H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼

Lời khai nghi phạm chặn đường, sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng - 1

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼A̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼A̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼A̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼A̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼A̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼A̼n̼ ̼n̼é̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼l̼o̼i̼-̼k̼h̼a̼i̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼p̼h̼a̼m̼-̼c̼h̼a̼n̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼s̼a̼t̼-̼h̼a̼i̼-̼n̼u̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼h̼o̼c̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼n̼g̼a̼n̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼5̼0̼2̼0̼2̼1̼2̼4̼1̼2̼1̼3̼3̼7̼3̼9̼3̼7̼.̼h̼t̼m̼

NÓNG: Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị chặn xe, đ̼.â̼m̼ c̼h̼.ế̼t̼ giữa đường Hà Nội

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị chặn xe, đâm chết giữa đường Hà Nội - 1

N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼3̼0̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼n̼u̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼h̼o̼c̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼n̼g̼a̼n̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼b̼i̼-̼c̼h̼a̼n̼-̼x̼e̼-̼d̼a̼m̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼g̼i̼u̼a̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼h̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼5̼0̼2̼0̼2̼1̼2̼4̼1̼2̼1̼1̼5̼4̼4̼4̼1̼5̼.̼h̼t̼m̼

Bình luận Facebook