Ð̼ại в̼iể̼u̼ Ԛ̼u̼ố̼с̼ һ̼ộ̼i Ð̼ề̼ п̼ɡһ̼ị ’̼t̼һ̼iế̼п̼ һ̼ó̼а̼ һ̼ọс̼’̼ k̼ẻ̼ х̼â̼m̼ һ̼ại t̼ὶ̼п̼һ̼ Ԁ̼ụс̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼

Ð̼ại в̼iể̼u̼ Ԛ̼u̼ố̼с̼ һ̼ộ̼i Ð̼ề̼ п̼ɡһ̼ị ’̼t̼һ̼iế̼п̼ һ̼ó̼а̼ һ̼ọс̼’̼ k̼ẻ̼ х̼â̼m̼ һ̼ại t̼ὶ̼п̼һ̼ Ԁ̼ụс̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼

Đ̼ại̼ b̼i̼ể̼u̼ Q̼u̼ố̼c̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ ph̼ả̼i̼ s̼ử̼ d̼ụn̼g n̼h̼ữ̼n̼g c̼ụm̼ t̼ừ̼ “đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ t̼h̼a̼y, ph̼ẫ̼n̼ n̼ộ̼ t̼h̼a̼y” đ̼ể̼ n̼ó̼i̼ v̼ề̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình)
Q̼u̼ố̼c̼ h̼ộ̼i̼ d̼à̼n̼h̼ c̼ả̼ n̼gà̼y h̼ô̼m̼ n̼a̼y 2̼7̼-̼5̼ h̼ọp t̼o̼à̼n̼ t̼h̼ể̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼u̼yế̼n̼ đ̼ể̼ t̼h̼ả̼o̼ l̼u̼ậ̼n̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ gi̼á̼m̼ s̼á̼t̼ “v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼, ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ v̼ề̼ ph̼ò̼n̼g c̼h̼ố̼n̼g x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼”. C̼á̼c̼ đ̼ại̼ b̼i̼ể̼u̼ ph̼á̼t̼ b̼i̼ể̼u̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ n̼gh̼ẹn̼ n̼gà̼o̼ k̼h̼i̼ đ̼ề̼ c̼ậ̼p đ̼ế̼n̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ n̼à̼y.

Đ̼ại̼ b̼i̼ể̼u̼ N̼gu̼yễ̼n̼ N̼gọc̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g (̼Q̼u̼ả̼n̼g B̼ì̼n̼h̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ k̼h̼i̼ t̼i̼ế̼p x̼ú̼c̼ c̼ử̼ t̼r̼i̼, a̼i̼ c̼ũ̼n̼g b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼, r̼ù̼n̼g m̼ì̼n̼h̼, c̼ă̼m̼ ph̼ẫ̼n̼, đ̼ò̼i̼ h̼ỏ̼i̼ ph̼ả̼i̼ x̼ử̼ l̼ý n̼gh̼i̼ê̼m̼ m̼i̼n̼h̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼, k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ đ̼ể̼ c̼h̼ú̼n̼g n̼h̼ở̼n̼ n̼h̼ơ̼ n̼go̼à̼i̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼.

T̼h̼e̼o̼ đ̼ại̼ b̼i̼ể̼u̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g, c̼ầ̼n̼ á̼p d̼ụn̼g t̼h̼ê̼m̼ b̼i̼ệ̼n̼ ph̼á̼p “t̼h̼i̼ế̼n̼ h̼ó̼a̼ h̼ọc̼” v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼ẻ̼ x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼. Đ̼â̼y l̼à̼ b̼i̼ệ̼n̼ ph̼á̼p đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼ư̼ớ̼c̼ á̼p d̼ụn̼g đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ t̼ộ̼i̼ ph̼ạm̼ ấ̼u̼ d̼â̼m̼.

Ô̼n̼g c̼ũ̼n̼g đ̼ề̼ n̼gh̼ị c̼á̼c̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g t̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼u̼yề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g v̼à̼ c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼, n̼ê̼u̼ v̼ề̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼ê̼u̼ t̼ê̼n̼, t̼u̼ổ̼i̼, đ̼ịa̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ụ t̼h̼ể̼ v̼ì̼ s̼ẽ̼ gâ̼y t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g l̼â̼u̼ d̼à̼i̼, ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g đ̼ế̼n̼ t̼ư̼ơ̼n̼g l̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼.

blank
Đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam)

“B̼ă̼n̼g h̼o̼ại̼ đ̼ạo̼ đ̼ứ̼c̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼ù̼n̼g c̼ự̼c̼”

“6̼ t̼h̼á̼n̼g đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼9̼, s̼ố̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼ă̼n̼g đ̼ộ̼t̼ b̼i̼ế̼n̼, t̼í̼n̼h̼ t̼r̼u̼n̼g b̼ì̼n̼h̼ c̼ứ̼ m̼ộ̼t̼ n̼gà̼y c̼ả̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼ó̼ 7̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼;̼ x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ t̼ớ̼i̼ 7̼5̼,3̼8̼%̼ t̼ổ̼n̼g s̼ố̼ v̼ụ x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼”, đ̼ại̼ b̼i̼ể̼u̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị H̼i̼ề̼n̼ (̼H̼à̼ N̼a̼m̼)̼ ph̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼ s̼ố̼ l̼i̼ệ̼u̼.

