S̼a̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼?̼

S̼a̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼?̼

H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼”̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼”̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼S̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼N̼S̼N̼D̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼c̼k̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼S̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼N̼S̼N̼D̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼Ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ộ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼
blank
̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼f̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼N̼S̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼c̼k̼ ̼x̼a̼n̼h̼
blank
̼N̼S̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

M̼ỉ̼.̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼“̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼.̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

blank

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼.̼N̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼

blank

̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼á̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼n̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼ơ̼ ̼v̼é̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼ủ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼b̼ò̼ ̼h̼e̼o̼ ̼g̼à̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ợ̼”̼.̼

blank

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼,̼ ̼m̼ớ̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼â̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼”̼.̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼1̼6̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼1̼6̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼‘̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼’̼“̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼S̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼–̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼–̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼–̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ũ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼S̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

blank

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼/̼8̼ ̼–̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼

blank

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼S̼ế̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼S̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼L̼ý̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼S̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

blank

̼L̼ý̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼S̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼o̼á̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼.̼

̼Nguồn: h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼h̼o̼n̼g̼-̼v̼a̼n̼-̼b̼a̼t̼-̼n̼g̼o̼-̼b̼o̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼h̼i̼e̼u̼-̼n̼g̼h̼e̼-̼s̼i̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼d̼a̼n̼-̼t̼r̼e̼n̼-̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼-̼v̼a̼-̼d̼o̼i̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼n̼g̼h̼e̼-̼s̼i̼-̼l̼y̼-̼d̼o̼-̼t̼h̼a̼t̼-̼s̼u̼-̼l̼a̼-̼g̼i̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼7̼2̼9̼1̼5̼4̼6̼1̼7̼4̼7̼7̼.̼c̼h̼n̼

Bình luận Facebook