̼Ô̼ t̼ô̼ đ̼ại̼ h̼ạ gi̼á̼, c̼h̼ạy đ̼u̼a̼ k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼, gi̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼h̼ l̼ẫ̼n̼ n̼h̼a̼u̼

̼Ô̼ t̼ô̼ đ̼ại̼ h̼ạ gi̼á̼, c̼h̼ạy đ̼u̼a̼ k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼, gi̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼h̼ l̼ẫ̼n̼ n̼h̼a̼u̼

M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ D̼N̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, d̼o̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g c̼ủ̼a̼ d̼ịc̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼ n̼ê̼n̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ b̼á̼n̼ ô̼ t̼ô̼ gi̼ả̼m̼ m̼ạn̼h̼, t̼ồ̼n̼ k̼h̼o̼ t̼ă̼n̼g l̼ê̼n̼. V̼à̼o̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼y, k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g c̼h̼ỉ̼ c̼h̼i̼ t̼i̼ề̼n̼ m̼u̼a̼ x̼e̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g ư̼u̼ đ̼ã̼i̼ l̼ớ̼n̼, v̼ì̼ v̼ậ̼y đ̼ã̼ đ̼ẩ̼y m̼ạn̼h̼ k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼, đ̼ại̼ h̼ạ gi̼á̼.

Ô tô đại hạ giá, chạy đua khuyến mãi, giành khách lẫn nhau

N̼h̼i̼ề̼u̼ m̼ẫ̼u̼ ô̼ t̼ô̼ c̼ó̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ b̼á̼n̼ c̼h̼ậ̼m̼ (̼ả̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ h̼ọ̼a̼)̼

̼D̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ gi̼ả̼m̼ m̼ạn̼h̼

̼B̼á̼o̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ H̼i̼ệ̼p h̼ộ̼i̼ c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ ô̼ t̼ô̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ (̼V̼A̼M̼A̼)̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y, d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ b̼á̼n̼ h̼à̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ D̼N̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼h̼á̼n̼g 5̼/̼2̼0̼2̼1̼ đ̼ạt̼ 2̼5̼.5̼8̼5̼ x̼e̼, b̼a̼o̼ gồ̼m̼ 1̼7̼.5̼8̼1̼ x̼e̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼;̼ 7̼.4̼8̼2̼ x̼e̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g m̼ại̼ v̼à̼ 5̼2̼2̼ x̼e̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ d̼ụn̼g. T̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼, d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ x̼e̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼ gi̼ả̼m̼ 1̼4̼%̼;̼ x̼e̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g m̼ại̼ gi̼ả̼m̼ 1̼6̼%̼ v̼à̼ x̼e̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ d̼ụn̼g gi̼ả̼m̼ 3̼3̼%̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼.

̼S̼ả̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ủ̼a̼ x̼e̼ l̼ắ̼p r̼á̼p t̼r̼o̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ạt̼ 1̼3̼.8̼2̼5̼ x̼e̼, gi̼ả̼m̼ 2̼0̼%̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼ s̼ố̼ l̼ư̼ợ̼n̼g x̼e̼ n̼h̼ậ̼p k̼h̼ẩ̼u̼ n̼gu̼yê̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ l̼à̼ 1̼1̼.7̼6̼0̼ x̼e̼, gi̼ả̼m̼ 7̼%̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼.

̼N̼go̼à̼i̼ V̼A̼M̼A̼, C̼ô̼n̼g t̼y T̼C̼ M̼o̼t̼o̼r̼ c̼ô̼n̼g b̼ố̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ b̼á̼n̼ h̼à̼n̼g t̼h̼á̼n̼g 5̼/̼2̼0̼2̼1̼ đ̼ạt̼ 6̼.0̼5̼3̼ x̼e̼, t̼h̼ấ̼p h̼ơ̼n̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ 6̼.5̼3̼8̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g 4̼/̼2̼0̼2̼1̼. C̼ô̼n̼g t̼y ô̼ t̼ô̼ V̼i̼n̼F̼a̼s̼t̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ t̼h̼á̼n̼g 5̼/̼2̼0̼2̼1̼ đ̼ạt̼ 2̼.8̼5̼5̼ x̼e̼, t̼ă̼n̼g n̼h̼ẹ̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ 2̼.7̼1̼7̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g 4̼/̼2̼0̼2̼1̼.

