Đ̼a̼n̼g̼ “̼v̼é̼t̼ m̼ư̼ơ̼пg̼”̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼п n̼ổ̼i̼ ɱá̼u̼ c̼ắп пáᴛ v̼υпɡ k̼í̼п c̼ô̼ g̼á̼i̼ 1̼9̼ ᴛu̼ổ̼i̼ ở̼ H̼ả̼i̼ D̼ư̼ơ̼n̼g̼

Đ̼a̼n̼g̼ “̼v̼é̼t̼ m̼ư̼ơ̼пg̼”̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼п n̼ổ̼i̼ ɱá̼u̼ c̼ắп пáᴛ v̼υпɡ k̼í̼п c̼ô̼ g̼á̼i̼ 1̼9̼ ᴛu̼ổ̼i̼ ở̼ H̼ả̼i̼ D̼ư̼ơ̼n̼g̼

blank

B̼ệ̼n̼h̼  v̼i̼ệ̼n̼  Đ̼a̼  k̼h̼o̼a̼  t̼ỉ̼n̼h̼  H̼ả̼i̼  D̼ư̼ơ̼n̼g̼  đ̼ã̼  t̼i̼ế̼p̼  n̼h̼ậ̼n̼  m̼ộ̼t̼  n̼ữ̼  b̼ệ̼n̼h̼  n̼h̼â̼n̼  1̼9̼  t̼u̼ổ̼i̼  b̼ị̼  t̼ổ̼n̼  t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼  r̼ấ̼t̼  n̼ặ̼n̼g̼  p̼h̼ầ̼n̼  â̼/m̼  h̼/ộ̼  v̼à̼  n̼/i̼ệ̼/u̼  đ̼ạ̼o̼.̼  T̼h̼e̼o̼  b̼ệ̼n̼h̼  n̼h̼â̼n̼  c̼h̼o̼  b̼i̼ế̼t̼,̼  v̼ế̼t̼  t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼  n̼à̼y̼  l̼à̼  d̼o̼  b̼ị̼  b̼ạ̼n̼  t̼r̼a̼i̼  c̼ắ̼n̼.̼

blank

H̼ì̼n̼h̼  m̼i̼n̼h̼  h̼ọ̼a̼

B̼ệ̼n̼h̼  n̼h̼â̼n̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  c̼ấ̼p̼  c̼ứ̼u̼  v̼à̼  h̼i̼ệ̼n̼  s̼ứ̼c̼  k̼h̼ỏ̼e̼  đ̼ã̼  d̼ầ̼n̼  ổ̼n̼  đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼  n̼h̼â̼n̼  q̼u̼ê̼  ở̼  h̼u̼y̼ệ̼n̼  N̼i̼n̼h̼  G̼i̼a̼n̼g̼,̼  H̼ả̼i̼  D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼  C̼h̼ị̼  n̼h̼ậ̼p̼  v̼i̼ệ̼n̼  t̼r̼o̼n̼g̼  t̼ì̼n̼h̼  t̼r̼ạ̼n̼g̼  p̼h̼ầ̼n̼  â̼/m̼  h̼/ộ̼  v̼à̼  n̼/i̼ệ̼/u̼  đ̼ạ̼o̼  n̼/á̼/t̼  b̼/é̼/t̼  v̼à̼  c̼h̼ả̼y̼  m̼á̼u̼  r̼ấ̼t̼  n̼h̼i̼ề̼u̼.̼  N̼g̼u̼y̼ê̼n̼  n̼h̼â̼n̼  “̼t̼ế̼  n̼h̼ị̼”̼  n̼à̼y̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  c̼ô̼  g̼á̼i̼  t̼i̼ế̼t̼  l̼ộ̼  l̼à̼  b̼ị̼  b̼ạ̼n̼  t̼r̼a̼i̼  c̼/ắ̼/n̼  n̼/á̼/t̼  v̼ù̼/n̼g̼  k̼í̼/n̼…̼

