Nóng rạng sáng 30/3! T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼:̼ C̼h̼á̼y̼ n̼h̼à̼,̼ 6̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ở̼ T̼P̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼

Nóng rạng sáng 30/3! T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼:̼ C̼h̼á̼y̼ n̼h̼à̼,̼ 6̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ở̼ T̼P̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼

K̼h̼i̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i̼,̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼á̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼ g̼i̼ờ̼ s̼á̼n̼g̼ n̼a̼y̼,̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ p̼h̼ố̼ 3̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ C̼á̼t̼ L̼á̼i̼,̼ T̼P̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ m̼ộ̼t̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ b̼ố̼c̼ c̼h̼á̼y̼.̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ h̼ô̼ h̼o̼á̼n̼,̼ b̼á̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ P̼C̼C̼C̼ đ̼ế̼n̼ d̼ậ̼p̼ l̼ử̼a̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ 6̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.̼

Thương tâm: Cháy nhà, 6 người ở TP Thủ Đức tử vong - ảnh 1
̼L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ T̼Ự̼ S̼A̼N̼G̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ t̼ê̼n̼ T̼â̼m̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼ặ̼n̼g̼,̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ g̼ồ̼m̼ v̼ợ̼,̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼,̼ h̼a̼i̼ c̼o̼n̼,̼ c̼h̼á̼u̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ c̼h̼á̼u̼ n̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ T̼â̼m̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.̼

Thương tâm: Cháy nhà, 6 người ở TP Thủ Đức tử vong - ảnh 2

C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ T̼Ự̼ S̼A̼N̼G̼

̼C̼á̼c̼ l̼ư̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ 6̼ g̼i̼ờ̼ s̼á̼n̼g̼ 3̼0̼-̼3̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ T̼P̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ c̼h̼á̼y̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ n̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ c̼h̼á̼y̼ l̼à̼ n̼h̼à̼ c̼ấ̼p̼ 4̼,̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ t̼ê̼n̼ T̼â̼m̼.̼ T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ d̼ù̼n̼g̼ c̼á̼c̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼á̼y̼ t̼i̼ế̼p̼ c̼ậ̼n̼,̼ g̼ọ̼i̼ c̼ử̼a̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ấ̼t̼ t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ c̼h̼á̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼ậ̼p̼ t̼ắ̼t̼ k̼h̼i̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ P̼C̼C̼C̼ đ̼ế̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ 6̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.̼

Thương tâm: Cháy nhà, 6 người ở TP Thủ Đức tử vong - ảnh 3

̼6̼ g̼i̼ờ̼ s̼á̼n̼g̼ 3̼0̼-̼3̼,̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ư̼a̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ r̼ờ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ T̼Ự̼ S̼A̼N̼G̼

̼”̼Ô̼n̼g̼ T̼â̼m̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼,̼ v̼ợ̼,̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼,̼ h̼a̼i̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼á̼u̼ n̼ộ̼i̼ v̼à̼ c̼h̼á̼u̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼”̼ -̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ H̼o̼à̼n̼g̼ T̼ù̼n̼g̼,̼ c̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ T̼P̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼+̼ Đ̼ế̼n̼ h̼ơ̼n̼ 6̼ g̼i̼ờ̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ị̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ n̼g̼ặ̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼h̼ó̼c̼ n̼ấ̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼ỏ̼i̼ x̼ó̼t̼ l̼ò̼n̼g̼.̼

Thương tâm: Cháy nhà, 6 người ở TP Thủ Đức tử vong - ảnh 4

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ó̼c̼ n̼ấ̼c̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ T̼Ự̼ S̼A̼N̼G̼

̼C̼á̼c̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ c̼h̼á̼y̼,̼ ô̼n̼g̼ T̼â̼m̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼g̼ủ̼ n̼g̼o̼à̼i̼.̼ K̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ ô̼n̼g̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ d̼ậ̼p̼ l̼ử̼a̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼+̼ T̼h̼e̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ ở̼ g̼ầ̼n̼,̼ ô̼n̼g̼ T̼â̼m̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ 5̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ l̼à̼ t̼h̼ợ̼ h̼ồ̼,̼ v̼ợ̼ t̼ê̼n̼ L̼o̼a̼n̼ l̼à̼m̼ n̼ộ̼i̼ t̼r̼ợ̼,̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ l̼à̼m̼ c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼,̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ l̼à̼m̼ b̼ả̼o̼ m̼ẫ̼u̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼ẫ̼u̼ g̼i̼á̼o̼.̼

̼H̼a̼i̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ g̼ồ̼m̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼á̼u̼ v̼à̼i̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼á̼u̼ 6̼ t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼+̼ P̼L̼O̼ s̼ẽ̼ c̼ậ̼p̼ n̼h̼ậ̼t̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ụ̼ c̼h̼á̼y̼ n̼à̼y̼

Bình luận Facebook