k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼

k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼

N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼.̼

̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼G̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼L̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼L̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼ô̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼3̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼i̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼)̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

blank

 

̼L̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ư̼?̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ư̼?̼

blank

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼ư̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼?̼

̼(̼X̼i̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼)̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

Bình luận Facebook