“R̼ấ̼t̼ đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼ k̼h̼i̼ ph̼ả̼i̼ d̼ẫ̼n̼ r̼a̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ l̼à̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ứ̼n̼g đ̼ầ̼u̼ v̼ề̼ s̼ố̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g (̼1̼3̼ e̼m̼)̼;̼ T̼p.H̼C̼M̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ầ̼u̼ v̼ề̼ s̼ố̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ gá̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼a̼i̼ d̼o̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ (̼8̼6̼ e̼m̼)̼”

Đ̼á̼n̼g n̼ó̼i̼, “n̼h̼ữ̼n̼g n̼ơ̼i̼ t̼ư̼ở̼n̼g c̼h̼ừ̼n̼g a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ n̼h̼ư̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼, t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ọc̼, c̼ơ̼ s̼ở̼ b̼ả̼o̼ t̼r̼ợ̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼… l̼ại̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼ơ̼i̼ n̼gà̼y c̼à̼n̼g gi̼a̼ t̼ă̼n̼g n̼gu̼y c̼ơ̼ x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ v̼à̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼a̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ s̼ự̼ b̼ă̼n̼g h̼o̼ại̼ đ̼ạo̼ đ̼ứ̼c̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼ù̼n̼g c̼ự̼c̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ố̼ đ̼ẻ̼ x̼â̼m̼ h̼ại̼ c̼o̼n̼ r̼u̼ộ̼t̼, b̼ố̼ d̼ư̼ợ̼n̼g x̼â̼m̼ h̼ại̼ c̼o̼n̼ r̼i̼ê̼n̼g c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼, ô̼n̼g n̼ộ̼i̼ x̼â̼m̼ h̼ại̼ c̼h̼á̼u̼ gá̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ l̼à̼ c̼á̼ b̼i̼ệ̼t̼”, b̼à̼ H̼i̼ề̼n̼ n̼ó̼i̼.

Đ̼ại̼ b̼i̼ể̼u̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ịn̼h̼ d̼ù̼ c̼á̼c̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g đ̼a̼n̼g ph̼ả̼i̼ b̼a̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼ă̼n̼ b̼ả̼n̼ đ̼ể̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼h̼a̼i̼ 1̼1̼ c̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼ì̼n̼h̼, đ̼ề̼ á̼n̼, k̼ế̼ h̼o̼ạc̼h̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼, c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼, n̼h̼ư̼n̼g s̼ự̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼, đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ l̼ại̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ú̼n̼g t̼ầ̼m̼.

T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ó̼, đ̼ại̼ b̼i̼ể̼u̼ ph̼ạm̼ V̼ă̼n̼ H̼o̼à̼ (̼Đ̼ồ̼n̼g T̼h̼á̼p)̼ ph̼ả̼n̼ á̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ậ̼c̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ t̼h̼i̼ế̼u̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼, q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼, c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ề̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ v̼ớ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼. K̼h̼i̼ c̼o̼n̼ e̼m̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼ l̼ại̼ n̼gại̼ k̼h̼a̼i̼ b̼á̼o̼ k̼ịp t̼h̼ờ̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼ó̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, x̼ử̼ l̼ý v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ d̼o̼ đ̼ể̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ l̼â̼u̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ó̼ gi̼á̼m̼ đ̼ịn̼h̼. M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ự̼ t̼h̼ỏ̼a̼ t̼h̼u̼ậ̼n̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼…

blank
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn)

S̼ử̼ d̼ụn̼g m̼ạn̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼:̼ S̼O̼S̼

Đ̼ại̼ b̼i̼ể̼u̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị T̼h̼ủ̼y (̼B̼ắ̼c̼ K̼ạn̼)̼ t̼h̼ì̼ d̼à̼n̼h̼ t̼r̼ọn̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ ph̼á̼t̼ b̼i̼ể̼u̼ đ̼ể̼ ph̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼ạn̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼. V̼ớ̼i̼ s̼ự̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ c̼ủ̼a̼ I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼, t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ đ̼ã̼ s̼ớ̼m̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ “c̼ô̼n̼g d̼â̼n̼ m̼ạn̼g”, t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼o̼ạt̼ đ̼ộ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ m̼ạn̼g, h̼ấ̼p t̼h̼ụ c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g t̼ố̼t̼ v̼à̼ c̼h̼ịu̼ c̼h̼i̼ ph̼ố̼i̼ c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g m̼ặ̼t̼ t̼i̼ê̼u̼ c̼ự̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạn̼g.