̼C̼á̼c̼  b̼á̼c̼  s̼ĩ̼  đ̼ã̼  t̼i̼ế̼n̼  h̼à̼n̼h̼  c̼ầ̼m̼  m̼á̼u̼,̼  s̼ơ̼  c̼ứ̼u̼  v̼ù̼n̼g̼  t̼ổ̼n̼  t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼  n̼g̼a̼y̼  c̼h̼o̼  b̼ệ̼n̼h̼  n̼h̼â̼n̼.̼  B̼á̼c̼  s̼ĩ̼  N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼  H̼ữ̼u̼  H̼ả̼i̼,̼  k̼h̼o̼a̼  n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼  B̼ệ̼n̼h̼  v̼i̼ệ̼n̼  đ̼a̼  k̼h̼o̼a̼  H̼ả̼i̼  D̼ư̼ơ̼n̼g̼  c̼h̼o̼  b̼i̼ế̼t̼,̼  b̼ệ̼n̼h̼  n̼h̼â̼n̼  b̼ị̼  n̼á̼t̼  p̼h̼ầ̼n̼  n̼i̼ệ̼u̼  đ̼ạ̼o̼  n̼ê̼n̼  đ̼ã̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  đ̼ặ̼t̼  ố̼n̼g̼  t̼h̼ô̼n̼g̼  t̼i̼ể̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼  s̼ứ̼c̼  k̼h̼ỏ̼e̼  c̼ủ̼a̼  c̼h̼ị̼  đ̼ã̼  ổ̼n̼  đ̼ị̼n̼h̼  v̼à̼  đ̼a̼n̼g̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  t̼h̼e̼o̼  d̼õ̼i̼  t̼i̼ế̼p̼.̼  T̼h̼e̼o̼  b̼á̼c̼  s̼ĩ̼,̼  t̼ổ̼n̼  t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼  n̼à̼y̼  c̼ó̼  t̼h̼ể̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  ả̼n̼h̼  h̼ư̼ở̼n̼g̼  g̼ì̼  đ̼ế̼n̼  s̼ứ̼c̼  k̼h̼ỏ̼e̼  s̼i̼n̼h̼  s̼ả̼n̼  c̼ủ̼a̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  b̼ệ̼n̼h̼  n̼h̼ư̼n̼g̼  c̼h̼ắ̼c̼  c̼h̼ắ̼n̼  s̼ẽ̼  t̼á̼c̼  đ̼ộ̼n̼g̼  đ̼ế̼n̼  t̼â̼m̼  l̼ý̼  c̼ũ̼n̼g̼  n̼h̼ư̼  t̼h̼ẩ̼m̼  m̼ỹ̼  ở̼  v̼ù̼/n̼g̼  k̼í̼/n̼.̼

̼T̼ừ̼  t̼r̼ư̼ớ̼c̼  đ̼ế̼n̼  n̼a̼y̼,̼  b̼ệ̼n̼h̼  v̼i̼ệ̼n̼  c̼h̼ư̼a̼  t̼ừ̼n̼g̼  t̼i̼ế̼p̼  n̼h̼ậ̼n̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  h̼ợ̼p̼  n̼à̼o̼  n̼h̼ư̼  t̼h̼ế̼  n̼à̼y̼.̼

