M̼ớ̼i̼ r̼a̼ t̼ù̼ v̼ì̼ t̼ộ̼i̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼, t̼i̼ế̼p t̼ục̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ c̼ả̼ c̼h̼ị d̼â̼u̼

M̼ớ̼i̼ r̼a̼ t̼ù̼ v̼ì̼ t̼ộ̼i̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼, t̼i̼ế̼p t̼ục̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ c̼ả̼ c̼h̼ị d̼â̼u̼

N̼gh̼e̼ đ̼ế̼n̼ t̼ê̼n̼ ph̼ú̼ l̼à̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ gá̼i̼ ở̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ã̼ “b̼ạt̼ v̼í̼a̼ k̼i̼n̼h̼ h̼ồ̼n̼” v̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ t̼r̼a̼o̼ t̼h̼â̼n̼ gử̼i̼ ph̼ậ̼n̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ó̼ “m̼á̼u̼ d̼ê̼”. K̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ n̼gờ̼ gã̼ t̼r̼a̼i̼ đ̼ố̼n̼ m̼ạt̼ n̼à̼y l̼ại̼ d̼ở̼ t̼r̼ò̼ b̼ệ̼n̼h̼ h̼o̼ạn̼ v̼ớ̼i̼ c̼ả̼ c̼h̼ị d̼â̼u̼.

̼T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ b̼ạn̼ b̼è̼ c̼ù̼n̼g t̼r̼a̼n̼g l̼ứ̼a̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼, v̼ợ̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ì̼ b̼ị c̼á̼o̼ C̼a̼o̼ ph̼ú̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼8̼, t̼r̼ú̼ t̼ại̼ x̼ã̼ N̼gũ̼ ph̼ụn̼g, h̼u̼yệ̼n̼ ph̼ú̼ Q̼u̼ý̼, B̼ì̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ v̼ẫ̼n̼ l̼ô̼n̼g b̼ô̼n̼g. L̼ỗ̼i̼ t̼ại̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ n̼à̼y đ̼ã̼ đ̼ể̼ d̼ục̼ v̼ọn̼g l̼ấ̼n̼ á̼t̼ l̼ý̼ t̼r̼í̼ n̼ê̼n̼ t̼h̼ờ̼i̼ t̼r̼a̼i̼ t̼r̼ẻ̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ục̼ b̼ậ̼n̼ r̼ộ̼n̼ v̼ớ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼à̼o̼ t̼ù̼, r̼a̼ k̼h̼á̼m̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “H̼i̼ế̼p d̼â̼m̼”, k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ yê̼u̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ đ̼ể̼ l̼ậ̼p gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.

̼C̼h̼ư̼a̼ k̼ể̼, n̼gh̼e̼ đ̼ế̼n̼ t̼ê̼n̼ ph̼ú̼ l̼à̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ gá̼i̼ ở̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ã̼ “b̼ạt̼ v̼í̼a̼ k̼i̼n̼h̼ h̼ồ̼n̼” v̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ t̼r̼a̼o̼ t̼h̼â̼n̼ gử̼i̼ ph̼ậ̼n̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ó̼ “m̼á̼u̼ d̼ê̼”.

̼T̼h̼ự̼c̼ t̼ế̼, ph̼ú̼ v̼ừ̼a̼ c̼h̼ấ̼p h̼à̼n̼h̼ x̼o̼n̼g b̼ả̼n̼ á̼n̼ 2̼ n̼ă̼m̼ 6̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “H̼i̼ế̼p d̼â̼m̼”, t̼r̼ở̼ v̼ề̼ t̼á̼i̼ h̼ò̼a̼ n̼h̼ậ̼p c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ l̼â̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g n̼à̼o̼ t̼ậ̼t̼ ấ̼y, c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼ó̼a̼ á̼n̼ t̼í̼c̼h̼ l̼ại̼ t̼i̼ế̼p t̼ục̼ t̼á̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼, l̼ầ̼n̼ n̼à̼y h̼ắ̼n̼ c̼ò̼n̼ ph̼ạm̼ l̼i̼ề̼n̼ 2̼ t̼ộ̼i̼ v̼ớ̼i̼ t̼í̼n̼h̼ c̼h̼ấ̼t̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọn̼g h̼ơ̼n̼.

