GS.TS Nguyễn Minh Thuyết ” Nếu không tăng giá sách giáo khoa mới, nhà xuất bản sẽ bị lỗ”

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết ” Nếu không tăng giá sách giáo khoa mới, nhà xuất bản sẽ bị lỗ”

G̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼X̼B̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼5̼/̼3̼,̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼:̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼(̼S̼G̼K̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼X̼B̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼D̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼N̼X̼B̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼N̼X̼B̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼S̼G̼K̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼S̼G̼K̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼i̼n̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

sgk moi anh 1

G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼á̼n̼h̼ ̼D̼i̼ề̼u̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼-̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼-̼ ̼S̼G̼K̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼G̼K̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼i̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼.̼

̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼á̼n̼h̼ ̼d̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼ ̼S̼G̼K̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼N̼X̼B̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼k̼ỹ̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼S̼G̼K̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼S̼G̼K̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼o̼á̼n̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ỗ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼X̼B̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼i̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼S̼G̼K̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

Nguồn: http://online60times.com/gs-ts-nguyen-minh-thuyet-neu-khong-tang-gia-sach-giao-khoa-moi-nha-xuat-ban-se-bi-lo.html

Bình luận Facebook