̼H̼ầ̼u̼ h̼ế̼t̼ c̼á̼c̼ m̼ẫ̼u̼ x̼e̼ c̼ó̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ề̼u̼ s̼ụt̼ gi̼ả̼m̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼. T̼o̼yo̼t̼a̼ V̼i̼o̼s̼ c̼ó̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ b̼á̼n̼ 1̼.7̼8̼9̼ x̼e̼, gi̼ả̼m̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ 1̼.9̼5̼0̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼. H̼yu̼n̼d̼a̼i̼ A̼c̼c̼e̼n̼t̼ đ̼ạt̼ 1̼.6̼2̼0̼ x̼e̼, gi̼ả̼m̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ 2̼.1̼5̼0̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼. H̼yu̼n̼d̼a̼i̼ gr̼a̼n̼d̼ i̼1̼0̼ đ̼ạt̼ 9̼5̼3̼ x̼e̼ gi̼ả̼m̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ 1̼.2̼1̼2̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼. H̼o̼n̼d̼a̼ C̼i̼t̼y đ̼ạt̼ 5̼8̼4̼ x̼e̼ gi̼ả̼m̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ 7̼4̼9̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼…

̼T̼h̼e̼o̼ c̼á̼c̼ D̼N̼, n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼í̼n̼h̼ t̼h̼á̼n̼g 2̼/̼2̼0̼2̼1̼ d̼o̼ c̼ó̼ k̼ỳ̼ n̼gh̼ỉ̼ T̼ế̼t̼ N̼gu̼yê̼n̼ đ̼á̼n̼ d̼à̼i̼ n̼gà̼y t̼h̼ì̼ t̼h̼á̼n̼g 5̼/̼2̼0̼2̼1̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ ô̼ t̼ô̼ t̼h̼ấ̼p n̼h̼ấ̼t̼ t̼ừ̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼. d̼ịc̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼ b̼ù̼n̼g ph̼á̼t̼ t̼r̼ở̼ l̼ại̼ v̼ớ̼i̼ d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ ph̼ứ̼c̼ t̼ạp đ̼a̼n̼g t̼á̼c̼ đ̼ộ̼n̼g r̼õ̼ r̼ệ̼t̼ l̼ê̼n̼ t̼h̼ị t̼r̼ư̼ờ̼n̼g ô̼ t̼ô̼, k̼h̼i̼ế̼n̼ gi̼a̼o̼ d̼ịc̼h̼ c̼h̼ậ̼m̼ l̼ại̼, s̼ứ̼c̼ m̼u̼a̼ gi̼ả̼m̼ s̼ú̼t̼.

̼T̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ q̼u̼a̼, m̼ộ̼t̼ l̼o̼ạt̼ m̼ẫ̼u̼ x̼e̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ D̼N̼ t̼u̼n̼g r̼a̼ t̼h̼ị t̼r̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼ư̼ M̼a̼z̼d̼a̼ C̼X̼-̼3̼ v̼à̼ C̼X̼-̼3̼0̼, H̼yu̼n̼d̼a̼i̼ S̼a̼n̼t̼a̼ F̼e̼ 2̼0̼2̼1̼,… T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ c̼ứ̼u̼ v̼ã̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ả̼m̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼h̼ị t̼r̼ư̼ờ̼n̼g ô̼ t̼ô̼ l̼a̼o̼ d̼ố̼c̼. N̼go̼ại̼ t̼r̼ừ̼ m̼ẫ̼u̼ H̼yu̼n̼d̼a̼i̼ S̼a̼n̼t̼a̼ F̼e̼ t̼h̼á̼n̼g 5̼ c̼ó̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ b̼á̼n̼ t̼ă̼n̼g h̼ơ̼n̼ 4̼0̼0̼ x̼e̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g 4̼ t̼h̼ì̼ c̼á̼c̼ m̼ẫ̼u̼ M̼a̼z̼d̼a̼ C̼X̼-̼3̼0̼ v̼à̼ C̼X̼-̼3̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạt̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ t̼h̼ấ̼p v̼ớ̼i̼ 1̼3̼5̼ v̼à̼ 4̼2̼6̼ x̼e̼.

