N̼gộ̼ đ̼ộ̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼:̼ 8̼4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g, h̼ơ̼n̼ 2̼0̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼, x̼á̼c̼ c̼h̼ế̼t̼ l̼a̼ l̼i̼ệ̼t̼

N̼gộ̼ đ̼ộ̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼:̼ 8̼4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g, h̼ơ̼n̼ 2̼0̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼, x̼á̼c̼ c̼h̼ế̼t̼ l̼a̼ l̼i̼ệ̼t̼

Í̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ 8̼4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼à̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼0̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼ d̼o̼ n̼gộ̼ đ̼ộ̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ t̼ại̼ b̼a̼n̼g A̼s̼s̼a̼m̼, m̼i̼ề̼n̼ Đ̼ô̼n̼g B̼ắ̼c̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼. Đ̼â̼y̼ l̼à̼ v̼ụ̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g t̼h̼ứ̼ h̼a̼i̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ò̼n̼g 2̼ t̼u̼ầ̼n̼.

Ngộ độc rượu: 84 người tử vong, hơn 200 người nhập viện - Ảnh 1.

C̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ế̼t̼ d̼o̼ n̼gộ̼ đ̼ộ̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ t̼ại̼ go̼l̼a̼gh̼a̼t̼ n̼gà̼y̼ 2̼2̼-̼2̼ -̼ Ả̼n̼h̼:̼ R̼E̼U̼T̼E̼R̼S̼

̼B̼ộ̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g Y̼ t̼ế̼ b̼a̼n̼g A̼s̼s̼a̼m̼, ô̼n̼g B̼i̼s̼w̼a̼ S̼a̼r̼m̼a̼, t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ q̼u̼a̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ại̼ v̼ớ̼i̼ H̼ã̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼ấ̼n̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ “c̼ứ̼ m̼ỗ̼i̼ 1̼0̼ p̼h̼ú̼t̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g l̼ại̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ v̼ề̼ s̼ố̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼à̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼ừ̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u̼. C̼h̼o̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼, c̼ó̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼0̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼a̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ n̼ằ̼m̼ v̼i̼ệ̼n̼ d̼o̼ n̼gộ̼ đ̼ộ̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼, t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼a̼ n̼gu̼y̼ k̼ịc̼h̼”.

̼C̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ịa̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ã̼ p̼h̼ả̼i̼ h̼u̼y̼ đ̼ộ̼n̼g b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ t̼ại̼ c̼á̼c̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ l̼â̼n̼ c̼ậ̼n̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g y̼ đ̼ể̼ ứ̼n̼g p̼h̼ó̼ v̼ớ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼.

̼B̼á̼c̼ s̼ĩ̼ D̼i̼l̼i̼p̼ R̼a̼j̼b̼n̼o̼n̼s̼h̼i̼ t̼ại̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ go̼l̼a̼gh̼a̼t̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g đ̼ề̼u̼ l̼à̼ d̼o̼ r̼ư̼ợ̼u̼ gi̼ả̼ v̼à̼ h̼ầ̼u̼ h̼ế̼t̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ n̼gh̼è̼o̼ l̼à̼m̼ c̼ô̼n̼g ở̼ đ̼ồ̼n̼ đ̼i̼ề̼n̼ t̼r̼ồ̼n̼g t̼r̼à̼.

̼V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g n̼à̼y̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ c̼h̼ỉ̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ầ̼y̼ 2̼ t̼u̼ầ̼n̼ s̼a̼u̼ v̼ụ̼ n̼gộ̼ đ̼ộ̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g r̼õ̼ n̼gu̼ồ̼n̼ gố̼c̼ t̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼ c̼ũ̼n̼g t̼ại̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼, k̼h̼i̼ế̼n̼ h̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼h̼u̼ộ̼c̼ h̼a̼i̼ b̼a̼n̼g U̼t̼t̼a̼r̼a̼k̼h̼a̼n̼d̼ v̼à̼ U̼t̼t̼a̼r̼ P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼.

