T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼Q̼K̼1̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼:̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼Q̼K̼1̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼:̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼-̼7̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼. ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼”̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼.̼ C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼“̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼. ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼)̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼.̼ ̼̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼”̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼

blank

blank

N̼h̼ư̼ ̼P̼L̼O̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼6̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼4̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼6̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼)̼. ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼e̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼.̼

blank

“̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼é̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼6̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼-̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼.̼

N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼T̼ ử̼ ̼V̼o̼ n̼g̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼”̼V̼ẫ̼n̼ ̼é̼ p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼-̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼ t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ạ̼”̼

T̼h̼e̼o̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ Q̼u̼â̼n̼ k̼h̼u̼ 1̼ v̼ề̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼ô̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼,̼ h̼ọ̼c̼ v̼i̼ê̼n̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ Q̼u̼â̼n̼ s̼ự̼ Q̼u̼â̼n̼ k̼h̼u̼ 1̼)̼ t̼ ử̼ v̼o̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼8̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ đ̼ã̼ l̼ấ̼y̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼,̼ đ̼ồ̼n̼g̼ đ̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ Đ̼ô̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼K̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼0̼/̼7̼ c̼ủ̼a̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ Đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ H̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ K̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ 3̼,̼ Q̼u̼â̼n̼ k̼h̼u̼ 1̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ đ̼ã̼ l̼ấ̼y̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼,̼ h̼ọ̼c̼ v̼i̼ê̼n̼,̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ đ̼i̼ h̼u̼ấ̼n̼ l̼u̼y̼ệ̼n̼ d̼ã̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ạ̼i̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼4̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ h̼u̼ấ̼n̼ l̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼â̼n̼ b̼i̼n̼h̼ ở̼ T̼r̼u̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ 2̼,̼ S̼ư̼ đ̼o̼à̼n̼ 3̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼ô̼ (̼t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ H̼i̼ế̼u̼,̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ c̼ù̼n̼g̼ q̼u̼ê̼,̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼p̼ n̼g̼ũ̼,̼ h̼u̼ấ̼n̼ l̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼â̼n̼ b̼i̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼,̼ l̼à̼ c̼h̼ú̼ h̼ọ̼ c̼ủ̼a̼ q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ Đ̼ô̼)̼.̼ C̼á̼c̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ đ̼ề̼u̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ m̼ấ̼t̼ đ̼o̼à̼n̼ k̼ế̼t̼,̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g̼,̼ q̼u̼â̼n̼ p̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼.̼ Đ̼a̼ s̼ố̼ đ̼ề̼u̼ n̼h̼ậ̼n̼ x̼é̼t̼q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ Đ̼ô̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼ầ̼m̼ t̼í̼n̼h̼,̼ í̼t̼ n̼ó̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ó̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ớ̼i̼ a̼i̼.̼

blank
̼L̼ấ̼y̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼,̼ m̼ẹ̼ 5̼ h̼ọ̼c̼ v̼i̼ê̼n̼ q̼u̼ê̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼,̼ h̼ọ̼ đ̼ề̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ậ̼p̼ n̼g̼ũ̼,̼ k̼h̼i̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ v̼ề̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ề̼ p̼h̼ả̼n̼ á̼n̼h̼ c̼ó̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼i̼ê̼u̼ c̼ự̼c̼,̼ m̼ấ̼t̼ đ̼o̼à̼n̼ k̼ế̼t̼,̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g̼,̼ q̼u̼â̼n̼ p̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼.̼ K̼h̼i̼ n̼g̼h̼e̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼,̼ q̼u̼a̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ h̼ỏ̼i̼ t̼h̼ì̼ c̼o̼n̼ h̼ọ̼ đ̼ề̼u̼ n̼ó̼i̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼i̼ệ̼c̼ q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ Đ̼ô̼ b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼ c̼h̼ ế̼t̼,̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ l̼a̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ l̼à̼ s̼a̼i̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼.̼ T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ h̼ọ̼c̼ v̼i̼ê̼n̼ Đ̼à̼o̼ B̼á̼ H̼ả̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ v̼ớ̼i̼ T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼ô̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 9̼ g̼i̼ờ̼ s̼á̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼7̼/̼6̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ H̼ả̼i̼ v̼à̼ Đ̼ô̼ b̼u̼ộ̼c̼ g̼i̼á̼ đ̼ể̼ c̼u̼ố̼c̼ x̼ẻ̼n̼g̼ v̼à̼ d̼â̼y̼ m̼ó̼c̼ c̼h̼ổ̼i̼,̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼.̼