̼C̼á̼c̼ DN̼ c̼ũ̼n̼g d̼ự̼ b̼á̼o̼, t̼h̼á̼n̼g 6̼/̼2̼0̼2̼1̼, t̼i̼ê̼u̼ t̼h̼ụ ô̼ t̼ô̼ t̼i̼ế̼p t̼ục̼ gi̼ả̼m̼ s̼â̼u̼ d̼o̼ d̼ịc̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼ẫ̼n̼ d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ h̼ế̼t̼ s̼ứ̼c̼ ph̼ứ̼c̼ t̼ạp, c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ư̼ớ̼n̼g gi̼ả̼m̼, h̼o̼ạt̼ đ̼ộ̼n̼g s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ b̼ị đ̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ệ̼, t̼h̼u̼ n̼h̼ậ̼p c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ gi̼ả̼m̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ n̼à̼y, t̼ừ̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼á̼n̼g 6̼, c̼á̼c̼ D̼N̼ v̼à̼ đ̼ại̼ l̼ý̼ t̼i̼ế̼p t̼ục̼ gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ m̼ẫ̼u̼ x̼e̼, t̼ă̼n̼g k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼ đ̼ể̼ k̼í̼c̼h̼ c̼ầ̼u̼.

̼Đ̼ồ̼n̼g l̼o̼ạt̼ h̼ạ gi̼á̼

̼C̼ô̼n̼g t̼y T̼C̼ M̼o̼t̼o̼r̼ gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ t̼ừ̼ 1̼5̼-̼2̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g c̼h̼o̼ m̼ẫ̼u̼ H̼yu̼n̼d̼a̼i̼ E̼l̼a̼n̼t̼r̼a̼ v̼à̼ 4̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g c̼h̼o̼ H̼yu̼n̼d̼a̼i̼ K̼o̼n̼a̼. T̼o̼yo̼t̼a̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ 3̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g t̼i̼ề̼n̼ m̼ặ̼t̼ l̼ệ̼ ph̼í̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ b̼ạ c̼h̼o̼ m̼ẫ̼u̼ V̼i̼o̼s̼, t̼ặ̼n̼g q̼u̼à̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g m̼u̼a̼ x̼e̼ W̼i̼go̼. T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ó̼, t̼ại̼ c̼á̼c̼ đ̼ại̼ l̼ý̼ k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g m̼u̼a̼ m̼ẫ̼u̼ A̼l̼t̼i̼s̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ 4̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.

̼T̼ại̼ c̼á̼c̼ đ̼ại̼ l̼ý̼, m̼ẫ̼u̼ S̼u̼z̼u̼k̼i̼ C̼i̼a̼z̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ 7̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g, b̼a̼o̼ gồ̼m̼ 5̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ t̼i̼ề̼n̼ m̼ặ̼t̼ v̼à̼ t̼ặ̼n̼g b̼ộ̼ ph̼ụ k̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ị gi̼á̼ 2̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g;̼ m̼ẫ̼u̼ E̼r̼t̼i̼ga̼ gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ 6̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g h̼i̼ệ̼u̼ K̼i̼a̼ gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ c̼h̼o̼ m̼ẫ̼u̼ C̼e̼r̼a̼t̼o̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼á̼n̼g 6̼ t̼ừ̼ 4̼5̼-̼6̼5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g t̼ù̼y ph̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼.

blank

V̼ì̼ v̼ậ̼y, c̼á̼c̼ D̼N̼ ph̼ả̼i̼ t̼ă̼n̼g c̼ư̼ờ̼n̼g k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼, gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ đ̼ể̼ k̼í̼c̼h̼ c̼ầ̼u̼ s̼ứ̼c̼ m̼u̼a̼

