼ã̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ K̼i̼m̼ A̼n̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼ộ̼i̼ “̼T̼r̼ố̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼ơ̼i̼ g̼i̼a̼m̼”̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ 3̼8̼6̼ B̼ộ̼ l̼u̼ậ̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼.

̼B̼ị̼ c̼a̼n̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ K̼i̼m̼ A̼n̼ t̼r̼ố̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼3̼-̼7̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ c̼h̼ỗ̼ ở̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ t̼r̼ố̼n̼ l̼à̼ T̼r̼ạ̼i̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼a̼m̼ C̼h̼í̼ H̼ò̼a̼.
Truy bắt kẻ dương tính COVID-19 giết người, cướp tài sản - Ảnh 1.

C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼.H̼C̼M̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ K̼i̼m̼ A̼n̼.

̼B̼ấ̼t̼ k̼ỳ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼o̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼ó̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ b̼ắ̼t̼ v̼à̼ g̼i̼ả̼i̼ n̼g̼a̼y̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ b̼ị̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼,̼ v̼i̼ệ̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ h̼o̼ặ̼c̼ U̼B̼N̼D̼ n̼ơ̼i̼ g̼ầ̼n̼ n̼h̼ấ̼t̼.

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ b̼ắ̼t̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã̼ x̼i̼n̼ b̼á̼o̼ n̼g̼a̼y̼ c̼h̼o̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼.H̼C̼M̼ (̼2̼6̼8̼ T̼r̼ầ̼n̼ H̼ư̼n̼g̼ Đ̼ạ̼o̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ C̼ư̼ T̼r̼i̼n̼h̼,̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼)̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ K̼i̼m̼ A̼n̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼.H̼C̼M̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼4̼ v̼à̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ b̼ị̼ T̼A̼N̼D̼ C̼ấ̼p̼ c̼a̼o̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼ H̼C̼M̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼.

Đ̼a̼n̼g̼ t̼r̼ố̼n̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã̼ v̼ì̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ c̼ò̼n̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ t̼a̼x̼i̼,̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼

Đ̼ặ̼n̼g̼ P̼h̼ạ̼m̼ S̼á̼u̼ (̼q̼u̼ê̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼,̼ đ̼a̼n̼g̼ b̼ị̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼)̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼r̼ố̼n̼ r̼a̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ t̼a̼x̼i̼ đ̼ể̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.̼

Đang trốn truy nã vì giết người, còn dùng dao đâm tài xế taxi, cướp tài sản - Ảnh 1.

C̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼6̼-̼5̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ O̼a̼i̼ (̼H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ Đ̼ặ̼n̼g̼ P̼h̼ạ̼m̼ S̼á̼u̼ (̼5̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ ở̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ T̼h̼ủ̼y̼,̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼)̼ v̼ì̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ t̼a̼x̼i̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼6̼h̼2̼0̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼,̼ S̼á̼u̼ đ̼ặ̼t̼ t̼a̼x̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼.̼ K̼h̼i̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ đ̼o̼ạ̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ C̼i̼e̼n̼c̼o̼5̼,̼ k̼h̼u̼ đ̼ô̼ t̼h̼ị̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼à̼ (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ O̼a̼i̼)̼ t̼h̼ì̼ S̼á̼u̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ n̼h̼ọ̼n̼ đ̼â̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ v̼à̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼.̼

̼D̼ù̼ b̼ị̼ đ̼â̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ n̼a̼m̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ố̼ g̼ắ̼n̼g̼ g̼i̼ằ̼n̼g̼ c̼o̼ v̼à̼ m̼ở̼ c̼ử̼a̼ x̼e̼ t̼h̼o̼á̼t̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼ t̼r̼i̼ h̼ô̼ c̼ầ̼u̼ c̼ứ̼u̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ t̼u̼ầ̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ã̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼ c̼ậ̼n̼,̼ k̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ế̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ S̼á̼u̼.̼ C̼ò̼n̼ n̼a̼m̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼,̼ Đ̼ặ̼n̼g̼ P̼h̼ạ̼m̼ S̼á̼u̼ đ̼a̼n̼g̼ b̼ị̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼3̼-̼4̼,̼ Đ̼ặ̼n̼g̼ P̼h̼ạ̼m̼ S̼á̼u̼ c̼ù̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ạ̼n̼ đ̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ đ̼ế̼n̼ h̼i̼ệ̼u̼ c̼ầ̼m̼ đ̼ồ̼ ở̼ p̼h̼ố̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ T̼r̼u̼n̼g̼ (̼t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ P̼h̼o̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ T̼h̼ủ̼y̼)̼ đ̼ể̼ c̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼h̼ủ̼ t̼i̼ệ̼m̼ b̼á̼n̼ n̼ê̼n̼ g̼i̼ữ̼a̼ S̼á̼u̼ v̼à̼ a̼n̼h̼ N̼.̼T̼.̼L̼.̼ (̼3̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ c̼h̼ủ̼ t̼i̼ệ̼m̼ c̼ầ̼m̼ đ̼ồ̼)̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼r̼a̼n̼h̼ c̼ã̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼,̼ S̼á̼u̼ r̼ú̼t̼ d̼a̼o̼ t̼h̼ủ̼ s̼ẵ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ú̼i̼ q̼u̼ầ̼n̼ đ̼â̼m̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼á̼t̼ t̼r̼ú̼n̼g̼ m̼ạ̼n̼ s̼ư̼ờ̼n̼ b̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ a̼n̼h̼ L̼.̼,̼ g̼â̼y̼ đ̼ứ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ m̼ạ̼c̼h̼ c̼h̼ủ̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ g̼â̼y̼ á̼n̼,̼ Đ̼ặ̼n̼g̼ P̼h̼ạ̼m̼ S̼á̼u̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Nguồn: h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.v̼n̼/̼t̼r̼u̼y̼-̼n̼a̼-̼t̼u̼-̼t̼u̼-̼m̼a̼c̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼g̼i̼e̼t̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼c̼u̼o̼p̼-̼t̼a̼i̼-̼s̼a̼n̼-̼o̼-̼t̼p̼-̼h̼c̼m̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼7̼1̼5̼1̼7̼5̼0̼1̼0̼9̼5̼.h̼t̼m̼

Bình luận Facebook