̼T̼ố̼i̼ 2̼1̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼4̼, ph̼ú̼ ph̼ó̼n̼g x̼e̼ m̼á̼y đ̼i̼ t̼á̼n̼ gá̼i̼ t̼h̼ì̼ b̼ị đ̼á̼m̼ t̼r̼a̼i̼ l̼à̼n̼g k̼h̼á̼c̼ c̼h̼ặ̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ n̼à̼y ph̼ả̼i̼ t̼h̼á̼o̼ c̼h̼ạy v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ị H̼. l̼à̼ c̼h̼ị d̼â̼u̼ h̼ọ ở̼ gầ̼n̼ đ̼ó̼ l̼á̼n̼h̼ n̼ạn̼.

̼V̼à̼o̼ n̼h̼à̼, ph̼ú̼ b̼i̼ế̼t̼ a̼n̼h̼ h̼ọ m̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ v̼ắ̼n̼g, c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ c̼h̼ị H̼. v̼à̼ 2̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ ở̼ n̼h̼à̼;̼ h̼a̼i̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ đ̼a̼n̼g n̼gủ̼ n̼ê̼n̼ ph̼ú̼ n̼ổ̼i̼ d̼ục̼ v̼ọn̼g đ̼ịn̼h̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ c̼h̼ị H̼. Đ̼ể̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ ý̼ đ̼ồ̼ đ̼e̼n̼ t̼ố̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, ph̼ú̼ v̼à̼o̼ b̼ế̼p l̼ấ̼y d̼a̼o̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼ gí̼ v̼à̼o̼ c̼ổ̼ c̼h̼ị H̼, k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼ đ̼ư̼a̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ v̼à̼o̼ ph̼ò̼n̼g n̼gủ̼ đ̼ể̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼. Q̼u̼á̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ b̼ỉ̼ ổ̼i̼ c̼ủ̼a̼ gã̼ t̼r̼a̼i̼ t̼r̼ẻ̼, b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ l̼ự̼a̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼u̼yê̼n̼ c̼a̼n̼ ph̼ú̼ n̼h̼ư̼n̼g t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ n̼à̼y k̼h̼ô̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ n̼gộ̼, c̼ò̼n̼ d̼ọa̼ gi̼ế̼t̼ n̼ế̼u̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ ph̼ụ d̼á̼m̼ “c̼h̼ố̼n̼g l̼ệ̼n̼h̼” k̼h̼ô̼n̼g ph̼ục̼ v̼ụ h̼ắ̼n̼ t̼a̼.

blank

̼C̼h̼ị H̼. l̼ú̼c̼ n̼à̼y m̼ớ̼i̼ n̼h̼ớ̼ r̼a̼ ph̼ú̼ t̼ừ̼n̼g c̼a̼n̼ á̼n̼ t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼, l̼ại̼ t̼h̼ấ̼y t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ c̼ủ̼a̼ ph̼ú̼ q̼u̼á̼ h̼u̼n̼g h̼ã̼n̼ n̼ê̼n̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ ph̼ụ ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ n̼ga̼y đ̼ư̼ợ̼c̼ r̼ằ̼n̼g gã̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ v̼ô̼ l̼i̼ê̼m̼ s̼ỉ̼ n̼à̼y đ̼ã̼ “h̼ế̼t̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ c̼h̼ữ̼a̼”, n̼ế̼u̼ c̼h̼ố̼n̼g l̼ệ̼n̼h̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ m̼ấ̼t̼ m̼ạn̼g. C̼h̼ị H̼. k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ c̼h̼ố̼n̼g c̼ự̼ n̼ữ̼a̼ m̼à̼ c̼h̼ỉ̼ k̼h̼ó̼c̼ l̼ó̼c̼ v̼a̼n̼ x̼i̼n̼ ph̼ú̼ n̼gh̼ĩ̼ đ̼ế̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ h̼ọ h̼à̼n̼g m̼à̼ t̼h̼a̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị, n̼h̼ư̼n̼g gã̼ t̼r̼a̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ú̼t̼ đ̼ộ̼n̼g l̼ò̼n̼g.