̼M̼a̼z̼d̼a̼ 3̼ c̼ũ̼n̼g gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ t̼ừ̼ 4̼0̼-̼6̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g t̼ù̼y ph̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼. H̼o̼n̼d̼a̼ C̼i̼t̼y gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ t̼ừ̼ 1̼5̼-̼2̼5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g, c̼á̼c̼ m̼ẫ̼u̼ H̼o̼n̼d̼a̼ C̼R̼-̼V̼, H̼R̼-̼V̼, C̼i̼v̼i̼c̼ gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ t̼ừ̼ 4̼0̼-̼6̼5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g. Đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g h̼i̼ệ̼u̼ V̼o̼l̼k̼s̼w̼a̼ge̼n̼ m̼ứ̼c̼ gi̼ả̼m̼ gi̼á̼ k̼h̼á̼ m̼ạn̼h̼, gi̼ả̼m̼ 2̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g c̼h̼o̼ m̼ẫ̼u̼ pa̼s̼s̼a̼t̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼8̼, t̼ặ̼n̼g b̼ộ̼ ph̼ụ k̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ị gi̼á̼ 1̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g c̼h̼o̼ m̼ẫ̼u̼ T̼i̼gu̼a̼n̼ E̼l̼e̼ga̼n̼c̼e̼, t̼ặ̼n̼g gó̼i̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ v̼ậ̼t̼ c̼h̼ấ̼t̼ t̼r̼ị gi̼á̼ 1̼1̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g c̼h̼o̼ m̼ẫ̼u̼ po̼l̼o̼ H̼a̼t̼c̼h̼b̼a̼c̼k̼…

̼C̼á̼c̼ D̼N̼ v̼à̼ đ̼ại̼ l̼ý̼ b̼á̼n̼ x̼e̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y đ̼a̼n̼g r̼ấ̼t̼ c̼h̼ậ̼t̼ v̼ậ̼t̼ x̼o̼a̼y x̼ở̼ đ̼ể̼ gi̼ữ̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼i̼ê̼u̼ t̼h̼ụ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼. V̼à̼o̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼y, k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g c̼h̼ỉ̼ c̼h̼i̼ t̼i̼ề̼n̼ m̼u̼a̼ x̼e̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g ư̼u̼ đ̼ã̼i̼ l̼ớ̼n̼, v̼ì̼ v̼ậ̼y c̼ầ̼n̼ ph̼ả̼i̼ đ̼ẩ̼y m̼ạn̼h̼ k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼, c̼h̼ấ̼p n̼h̼ậ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ l̼ợ̼i̼ n̼h̼u̼ậ̼n̼. N̼go̼à̼i̼ r̼a̼, h̼à̼n̼g l̼o̼ạt̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼a̼n̼g b̼ủ̼a̼ v̼â̼y c̼á̼c̼ D̼N̼ ô̼ t̼ô̼ n̼h̼ư̼ c̼h̼i̼ ph̼í̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ t̼ă̼n̼g c̼a̼o̼, n̼gu̼ồ̼n̼ c̼u̼n̼g l̼i̼n̼h̼ k̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ h̼ụt̼.

̼T̼h̼e̼o̼ s̼ố̼ l̼i̼ệ̼u̼ c̼ủ̼a̼ V̼A̼M̼A̼, d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ b̼á̼n̼ ô̼ t̼ô̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ l̼ắ̼p r̼á̼p n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼á̼n̼g 4̼/̼2̼0̼2̼1̼ gi̼ả̼m̼ 1̼%̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g 3̼/̼2̼0̼2̼1̼;̼ t̼ớ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g 5̼ t̼h̼ì̼ gi̼ả̼m̼ m̼ạn̼h̼ t̼ớ̼i̼ 2̼0̼%̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g 4̼. N̼h̼ữ̼n̼g m̼ẫ̼u̼ x̼e̼ c̼ó̼ s̼ả̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g l̼ớ̼n̼, l̼à̼ t̼r̼ụ c̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g n̼gh̼i̼ệ̼p ô̼ t̼ô̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼a̼n̼g h̼ứ̼n̼g c̼h̼ịu̼ t̼á̼c̼ đ̼ộ̼n̼g t̼i̼ê̼u̼ c̼ự̼c̼. ph̼â̼n̼ k̼h̼ú̼c̼ s̼e̼d̼a̼n̼ h̼a̼n̼g B̼, H̼yu̼n̼d̼a̼i̼ A̼c̼c̼e̼n̼t̼, T̼o̼yo̼t̼a̼ V̼i̼o̼s̼ v̼à̼ H̼o̼n̼d̼a̼ C̼i̼t̼y đ̼ề̼u̼ b̼ị s̼ụt̼ gi̼ả̼m̼ m̼ạn̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ b̼á̼n̼ r̼a̼.

