L̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼п̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼s̼â̼u̼ ̼m̼ọ̼t̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ɦ̼i̼ế̼п̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼т̼ử̼ ̼ʋ̼o̼ɴ̼ǥ̼

L̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼п̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼s̼â̼u̼ ̼m̼ọ̼t̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ɦ̼i̼ế̼п̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼ ̼т̼ử̼ ̼ʋ̼o̼ɴ̼ǥ̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼,̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ e̼m̼ T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼ô̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼ s̼ự̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼,̼ c̼h̼ú̼ ý̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ t̼ừ̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼.̼ S̼ự̼ r̼a̼ đ̼i̼ c̼ủ̼a̼ e̼m̼ Đ̼ô̼ l̼à̼ t̼i̼ế̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ô̼ h̼ạ̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼à̼ c̼ả̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ đ̼ề̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ế̼c̼,̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ đ̼ồ̼n̼g̼ c̼ả̼m̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ e̼m̼ Đ̼ô̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ m̼ộ̼t̼ s̼ự̼ t̼h̼ự̼c̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼a̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ó̼ l̼à̼ l̼à̼n̼ s̼ó̼n̼g̼ g̼i̼ậ̼n̼ d̼ự̼ c̼ủ̼a̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ n̼h̼ằ̼m̼ t̼ớ̼i̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ q̼u̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ờ̼i̼ l̼ẽ̼ h̼à̼m̼ h̼ồ̼,̼ á̼.̼c̼ ý̼ g̼â̼y̼ h̼.̼o̼a̼n̼g̼ m̼.̼a̼n̼g̼,̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ e̼ n̼g̼ạ̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼i̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ v̼ụ̼ q̼u̼â̼n̼ s̼ự̼.̼ V̼à̼ l̼à̼n̼ s̼ó̼n̼g̼ n̼à̼y̼ c̼à̼n̼g̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ d̼ữ̼ d̼ộ̼i̼ h̼ơ̼n̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ c̼h̼ấ̼t̼ x̼ú̼c̼ t̼á̼c̼ t̼ừ̼ l̼u̼ậ̼n̼ đ̼i̼ệ̼u̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ạ̼c̼ m̼a̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ k̼.̼í̼c̼h̼ đ̼.̼ộ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ơ̼ h̼ộ̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼ị̼,̼ p̼.̼h̼ả̼n̼ đ̼.̼ộ̼n̼g̼ c̼ả̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼à̼ n̼g̼o̼à̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ d̼ị̼c̼h̼ l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ê̼n̼ k̼ế̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ v̼à̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼.̼ C̼h̼ỉ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ấ̼y̼ n̼g̼à̼y̼,̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼,̼ p̼h̼ó̼n̼g̼ s̼ự̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼,̼ p̼h̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼a̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ m̼ặ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼,̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ v̼à̼ y̼o̼u̼t̼o̼b̼e̼,̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ h̼à̼n̼g̼ v̼ạ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼á̼c̼ v̼à̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼.̼ Đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ó̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ r̼õ̼ s̼ứ̼c̼ “̼h̼ấ̼p̼ d̼ẫ̼n̼”̼ c̼ủ̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ớ̼n̼ n̼h̼ư̼ n̼à̼o̼.̼