blank

̼K̼h̼i̼ H̼ả̼i̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ề̼ s̼ở̼ t̼h̼í̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ h̼ỏ̼i̼ Đ̼ô̼ v̼ề̼ s̼ở̼ t̼h̼í̼c̼h̼ t̼h̼ì̼ Đ̼ô̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼:̼ “̼T̼ô̼i̼ c̼h̼ỉ̼ t̼h̼í̼c̼h̼ ở̼ t̼r̼o̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼ố̼i̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ t̼ắ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼,̼ đ̼ó̼n̼g̼ c̼ử̼a̼”̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ Đ̼ô̼ h̼ỏ̼i̼ l̼ạ̼i̼ H̼ả̼i̼:̼ “̼Ô̼n̼g̼ đ̼ã̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ n̼g̼h̼ĩ̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼ự̼ t̼ ử̼ c̼h̼ư̼a̼?̼”̼ t̼h̼ì̼ H̼ả̼i̼ q̼u̼á̼t̼ Đ̼ô̼:̼ “̼Ô̼n̼g̼ b̼ị̼ đ̼i̼ê̼n̼ à̼”̼…̼ K̼h̼i̼ Đ̼ô̼ h̼ỏ̼i̼ H̼ả̼i̼:̼ “̼Ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼h̼í̼c̼h̼ l̼à̼m̼ b̼ạ̼n̼ v̼ớ̼i̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ t̼h̼ì̼ H̼ả̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ s̼a̼n̼g̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ề̼ k̼h̼á̼c̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ s̼u̼ố̼t̼ c̼u̼ộ̼c̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ g̼i̼ọ̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ô̼ t̼r̼ầ̼m̼ l̼ặ̼n̼g̼,̼ n̼é̼t̼ m̼ặ̼t̼ b̼u̼ồ̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ v̼u̼i̼ v̼ẻ̼.̼ Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ p̼h̼á̼t̼ p̼h̼i̼ế̼u̼ t̼h̼ă̼m̼ d̼ò̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ h̼ọ̼c̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ạ̼i̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼4̼ (̼T̼i̼ể̼u̼ đ̼o̼à̼n̼ 4̼,̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ Q̼u̼â̼n̼ s̼ự̼ Q̼u̼â̼n̼ k̼h̼u̼ 1̼)̼ v̼à̼ 6̼2̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ ở̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ c̼ũ̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ô̼ l̼à̼ T̼r̼u̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ 2̼ (̼S̼ư̼ đ̼o̼à̼n̼ 3̼,̼ Q̼u̼â̼n̼ k̼h̼u̼ 1̼)̼ b̼ằ̼n̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ b̼ỏ̼ p̼h̼i̼ế̼u̼ k̼í̼n̼,̼ c̼ó̼ l̼ậ̼p̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼,̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼:̼ T̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ c̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼,̼ c̼h̼ỉ̼ h̼u̼y̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ đ̼ộ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ C̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼,̼ c̼h̼ỉ̼ h̼u̼y̼ q̼u̼â̼n̼ p̼h̼i̼ệ̼t̼ b̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ h̼ọ̼c̼ t̼ậ̼p̼,̼ h̼u̼ấ̼n̼ l̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ c̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ũ̼ b̼ắ̼t̼ n̼ạ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ m̼ớ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ C̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ c̼á̼ đ̼ộ̼,̼ l̼ô̼ đ̼ề̼ c̼ờ̼ b̼ạ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼.̼ K̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ c̼á̼c̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ đ̼ề̼u̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼.̼
blank
̼Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ c̼á̼c̼ q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ắ̼t̼ d̼â̼y̼ đ̼ư̼a̼q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼ô̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ể̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼,̼ c̼ó̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ n̼h̼à̼ g̼ầ̼n̼ đ̼ó̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ v̼à̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ l̼ấ̼y̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ B̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ C̼h̼i̼n̼h̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼4̼)̼ v̼à̼ ô̼n̼g̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ L̼ư̼ơ̼n̼g̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼8̼,̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼r̼ú̼ ở̼ x̼ó̼m̼ B̼ã̼i̼ P̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ x̼ã̼ B̼à̼n̼ Đ̼ạ̼t̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ P̼h̼ú̼ B̼ì̼n̼h̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼á̼i̼ N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼. B̼à̼ C̼h̼i̼n̼h̼ k̼h̼a̼i̼:̼ K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼4̼ g̼i̼ờ̼ 3̼0̼ p̼h̼ú̼t̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼8̼/̼6̼,̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼g̼ồ̼i̼ c̼h̼ẻ̼ l̼ạ̼t̼ đ̼ể̼ b̼u̼ộ̼c̼ m̼ạ̼ ở̼ k̼h̼u̼ B̼ã̼i̼ P̼h̼ẳ̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼ó̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 3̼0̼0̼m̼ c̼ó̼ m̼ấ̼y̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ ở̼ c̼h̼ỗ̼ c̼â̼y̼ k̼e̼o̼ (̼t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ t̼h̼a̼o̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ q̼u̼â̼n̼ s̼ự̼)̼ v̼à̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ v̼ẫ̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ở̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼â̼y̼,̼ b̼à̼ C̼h̼i̼n̼h̼ t̼ư̼ở̼n̼g̼ l̼à̼ đ̼i̼ b̼ắ̼t̼ c̼h̼i̼m̼ b̼ị̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g̼.̼
blank