̼T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ ph̼ú̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị h̼à̼n̼h̼ s̼ự̼ t̼h̼ì̼ gặ̼p t̼r̼ở̼ n̼gại̼ v̼ì̼ h̼a̼i̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị H̼. n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g m̼ẹ̼ k̼h̼ó̼c̼ l̼ó̼c̼ đ̼ã̼ b̼ừ̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ n̼gủ̼, c̼h̼ạy v̼à̼o̼ b̼u̼ồ̼n̼g. B̼i̼ế̼t̼ m̼ẹ̼ m̼ì̼n̼h̼ gặ̼p n̼gu̼y h̼i̼ể̼m̼, c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ k̼h̼ó̼c̼ ầ̼m̼ l̼ê̼n̼ v̼à̼ v̼a̼n̼ x̼i̼n̼, k̼é̼o̼ ph̼ú̼ r̼a̼. gã̼ t̼r̼a̼i̼ b̼ỉ̼ ổ̼i̼ b̼ắ̼t̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ r̼a̼ ph̼ò̼n̼g n̼go̼à̼i̼, k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼ê̼u̼ l̼a̼, n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼e̼ l̼ờ̼i̼ h̼ắ̼n̼ s̼ẽ̼ gi̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ả̼ b̼a̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼.

blank

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ “đ̼i̼ề̼u̼” c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ị q̼u̼ấ̼y r̼ầ̼y, ph̼ú̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ại̼ đ̼ế̼n̼ c̼ù̼n̼g. C̼h̼ị H̼. c̼h̼ỉ̼ b̼i̼ế̼t̼ x̼i̼n̼ t̼h̼a̼ v̼à̼ h̼ứ̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ n̼à̼y v̼ớ̼i̼ a̼i̼, c̼a̼m̼ k̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ n̼ê̼n̼ ph̼ú̼ m̼ớ̼i̼ yê̼n̼ t̼â̼m̼ c̼h̼o̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ặ̼c̼ q̼u̼ầ̼n̼ á̼o̼. T̼u̼y v̼ậ̼y, t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ r̼a̼ v̼ề̼ h̼ắ̼n̼ c̼ò̼n̼ c̼ầ̼m̼ d̼a̼o̼ đ̼e̼ d̼ọa̼ n̼ế̼u̼ c̼h̼ị H̼. h̼é̼ r̼ă̼n̼g k̼ể̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ n̼à̼y v̼ớ̼i̼ a̼i̼ s̼ẽ̼ b̼ị “c̼ắ̼t̼ l̼ư̼ỡ̼i̼” v̼à̼ t̼i̼ệ̼n̼ t̼a̼y c̼ư̼ớ̼p c̼ủ̼a̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ 1̼0̼0̼.0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g r̼ồ̼i̼ m̼ớ̼i̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y ph̼ó̼n̼g v̼ề̼.

blank

̼M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y, T̼A̼N̼D̼ h̼u̼yệ̼n̼ ph̼ú̼ Q̼u̼ý̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ đ̼ã̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ l̼ư̼u̼ đ̼ộ̼n̼g v̼ụ á̼n̼ v̼à̼ t̼u̼yê̼n̼ ph̼ạt̼ b̼ị c̼á̼o̼ C̼a̼o̼ ph̼ú̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ 3̼ n̼ă̼m̼ 6̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “H̼i̼ế̼p d̼â̼m̼”;̼ 8̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “C̼ư̼ớ̼p t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼”;̼ t̼ổ̼n̼g h̼ợ̼p h̼ì̼n̼h̼ ph̼ạt̼ b̼u̼ộ̼c̼ b̼ị c̼á̼o̼ ph̼ả̼i̼ c̼h̼ấ̼p h̼à̼n̼h̼ l̼à̼ 1̼1̼ n̼ă̼m̼ 6̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼.

̼N̼go̼à̼i̼ r̼a̼, ph̼ú̼ c̼ò̼n̼ ph̼ả̼i̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼ổ̼n̼ t̼h̼ấ̼t̼ v̼ề̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị H̼. t̼r̼ê̼n̼ 1̼1̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g. M̼ứ̼c̼ á̼n̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ k̼h̼ắ̼c̼ c̼ủ̼a̼ T̼ò̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ô̼n̼g đ̼ả̼o̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ đ̼ồ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼, đ̼â̼y l̼à̼ b̼à̼i̼ h̼ọc̼ n̼h̼ã̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ k̼ẻ̼ t̼à̼ d̼â̼m̼, c̼o̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼.

Bình luận Facebook