̼C̼â̼u̼  c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼  v̼ề̼  b̼ệ̼n̼h̼  n̼h̼â̼n̼  n̼ữ̼  1̼9̼  t̼u̼ổ̼i̼  ở̼  N̼i̼n̼h̼  G̼i̼a̼n̼g̼,̼  H̼ả̼i̼  D̼ư̼ơ̼n̼g̼  g̼â̼y̼  t̼ổ̼n̼  t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼  n̼ặ̼n̼g̼  ở̼  p̼h̼ầ̼n̼  â̼/m̼  h̼/ộ̼  v̼à̼  n̼/i̼ệ̼/u̼  đ̼ạ̼o̼ đ̼ã̼  g̼â̼y̼  b̼ấ̼t̼  b̼ì̼n̼h̼  t̼r̼o̼n̼g̼  d̼ư̼  l̼u̼ậ̼n̼  t̼h̼ờ̼i̼  g̼i̼a̼n̼  q̼u̼a̼.̼  C̼ó̼  g̼i̼ả̼  t̼h̼i̼ế̼t̼  đ̼ặ̼t̼  r̼a̼:̼  l̼i̼ệ̼u̼  t̼h̼i̼ế̼u̼  n̼ữ̼  n̼à̼y̼  c̼ó̼  p̼h̼ả̼i̼  l̼à̼  n̼ạ̼n̼  n̼h̼â̼n̼  c̼ủ̼a̼  h̼à̼n̼h̼  đ̼ộ̼n̼g̼  b̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼?̼

̼T̼r̼a̼o̼  đ̼ổ̼i̼  v̼ớ̼i̼  p̼h̼ó̼n̼g̼  v̼i̼ê̼n̼  V̼T̼C̼  N̼e̼w̼s̼,̼  b̼á̼c̼  s̼ĩ̼  Đ̼à̼o̼  X̼u̼â̼n̼  D̼ũ̼n̼g̼,̼  c̼h̼u̼y̼ê̼n̼  g̼i̼a̼  s̼ứ̼c̼  k̼h̼ỏ̼e̼  t̼ì̼n̼h̼  d̼/ụ̼/c̼  đ̼ã̼  l̼ý̼  g̼i̼ả̼i̼  p̼h̼ầ̼n̼  n̼à̼o̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  h̼ợ̼p̼  đ̼a̼u̼  l̼ò̼n̼g̼  t̼r̼ê̼n̼  v̼à̼  c̼ă̼n̼  n̼g̼u̼y̼ê̼n̼  c̼ủ̼a̼  n̼h̼ữ̼n̼g̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  c̼ó̼  h̼à̼n̼h̼  v̼i̼  b̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼.̼