̼Ô̼n̼g̼ L̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ C̼h̼i̼ề̼u̼ 2̼8̼/̼6̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼g̼ồ̼i̼ u̼ố̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ ở̼ n̼h̼à̼ ô̼n̼g̼ Đ̼à̼o̼ V̼ă̼n̼ N̼h̼u̼ậ̼n̼ ở̼ c̼ù̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ t̼h̼ì̼ v̼ợ̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ b̼ả̼o̼ “̼ở̼ n̼g̼o̼à̼i̼ k̼i̼a̼ c̼ó̼ b̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ t̼h̼ắ̼t̼ c̼ổ̼ t̼ự̼ t̼ ử̼ c̼h̼ ế̼t̼”̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ ô̼n̼g̼ L̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼à̼ ô̼n̼g̼ N̼h̼u̼ậ̼n̼ đ̼ế̼n̼ x̼e̼m̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼à̼ b̼ộ̼ đ̼ộ̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ h̼ô̼ h̼ấ̼p̼ é̼p̼ t̼i̼m̼ n̼g̼o̼à̼i̼ l̼ồ̼n̼g̼ n̼g̼ự̼c̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ t̼h̼ì̼ b̼ó̼p̼ t̼a̼y̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ặ̼c̼ á̼o̼ l̼ó̼t̼ m̼à̼u̼ x̼a̼n̼h̼,̼ q̼u̼ầ̼n̼ r̼ằ̼n̼ r̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼ằ̼m̼ n̼g̼ử̼a̼ d̼ư̼ớ̼i̼ đ̼ấ̼t̼.̼
blank

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ v̼à̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼ữ̼a̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ ô̼n̼g̼ L̼ư̼ơ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ể̼ ý̼.̼ Ô̼n̼g̼ L̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ó̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼c̼h̼ ế̼t̼ r̼ồ̼i̼ t̼h̼ì̼ h̼ô̼ h̼ấ̼p̼ l̼à̼m̼ g̼ì̼ n̼ữ̼a̼”̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ é̼p̼ t̼i̼m̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼C̼ò̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼ò̼n̼ t̼á̼t̼ a̼n̼h̼ ạ̼”̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ì̼ ô̼n̼g̼ L̼ư̼ơ̼n̼g̼ r̼a̼ v̼ề̼.̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ c̼ũ̼n̼g̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ l̼ấ̼y̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼,̼ m̼ẹ̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ q̼u̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼ô̼.̼ B̼ố̼ m̼ẹ̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ô̼ l̼à̼ ô̼n̼g̼ T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ H̼ộ̼i̼ v̼à̼ b̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị̼ Đ̼ô̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ T̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ầ̼n̼ Đ̼ô̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ v̼ề̼,̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ề̼ n̼ó̼i̼ b̼ị̼ a̼i̼ đ̼á̼n̼h̼;̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ Đ̼ô̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ y̼ê̼u̼ c̼h̼ư̼a̼ v̼ì̼ Đ̼ô̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼ g̼ì̼.̼ E̼m̼ g̼á̼i̼ Đ̼ô̼ l̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị̼ U̼y̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ Đ̼ô̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ y̼ê̼u̼.̼ C̼h̼ị̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị̼ N̼h̼u̼n̼g̼ (̼d̼ì̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ô̼)̼ k̼h̼a̼i̼:̼ T̼ừ̼ k̼h̼i̼ Đ̼ô̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ T̼i̼ể̼u̼ đ̼ộ̼i̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ h̼a̼i̼ d̼ì̼ c̼h̼á̼u̼ h̼a̼y̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạ̼c̼,̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼i̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ v̼à̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼,̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼5̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ Đ̼ô̼ c̼ó̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ v̼ề̼,̼ k̼h̼i̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼h̼ị̼ N̼h̼u̼n̼g̼ c̼ó̼ h̼ỏ̼i̼:̼ “̼Đ̼ô̼ à̼,̼ ở̼ đ̼ấ̼y̼ c̼ó̼ k̼h̼ỏ̼e̼ k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ c̼ó̼ b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ Đ̼ô̼ v̼ừ̼a̼ c̼ư̼ờ̼i̼ v̼ừ̼a̼ n̼ó̼i̼ “̼C̼h̼á̼u̼ c̼h̼ỉ̼ b̼ị̼ c̼h̼ỉ̼ h̼u̼y̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼h̼ô̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ s̼a̼o̼ đ̼â̼u̼”̼ v̼à̼ b̼ả̼o̼ c̼h̼ị̼ N̼h̼u̼n̼g̼ đ̼ừ̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼.̼ C̼h̼ị̼ N̼h̼u̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ c̼h̼o̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ q̼u̼a̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ g̼i̼ữ̼a̼ h̼a̼i̼ d̼ì̼ c̼h̼á̼u̼ t̼ừ̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼5̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ đ̼ế̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼5̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

Theo

https://plo.vn/thoi-su/truong-phong-tuyen-huan-quan-khu-1-thong-tin-vu-quan-nhan-tran-duc-do-997510.html 

https://tinbaongaymoi.com/truong-phong-tuyen-huan-he-lo-vu-tran-duc-do/

Bình luận Facebook