̼V̼ớ̼i̼ ph̼â̼n̼ k̼h̼ú̼c̼ h̼ạn̼g A̼, c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ m̼ẫ̼u̼ V̼i̼n̼F̼a̼s̼t̼ F̼a̼d̼i̼l̼l̼ gi̼ữ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ă̼n̼g t̼r̼ư̼ở̼n̼g, c̼ò̼n̼ H̼yu̼n̼d̼a̼i̼ gr̼a̼n̼d̼ i̼1̼0̼ c̼ũ̼n̼g gi̼ả̼m̼. ph̼â̼n̼ k̼h̼ú̼c̼ S̼U̼V̼ đ̼ô̼ t̼h̼ị, m̼ẫ̼u̼ K̼i̼a̼ S̼e̼l̼t̼o̼s̼ v̼ố̼n̼ r̼ấ̼t̼ ă̼n̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼ũ̼n̼g b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼ịu̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼ụt̼ gi̼ả̼m̼, H̼yu̼n̼d̼a̼i̼ K̼o̼n̼a̼ c̼ũ̼n̼g t̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼,… ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g x̼ấ̼u̼ đ̼ế̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g n̼gh̼i̼ệ̼p ô̼ t̼ô̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.

C̼á̼c̼ D̼N̼ l̼o̼ n̼gại̼, t̼ồ̼n̼ k̼h̼o̼ ô̼ t̼ô̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ l̼ắ̼p r̼á̼p t̼r̼o̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼a̼n̼g t̼ă̼n̼g l̼ê̼n̼ d̼o̼ d̼o̼a̼n̼h̼ s̼ố̼ gi̼ả̼m̼. T̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ n̼à̼y k̼é̼o̼ d̼à̼i̼, v̼i̼ệ̼c̼ ph̼ả̼i̼ gi̼ả̼m̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼, c̼h̼o̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g n̼gh̼ỉ̼ l̼u̼â̼n̼ ph̼i̼ê̼n̼ l̼à̼ k̼h̼ó̼ t̼r̼á̼n̼h̼ k̼h̼ỏ̼i̼.

̼T̼h̼ị t̼r̼ư̼ờ̼n̼g ô̼ t̼ô̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼ỉ̼ k̼h̼ở̼i̼ s̼ắ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼i̼ n̼ă̼m̼, t̼ớ̼i̼ 2̼0̼2̼0̼ l̼ại̼ s̼ụt̼ gi̼ả̼m̼ v̼à̼ c̼h̼ư̼a̼ h̼ẹ̼n̼ n̼gà̼y h̼ồ̼i̼ ph̼ục̼. N̼ử̼a̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼2̼0̼, t̼h̼ị t̼r̼ư̼ờ̼n̼g ả̼m̼ đ̼ạm̼ s̼u̼ố̼t̼, n̼ử̼a̼ c̼u̼ố̼i̼ n̼ă̼m̼ s̼á̼n̼g s̼ủ̼a̼ h̼ơ̼n̼ n̼h̼ờ̼ h̼i̼ệ̼u̼ ứ̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ ư̼u̼ đ̼ã̼i̼ l̼ệ̼ ph̼í̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ b̼ạ n̼h̼ư̼n̼g v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼ấ̼y l̼ại̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ t̼ă̼n̼g t̼r̼ư̼ở̼n̼g c̼h̼u̼n̼g.

̼S̼a̼n̼g 2̼0̼2̼1̼, n̼gà̼n̼h̼ ô̼ t̼ô̼ l̼ại̼ t̼i̼ế̼p t̼ục̼ gặ̼p k̼h̼ó̼. T̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ v̼ữ̼n̼g c̼h̼ắ̼c̼ đ̼ể̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g n̼gh̼i̼ệ̼p ô̼ t̼ô̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼. d̼ịc̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ k̼é̼o̼ d̼à̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ t̼h̼ì̼ n̼gắ̼n̼ h̼ạn̼, k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ n̼à̼y l̼u̼ô̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g b̼ấ̼p b̼ê̼n̼h̼, D̼N̼ gá̼n̼h̼ c̼h̼ịu̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ h̼ại̼ r̼ủ̼i̼ r̼o̼.

Bình luận Facebook