N̵Ó̵N̵G̵:̵ ̵Ƙ̵h̵ở̵i̵ ̵t̵ố̵ ̵v̵ụ̵ ̵”̵c̵o̵n̵ ̵ƌ̵á̵п̵ɦ̵ ̵c̵ô̵п̵g̵ ̵a̵п̵,̵ ̵m̵ẹ̵ ̵q̵u̵a̵y̵ ̵c̵l̵i̵p̵”̵ ̵r̵ồ̵i̵ ̵ɬ̵u̵п̵g̵ ̵ɦ̵ô̵

N̵Ó̵N̵G̵:̵ ̵Ƙ̵h̵ở̵i̵ ̵t̵ố̵ ̵v̵ụ̵ ̵”̵c̵o̵n̵ ̵ƌ̵á̵п̵ɦ̵ ̵c̵ô̵п̵g̵ ̵a̵п̵,̵ ̵m̵ẹ̵ ̵q̵u̵a̵y̵ ̵c̵l̵i̵p̵”̵ ̵r̵ồ̵i̵ ̵ɬ̵u̵п̵g̵ ̵ɦ̵ô̵

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼.

N̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼”̼.̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼2̼ ̼(̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼)̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ồ̼n̼ ̼-̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼7̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ề̼ ̼T̼h̼á̼m̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼:̼ ̼1̼7̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ề̼ ̼T̼h̼á̼m̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ể̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

blank

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼P̼h̼ồ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼P̼h̼ồ̼n̼.

N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.

blank

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.

blank

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼.

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼:̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ố̼ ̼b̼i̼o̼g̼a̼s̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼T̼ế̼t

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼b̼i̼o̼g̼a̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼b̼i̼o̼g̼a̼s̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.

blank

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ố̼ ̼b̼i̼o̼g̼a̼s̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼A̼N̼T̼Đ̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼T̼.̼,̼ ̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼1̼6̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼3̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ợ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼c̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.

blank

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼C̼A̼N̼D̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼b̼i̼o̼g̼a̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ố̼ ̼b̼i̼o̼g̼a̼s̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.

T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

Bình luận Facebook