blank

̼Đ̼á̼m̼ p̼h̼ả̼n̼ đ̼ộ̼n̼g̼ l̼ư̼u̼ v̼o̼n̼g̼ V̼i̼ệ̼t̼ T̼â̼n̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼í̼c̼h̼ đ̼ộ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼ấ̼y̼ b̼ả̼n̼ c̼h̼ấ̼t̼ “̼đ̼ụ̼c̼ n̼ư̼ớ̼c̼ b̼é̼o̼ c̼ò̼”̼,̼ “̼t̼h̼ừ̼a̼ n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ụ̼c̼ t̼h̼ả̼ c̼â̼u̼”̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ k̼ẻ̼ c̼ơ̼ h̼ộ̼i̼,̼ g̼i̼a̼n̼ m̼a̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼ị̼ k̼h̼i̼ b̼i̼ế̼n̼ n̼ỗ̼i̼ b̼ấ̼t̼ h̼ạ̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ơ̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ể̼ v̼ụ̼ l̼ợ̼i̼ c̼h̼o̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼.̼ V̼ớ̼i̼ v̼ỏ̼ b̼ọ̼c̼ t̼h̼ể̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ự̼ đ̼ồ̼n̼g̼ c̼ả̼m̼,̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ m̼ấ̼t̼ m̼á̼t̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g̼ l̼ờ̼i̼ l̼ẽ̼ n̼g̼o̼n̼ n̼g̼ọ̼t̼ t̼ừ̼ “̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ l̼ư̼ỡ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ n̼h̼ư̼ “̼đ̼i̼ t̼ì̼m̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼,̼ c̼ô̼n̼g̼ l̼ý̼ c̼h̼o̼ e̼m̼ T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼ô̼”̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ y̼ê̼u̼ s̼á̼c̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ l̼à̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼,̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼ạ̼i̼ 4̼.̼0̼ t̼á̼c̼ đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ q̼u̼á̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ đ̼ọ̼c̼ v̼à̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼i̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼.̼ M̼ộ̼t̼ l̼ỗ̼ h̼ổ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼ạ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼ệ̼,̼ k̼h̼i̼ m̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ p̼h̼ụ̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ q̼u̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ở̼i̼ t̼i̼n̼ t̼ứ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼i̼ể̼m̼ d̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ l̼a̼n̼ t̼r̼à̼n̼ r̼ộ̼n̼g̼ r̼ã̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼h̼ẫ̼n̼ n̼ạ̼i̼,̼ k̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ì̼ c̼h̼ờ̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ p̼h̼í̼a̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼ấ̼n̼,̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ h̼a̼y̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼á̼t̼ n̼g̼ô̼n̼ t̼ừ̼ p̼h̼í̼a̼ q̼u̼â̼n̼ đ̼ộ̼i̼.̼ H̼ệ̼ l̼ụ̼y̼ c̼ủ̼a̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ề̼ m̼ớ̼i̼ m̼ẻ̼ k̼h̼i̼ m̼ộ̼t̼ b̼ộ̼ p̼h̼ậ̼n̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ b̼ị̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼.̼ừ̼a̼ b̼.̼ị̼p̼,̼ d̼ắ̼t̼ m̼ũ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ c̼á̼c̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼.̼ự̼c̼ đ̼.̼o̼a̼n̼ v̼à̼ v̼ô̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼a̼y̼ l̼à̼m̼ h̼i̼ệ̼u̼ ứ̼n̼g̼ t̼i̼ê̼u̼ c̼ự̼c̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ m̼ẽ̼ h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ b̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼,̼ c̼ũ̼n̼g̼ q̼u̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ã̼ t̼h̼a̼n̼h̼ l̼ọ̼c̼ r̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ “̼c̼o̼n̼ r̼ậ̼n̼ c̼h̼ủ̼”̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼r̼ỗ̼i̼ d̼ậ̼y̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ p̼h̼á̼ đ̼i̼ê̼n̼ c̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼ấ̼t̼ s̼ự̼ r̼ă̼n̼ đ̼e̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼,̼ c̼ô̼n̼g̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ n̼ổ̼i̼ l̼ê̼n̼ đ̼ó̼ l̼à̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ P̼h̼ạ̼m̼ M̼i̼n̼h̼ V̼ũ̼,̼ m̼ộ̼t̼ k̼ẻ̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼ị̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ v̼à̼o̼ v̼ế̼t̼ x̼e̼ đ̼ổ̼ c̼ủ̼a̼ đ̼à̼n̼ a̼n̼h̼,̼ đ̼à̼n̼ c̼h̼ị̼ t̼r̼o̼n̼g̼ “̼H̼ộ̼i̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ d̼â̼n̼ c̼h̼ủ̼”̼.̼

L̼o̼ạ̼t̼ b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ d̼ã̼ t̼â̼m̼ đ̼e̼n̼ t̼ố̼i̼ c̼ủ̼a̼ P̼h̼ạ̼m̼ M̼i̼n̼h̼ V̼ũ̼

blank

̼B̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼,̼ s̼ố̼ b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ e̼m̼ Đ̼ô̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ V̼ũ̼ p̼h̼á̼t̼ t̼á̼n̼,̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ế̼n̼ m̼ứ̼c̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼a̼ c̼ứ̼ n̼g̼õ̼ y̼ l̼à̼ a̼n̼h̼ e̼m̼,̼ h̼ọ̼ h̼à̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ô̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼,̼ v̼ớ̼i̼ b̼ả̼n̼ t̼í̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ “̼k̼ề̼n̼ k̼ề̼n̼ n̼h̼ặ̼t̼ x̼á̼c̼ t̼h̼ố̼i̼”̼,̼ c̼ứ̼ đ̼á̼n̼h̼ h̼ơ̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ ở̼ đ̼â̼u̼ c̼ó̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼ y̼ n̼h̼ư̼ r̼ằ̼n̼g̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ l̼ạ̼i̼ b̼ồ̼i̼ b̼ú̼t̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ạ̼c̼,̼ k̼í̼c̼h̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ t̼i̼ê̼u̼ c̼ự̼c̼,̼ h̼ư̼ớ̼n̼g̼ l̼á̼i̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ t̼h̼e̼o̼ l̼ố̼i̼ m̼ò̼n̼ q̼u̼e̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ó̼ l̼à̼ v̼u̼ k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ b̼ô̼i̼ n̼h̼ọ̼ c̼á̼c̼ c̼ấ̼p̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼.̼ C̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ộ̼i̼ n̼g̼ũ̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼à̼ đ̼á̼m̼ “̼c̼ò̼ m̼ồ̼i̼”̼,̼ n̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ V̼ũ̼ c̼ó̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ư̼ợ̼t̼ c̼o̼m̼m̼e̼n̼t̼,̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼.̼ Đ̼â̼y̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ c̼h̼i̼ê̼u̼ t̼r̼ò̼ đ̼ể̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ s̼ự̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼,̼ c̼h̼ú̼ ý̼ c̼ủ̼a̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼.̼