̼Đ̼â̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼o̼i̼ l̼à̼ 2̼ v̼ụ̼ n̼gộ̼ đ̼ộ̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ l̼ớ̼n̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼ại̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ k̼ể̼ t̼ừ̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼1̼ l̼à̼m̼ 1̼7̼2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ại̼ T̼â̼y̼ B̼e̼n̼ga̼l̼.

̼C̼á̼c̼ v̼ụ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g d̼o̼ n̼gộ̼ đ̼ộ̼c̼ r̼ư̼ợ̼u̼ gi̼ả̼, r̼ư̼ợ̼u̼ l̼ậ̼u̼ r̼ẻ̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ ở̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼, c̼h̼ủ̼ y̼ế̼u̼ d̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ể̼ m̼u̼a̼ c̼á̼c̼ l̼o̼ại̼ r̼ư̼ợ̼u̼ c̼ó̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g h̼i̼ệ̼u̼ r̼õ̼ r̼à̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g gi̼á̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼a̼o̼.

̼T̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ n̼gộ̼ đ̼ộ̼c̼ t̼ồ̼i̼ t̼ệ̼ n̼h̼ấ̼t̼, 2̼0̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼2̼ t̼ại̼ b̼a̼n̼g O̼d̼i̼s̼h̼a̼, 1̼8̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ở̼ T̼â̼y̼ B̼e̼n̼ga̼l̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼2̼-̼2̼0̼1̼1̼ v̼à̼ 1̼0̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ M̼u̼m̼b̼a̼i̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼5̼.

̼T̼h̼e̼o̼ b̼á̼o̼ T̼h̼e̼ gu̼a̼d̼i̼a̼n̼, t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g t̼ử̼ v̼o̼n̼g d̼o̼ r̼ư̼ợ̼u̼ b̼ấ̼t̼ h̼ợ̼p̼ p̼h̼á̼p̼ k̼h̼á̼ p̼h̼ổ̼ b̼i̼ế̼n̼ ở̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ d̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼gh̼è̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ủ̼ t̼i̼ề̼n̼ m̼u̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ l̼o̼ại̼ r̼ư̼ợ̼u̼ c̼ó̼ gi̼ấ̼y̼ p̼h̼é̼p̼. R̼ư̼ợ̼u̼ b̼ấ̼t̼ h̼ợ̼p̼ p̼h̼á̼p̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼n̼ v̼ớ̼i̼ gi̼á̼ r̼ẻ̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼a̼ c̼h̼ế̼ t̼ă̼n̼g “đ̼ộ̼ p̼h̼ê̼” v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ h̼ó̼a̼ c̼h̼ấ̼t̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ t̼r̼ừ̼ s̼â̼u̼.

̼T̼h̼e̼o̼ C̼ụ̼c̼ H̼ồ̼ s̼ơ̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạm̼ q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼, t̼r̼u̼n̼g b̼ì̼n̼h̼ 1̼.0̼0̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼, c̼h̼ủ̼ y̼ế̼u̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼gh̼è̼o̼, t̼h̼i̼ệ̼t̼ m̼ạn̼g m̼ỗ̼i̼ n̼ă̼m̼ d̼o̼ u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼ b̼i̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g r̼õ̼ n̼gu̼ồ̼n̼ gố̼c̼.

Vụ n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ khác ở Việt Nam: 1̼0̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼…̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼S̼ủ̼n̼g̼ ̼P̼ả̼o̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼.̼

blank

S̼u̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼i̼l̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼3̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼3̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼…̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ẩ̼m̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

Các em học sinh trước đó được đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh để theo dõi (Ảnh minh họa)
Các em học sinh trước đó được đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh để theo dõi (Ảnh minh họa)

“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼3̼2̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

blank

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼s̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼P̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼7̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

Bình luận Facebook