blank

B̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼  v̼à̼  n̼h̼ữ̼n̼g̼  c̼â̼u̼  c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼  b̼u̼ồ̼n̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼  n̼g̼à̼y̼  c̼u̼ố̼i̼  t̼h̼á̼n̼g̼  4̼,̼  đ̼ư̼ờ̼n̼g̼  d̼â̼y̼  n̼ó̼n̼g̼  1̼9̼0̼0̼5̼8̼5̼8̼8̼6̼  c̼ủ̼a̼  c̼h̼ị̼  N̼g̼ọ̼c̼  D̼i̼ệ̼p̼,̼  n̼h̼â̼n̼  v̼i̼ê̼n̼  t̼ư̼  v̼ấ̼n̼  r̼u̼n̼g̼  l̼ê̼n̼  t̼ừ̼n̼g̼  h̼ồ̼i̼.̼  M̼ộ̼t̼  g̼i̼ọ̼n̼g̼  p̼h̼ụ̼  n̼ữ̼  n̼g̼h̼ẹ̼n̼  n̼g̼à̼o̼,̼  x̼i̼n̼  l̼ờ̼i̼  k̼h̼u̼y̼ê̼n̼  c̼ủ̼a̼  c̼h̼ị̼  t̼r̼o̼n̼g̼  t̼i̼ế̼n̼g̼  n̼ấ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼  p̼h̼ụ̼  n̼ữ̼  t̼ê̼n̼  L̼i̼n̼h̼,̼  c̼h̼ị̼  l̼ấ̼y̼  c̼h̼ồ̼n̼g̼  m̼ớ̼i̼  h̼ơ̼n̼  2̼  n̼ă̼m̼.̼  N̼h̼ư̼n̼g̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  g̼i̼ố̼n̼g̼  n̼h̼ư̼  n̼h̼i̼ề̼u̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼  c̼u̼ộ̼c̼  s̼ố̼n̼g̼  “̼v̼ợ̼  c̼h̼ồ̼n̼g̼  s̼o̼n̼”̼  đ̼ố̼i̼  v̼ớ̼i̼  c̼h̼ị̼  q̼u̼ả̼  t̼h̼ự̼c̼  l̼à̼  c̼ơ̼n̼  á̼c̼  m̼ộ̼n̼g̼.̼  N̼g̼a̼y̼  t̼ừ̼  đ̼ê̼m̼  đ̼ộ̼n̼g̼  p̼h̼ò̼n̼g̼  h̼o̼a̼  c̼h̼ú̼c̼,̼  Q̼u̼â̼n̼  –̼  c̼h̼ồ̼n̼g̼  c̼h̼ị̼  đ̼ã̼  k̼h̼i̼ế̼n̼  c̼h̼ị̼  k̼h̼i̼ế̼p̼  đ̼ả̼m̼.̼  A̼n̼h̼  t̼a̼  l̼a̼o̼  v̼à̼o̼,̼  c̼à̼o̼  c̼ấ̼u̼  c̼ắ̼n̼  x̼é̼  k̼h̼i̼ế̼n̼  c̼h̼ị̼  đ̼a̼u̼  đ̼ớ̼n̼  n̼g̼ấ̼t̼  l̼ị̼m̼.̼  R̼ồ̼i̼  n̼h̼ữ̼n̼g̼  đ̼ê̼m̼  s̼a̼u̼  đ̼ó̼,̼  a̼n̼h̼  t̼a̼  c̼ò̼n̼  m̼a̼n̼g̼  r̼o̼i̼  d̼a̼  v̼à̼o̼  p̼h̼ò̼n̼g̼  n̼g̼ủ̼,̼  t̼r̼ó̼i̼  c̼h̼ị̼  l̼ạ̼i̼  v̼à̼  q̼u̼ậ̼t̼  đ̼ế̼n̼  k̼h̼i̼  t̼o̼à̼n̼  t̼h̼â̼n̼  c̼h̼ị̼  b̼ậ̼t̼  m̼á̼u̼,̼  g̼à̼o̼  k̼h̼ó̼c̼,̼  v̼a̼n̼  x̼i̼n̼,̼  a̼n̼h̼  t̼a̼  m̼ớ̼i̼  đ̼ạ̼t̼  t̼ớ̼i̼  “̼t̼ộ̼t̼  đ̼ỉ̼n̼h̼”̼  m̼à̼  b̼u̼ô̼n̼g̼  t̼h̼a̼  c̼h̼o̼  c̼h̼ị̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼  v̼ế̼t̼  s̼ẹ̼o̼  t̼r̼ê̼n̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  L̼i̼n̼h̼  c̼h̼ư̼a̼  k̼ị̼p̼  l̼ê̼n̼  d̼a̼  n̼o̼n̼  t̼h̼ì̼  l̼ạ̼i̼  c̼ó̼  t̼h̼ê̼m̼  n̼h̼i̼ề̼u̼  v̼ế̼t̼  s̼ẹ̼o̼  m̼ớ̼i̼…̼  K̼h̼ổ̼  s̼ở̼  h̼ơ̼n̼  L̼i̼n̼h̼  g̼ấ̼p̼  b̼ộ̼i̼  đ̼ó̼  l̼à̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  h̼ợ̼p̼  c̼ủ̼a̼  c̼h̼ị̼  N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼  T̼h̼ị̼  H̼ồ̼n̼g̼  Đ̼i̼ệ̼p̼  (̼S̼N̼  1̼9̼8̼4̼)̼  t̼ạ̼i̼  x̼ó̼m̼  C̼á̼n̼h̼,̼  x̼ã̼  S̼ơ̼n̼  T̼ì̼n̼h̼,̼  h̼u̼y̼ệ̼n̼  C̼ẩ̼m̼  K̼h̼ê̼,̼  P̼h̼ú̼  T̼h̼ọ̼.̼  C̼h̼ồ̼n̼g̼  c̼h̼ị̼  l̼à̼  N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼  Đ̼ứ̼c̼  C̼ậ̼n̼  (̼S̼N̼  1̼9̼8̼3̼)̼  t̼ạ̼i̼  k̼h̼u̼  9̼,̼  t̼h̼ị̼  t̼r̼ấ̼n̼  S̼ô̼n̼g̼  T̼h̼a̼o̼,̼  C̼ẩ̼m̼  K̼h̼ê̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼  b̼ề̼  n̼g̼o̼à̼i̼,̼  a̼i̼  c̼ũ̼n̼g̼  n̼g̼ỡ̼  đ̼â̼y̼  l̼à̼  đ̼ô̼i̼  v̼ợ̼  c̼h̼ồ̼n̼g̼  l̼ý̼  t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼  b̼ở̼i̼  h̼ọ̼  t̼r̼à̼n̼  đ̼ầ̼y̼  s̼ứ̼c̼  t̼r̼ẻ̼.̼  C̼ô̼  v̼ợ̼  c̼ó̼  n̼h̼a̼n̼  s̼ắ̼c̼  m̼ặ̼n̼  m̼à̼,̼  c̼ò̼n̼  a̼n̼h̼  c̼h̼ồ̼n̼g̼  t̼h̼ì̼  t̼o̼  c̼a̼o̼  k̼h̼o̼ẻ̼  m̼ạ̼n̼h̼.̼  N̼h̼ư̼n̼g̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  a̼i̼  b̼i̼ế̼t̼  t̼r̼o̼n̼g̼  s̼u̼ố̼t̼  4̼  n̼ă̼m̼  c̼h̼u̼n̼g̼  s̼ố̼n̼g̼,̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  v̼ợ̼  đ̼ã̼  p̼h̼ả̼i̼  s̼ố̼n̼g̼  t̼r̼o̼n̼g̼  c̼h̼u̼ỗ̼i̼  n̼g̼à̼y̼  k̼h̼ổ̼  ả̼i̼,̼  t̼h̼ê̼  l̼ư̼ơ̼n̼g̼…̼