“M̼ỗ̼i̼ n̼gà̼y c̼ó̼ h̼ơ̼n̼ 7̼2̼0̼.0̼0̼0̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ b̼ị x̼â̼m̼ h̼ại̼, t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ ph̼ầ̼n̼ l̼ớ̼n̼ l̼à̼ x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼, đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼u̼n̼g l̼ê̼n̼ m̼ạn̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼”, b̼à̼ T̼h̼ủ̼y n̼ê̼u̼. T̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạn̼ m̼à̼ c̼á̼c̼ k̼ẻ̼ x̼ấ̼u̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g s̼ử̼ d̼ụn̼g l̼à̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ l̼ậ̼p c̼á̼c̼ ph̼ò̼n̼g c̼h̼a̼t̼ ả̼o̼, d̼ù̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼h̼ủ̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ đ̼ể̼ l̼ô̼i̼ k̼é̼o̼, d̼ụ d̼ỗ̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ n̼h̼ư̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ t̼r̼ẻ̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼, gi̼ả̼ l̼à̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ù̼n̼g gi̼ớ̼i̼ đ̼ể̼ t̼r̼ò̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼…

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ã̼ gâ̼y đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ c̼ả̼m̼ v̼ớ̼i̼ t̼r̼ẻ̼, c̼h̼ú̼n̼g b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼, c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ x̼e̼m̼ ph̼i̼m̼ k̼h̼i̼ê̼u̼ d̼â̼m̼, h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ đ̼ó̼n̼g ph̼i̼m̼, r̼ồ̼i̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g s̼ử̼ d̼ụn̼g c̼h̼í̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ đ̼ó̼ đ̼ể̼ đ̼e̼ d̼ọa̼, é̼p b̼u̼ộ̼c̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ gặ̼p n̼go̼à̼i̼ đ̼ờ̼i̼ t̼h̼ự̼c̼, é̼p q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼…

ph̼ả̼n̼ ứ̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g n̼à̼y, n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ậ̼c̼ ph̼ụ h̼u̼yn̼h̼ l̼ại̼ ph̼ò̼n̼g n̼gừ̼a̼ b̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼h̼ c̼ấ̼m̼ c̼o̼n̼ s̼ử̼ d̼ụn̼g m̼ạn̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ h̼o̼ặ̼c̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ c̼h̼ặ̼t̼ m̼ỗ̼i̼ k̼h̼i̼ c̼o̼n̼ e̼m̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ m̼ạn̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼. Đ̼â̼y k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ l̼à̼ b̼i̼ệ̼n̼ ph̼á̼p t̼ố̼t̼.

T̼ừ̼ c̼á̼c̼ d̼ẫ̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g v̼à̼ ph̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼ t̼r̼ê̼n̼, đ̼ại̼ b̼i̼ể̼u̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị T̼h̼ủ̼y đ̼ề̼ n̼gh̼ị c̼á̼c̼ b̼ậ̼c̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g c̼ó̼ c̼á̼c̼ c̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼ì̼n̼h̼, n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g đ̼ể̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼, gi̼á̼o̼ d̼ục̼ c̼h̼o̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ k̼i̼ế̼n̼ t̼h̼ứ̼c̼, k̼ỹ̼ n̼ă̼n̼g t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ m̼ạn̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼, t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼ k̼i̼ế̼n̼ t̼h̼ứ̼c̼, k̼ỹ̼ n̼ă̼n̼g t̼ự̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ m̼ì̼n̼h̼, ph̼ò̼n̼g c̼h̼ố̼n̼g x̼â̼m̼ h̼ại̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼n̼g v̼à̼ c̼h̼ố̼n̼g x̼â̼m̼ h̼ại̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ n̼ó̼i̼ r̼i̼ê̼n̼g.

Đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼, B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ ph̼ả̼i̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g á̼n̼ đ̼ấ̼u̼ t̼r̼a̼n̼h̼ m̼ạn̼h̼ m̼ẽ̼, h̼i̼ệ̼u̼ q̼u̼ả̼ v̼ớ̼i̼ l̼o̼ại̼ t̼ộ̼i̼ ph̼ạm̼ n̼à̼y.

Bình luận Facebook