blank

blank

blank

P̼h̼ạ̼m̼ M̼i̼n̼h̼ V̼ũ̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ạ̼c̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼c̼h̼ t̼r̼ắ̼n̼g̼ t̼r̼ợ̼n̼

blank

̼Đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼,̼ P̼h̼ạ̼m̼ M̼i̼n̼h̼ V̼ũ̼ c̼ò̼n̼ c̼ố̼ t̼í̼n̼h̼ t̼u̼n̼g̼ t̼i̼n̼ g̼i̼ả̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ó̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ C̼ụ̼c̼ A̼0̼6̼ –̼ B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼ắ̼t̼ m̼ạ̼n̼g̼ i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ b̼ă̼n̼g̼ 3̼G̼,̼ 4̼G̼,̼ 5̼G̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ x̼u̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼h̼ n̼h̼à̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼ô̼.̼ N̼g̼a̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ s̼ự̼ c̼h̼ú̼ ý̼ c̼ủ̼a̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼ẹ̼ d̼ạ̼ c̼ả̼ t̼i̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼ế̼c̼ l̼ờ̼i̼ đ̼ể̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼,̼ n̼ó̼i̼ x̼ấ̼u̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ v̼à̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼,̼ t̼ạ̼o̼ r̼a̼ m̼ộ̼t̼ h̼i̼ệ̼u̼ ứ̼n̼g̼ c̼ự̼c̼ k̼ỳ̼ x̼ấ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼o̼n̼ m̼ắ̼t̼ c̼ủ̼a̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ đ̼â̼y̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼ấ̼y̼ r̼õ̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼h̼ứ̼c̼,̼ t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạ̼n̼ c̼ủ̼a̼ P̼h̼ạ̼m̼ M̼i̼n̼h̼ V̼ũ̼ v̼à̼ đ̼ồ̼n̼g̼ b̼ọ̼n̼ r̼ấ̼t̼ t̼i̼n̼h̼ v̼i̼,̼ x̼ả̼o̼ t̼r̼á̼.̼ V̼à̼ n̼ế̼u̼ n̼h̼ư̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ a̼i̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼á̼c̼h̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ V̼ũ̼ l̼à̼ h̼ì̼n̼h̼ b̼ó̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ Đ̼à̼i̼.̼ C̼â̼u̼ n̼ó̼i̼ “̼g̼ầ̼n̼ m̼ự̼c̼ t̼h̼ì̼ đ̼e̼n̼”̼ r̼ấ̼t̼ đ̼ú̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ V̼ũ̼,̼ c̼ó̼ l̼ẽ̼ d̼ư̼ớ̼i̼ b̼à̼n̼ t̼a̼y̼ n̼h̼à̼o̼ n̼ặ̼n̼ c̼ủ̼a̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ Đ̼à̼i̼,̼ P̼h̼ạ̼m̼ M̼i̼n̼h̼ V̼ũ̼ đ̼a̼n̼g̼ d̼ầ̼n̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ộ̼m̼ c̼á̼n̼ t̼h̼a̼y̼ t̼h̼ế̼ c̼h̼o̼ s̼ố̼ đ̼à̼n̼ a̼n̼h̼,̼ đ̼à̼n̼ c̼h̼ị̼ đ̼ã̼ h̼ế̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ h̼o̼ặ̼c̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ “̼x̼u̼ấ̼t̼ k̼h̼ẩ̼u̼”̼ r̼a̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼o̼à̼i̼.̼ V̼ũ̼ đ̼ã̼ t̼ừ̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ á̼n̼,̼ t̼i̼ế̼n̼ s̼ự̼,̼ c̼h̼o̼ n̼ê̼n̼ n̼ế̼u̼ v̼ẫ̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ n̼h̼ư̼ c̼o̼n̼ t̼h̼i̼ê̼u̼ t̼h̼â̼n̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ v̼ũ̼n̼g̼ l̼ầ̼y̼ s̼a̼i̼ l̼ầ̼m̼ t̼h̼ì̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ P̼h̼ạ̼m̼ M̼i̼n̼h̼ V̼ũ̼ s̼ẽ̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼ g̼i̼á̼ b̼ằ̼n̼g̼ c̼ả̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ố̼n̼ b̼ứ̼c̼ t̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼ t̼h̼ô̼i̼.̼

̼M̼ã̼ P̼h̼i̼ L̼o̼n̼g̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ B̼ả̼n̼ t̼i̼n̼ D̼â̼n̼ c̼h̼ủ̼

Bình luận Facebook