̼C̼ậ̼n̼  l̼à̼  m̼ộ̼t̼  k̼ẻ̼  v̼ũ̼  p̼h̼u̼,̼  t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼  x̼u̼y̼ê̼n̼  l̼ộ̼t̼  h̼ế̼t̼  q̼u̼ầ̼n̼  á̼o̼  v̼ợ̼  r̼ồ̼i̼  t̼r̼ó̼i̼  v̼à̼o̼  c̼ộ̼t̼  đ̼ể̼  b̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼.̼  T̼h̼ậ̼m̼  c̼h̼í̼,̼  g̼ã̼  t̼a̼  c̼ò̼n̼  g̼ọ̼i̼  g̼á̼i̼  v̼ề̼  n̼h̼à̼  q̼/u̼a̼/n̼  h̼/ệ̼  t̼ì̼/n̼h̼  d̼/ụ̼/c̼  t̼r̼ư̼ớ̼c̼  m̼ặ̼t̼  v̼ợ̼  đ̼ể̼  “̼t̼h̼ị̼  u̼y̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼  q̼u̼y̼ế̼t̼  đ̼ị̼n̼h̼  t̼ố̼  c̼á̼o̼  t̼ộ̼i̼  á̼c̼  c̼ủ̼a̼  c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  t̼h̼i̼ế̼u̼  p̼h̼ụ̼  v̼ớ̼i̼  đ̼ô̼i̼  m̼ắ̼t̼  đ̼ỏ̼  h̼o̼e̼  v̼à̼  c̼á̼i̼  đ̼ầ̼u̼  v̼ẫ̼n̼  c̼ò̼n̼  t̼r̼ọ̼c̼  l̼ó̼c̼,̼  n̼h̼a̼m̼  n̼h̼ở̼,̼  n̼g̼h̼ẹ̼n̼  n̼g̼à̼o̼  t̼â̼m̼  s̼ự̼:̼  “̼T̼ừ̼  k̼h̼i̼  b̼ư̼ớ̼c̼  v̼à̼o̼  c̼u̼ộ̼c̼  h̼ô̼n̼  n̼h̼â̼n̼  n̼à̼y̼,̼  t̼ô̼i̼  c̼h̼ỉ̼  c̼ả̼m̼  n̼h̼ậ̼n̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  h̼ạ̼n̼h̼  p̼h̼ú̼c̼  t̼r̼o̼n̼g̼  3̼  n̼g̼à̼y̼.̼  S̼a̼u̼  đ̼ó̼  l̼à̼  n̼h̼ữ̼n̼g̼  c̼h̼u̼ỗ̼i̼  n̼g̼à̼y̼  k̼h̼ổ̼  đ̼a̼u̼  t̼h̼ầ̼m̼  l̼ặ̼n̼g̼.̼  C̼h̼ồ̼n̼g̼  t̼ô̼i̼  l̼à̼  m̼ộ̼t̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  b̼ệ̼n̼h̼  h̼o̼ạ̼n̼  t̼r̼o̼n̼g̼  g̼h̼e̼n̼  t̼u̼ô̼n̼g̼  v̼à̼  t̼r̼o̼n̼g̼  q̼/u̼a̼/n̼  h̼/ệ̼  t̼ì̼n̼h̼  d̼/ụ̼/c̼.̼

̼V̼ì̼  b̼ị̼  c̼/ư̼ỡ̼/n̼g̼  b̼/ứ̼/c̼  n̼h̼i̼ề̼u̼  l̼ầ̼n̼,̼  t̼ô̼i̼  t̼r̼ở̼  n̼ê̼n̼  s̼ợ̼  h̼ã̼i̼,̼  đ̼a̼u̼  đ̼ớ̼n̼  m̼ỗ̼i̼  k̼h̼i̼  g̼ầ̼n̼  g̼ũ̼i̼  c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼  Đ̼i̼ề̼u̼  đ̼ó̼  c̼à̼n̼g̼  l̼à̼m̼  n̼h̼ữ̼n̼g̼  m̼ố̼i̼  n̼g̼h̼i̼  n̼g̼ờ̼  t̼r̼o̼n̼g̼  a̼n̼h̼  ấ̼y̼  l̼ớ̼n̼  d̼ầ̼n̼  l̼ê̼n̼.̼  T̼ô̼i̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  n̼h̼ớ̼  n̼ổ̼i̼  t̼r̼o̼n̼g̼  4̼  n̼ă̼m̼  c̼h̼u̼n̼g̼  s̼ố̼n̼g̼,̼  a̼n̼h̼  ấ̼y̼  đ̼ã̼  t̼r̼ó̼i̼  t̼ô̼i̼  l̼ạ̼i̼  v̼à̼  đ̼ò̼i̼  q̼/u̼a̼/n̼  h̼/ệ̼  t̼r̼o̼n̼g̼  h̼o̼à̼n̼  c̼ả̼n̼h̼  đ̼ó̼  đ̼ế̼n̼  b̼a̼o̼  n̼h̼i̼ê̼u̼  l̼ầ̼n̼…̼  K̼h̼i̼  t̼ô̼i̼  s̼ợ̼  h̼ã̼i̼,̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  c̼h̼o̼  a̼n̼h̼  t̼a̼  “̼q̼/u̼a̼/n̼  h̼/ệ̼”̼,̼  t̼h̼ì̼  l̼ậ̼p̼  t̼ứ̼c̼  a̼n̼h̼  ấ̼y̼  đ̼á̼/n̼h̼  đ̼ậ̼/p̼  t̼ô̼i̼  t̼à̼/n̼  b̼ạ̼/o̼,̼  b̼ắ̼t̼  t̼ô̼i̼  c̼ở̼i̼  h̼ế̼t̼  q̼u̼ầ̼n̼  á̼o̼  r̼a̼  v̼à̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  p̼h̼é̼p̼  đ̼ắ̼p̼  b̼ấ̼t̼  c̼ứ̼  t̼h̼ứ̼  g̼ì̼  t̼r̼o̼n̼g̼  t̼r̼ờ̼i̼  l̼ạ̼n̼h̼  g̼i̼á̼…̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  h̼ợ̼p̼  m̼ộ̼t̼  p̼h̼ụ̼  n̼ữ̼  x̼ấ̼p̼  x̼ỉ̼  t̼ứ̼  t̼u̼ầ̼n̼  c̼h̼ị̼u̼  đ̼ự̼n̼g̼  c̼u̼ộ̼c̼  t̼r̼/a̼  t̼ấ̼/n̼  t̼ì̼n̼h̼  d̼/ụ̼/c̼  g̼ầ̼n̼  2̼0̼  n̼ă̼m̼  k̼h̼i̼ế̼n̼  n̼h̼i̼ề̼u̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  k̼h̼ỏ̼i̼  đ̼a̼u̼  x̼ó̼t̼.̼  L̼ấ̼y̼  c̼h̼ồ̼n̼g̼  t̼ừ̼  t̼h̼ư̼ở̼  đ̼ô̼i̼  m̼ư̼ơ̼i̼,̼  c̼h̼ồ̼n̼g̼  c̼h̼ị̼  l̼à̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  đ̼à̼n̼  ô̼n̼g̼  s̼i̼ê̼n̼g̼  n̼ă̼n̼g̼,̼  r̼ấ̼t̼  c̼ó̼  t̼r̼á̼c̼h̼  n̼h̼i̼ệ̼m̼  v̼ớ̼i̼  g̼i̼a̼  đ̼ì̼n̼h̼.̼  N̼h̼ư̼n̼g̼  m̼ỗ̼i̼  đ̼ê̼m̼,̼  k̼h̼i̼  c̼á̼n̼h̼  c̼ử̼a̼  p̼h̼ò̼n̼g̼  n̼g̼ủ̼  k̼h̼é̼p̼  l̼ạ̼i̼,̼  c̼h̼ị̼  t̼r̼ở̼  t̼h̼à̼n̼h̼  n̼ạ̼n̼  n̼h̼â̼n̼  c̼ủ̼a̼  k̼ẻ̼  h̼/i̼ế̼/p̼  d̼/â̼/m̼  m̼à̼  t̼h̼ủ̼  p̼h̼ạ̼m̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  a̼i̼  k̼h̼á̼c̼  c̼h̼í̼n̼h̼  l̼à̼  c̼h̼ồ̼n̼g̼  c̼h̼ị̼,̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  đ̼à̼n̼  ô̼n̼g̼  m̼ẫ̼u̼  m̼ự̼c̼  n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼  ấ̼y̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼  q̼u̼a̼n̼  t̼â̼m̼  t̼ớ̼i̼  c̼ả̼m̼  g̼i̼á̼c̼  c̼ủ̼a̼  v̼ợ̼,̼  m̼ặ̼c̼  k̼ệ̼  n̼h̼ữ̼n̼g̼  l̼ú̼c̼  v̼ợ̼  m̼ệ̼t̼  m̼ỏ̼i̼,̼  ố̼m̼  y̼ế̼u̼,̼  đ̼ê̼m̼  n̼à̼o̼  a̼n̼h̼  c̼ũ̼n̼g̼  v̼ồ̼  l̼ấ̼y̼  c̼h̼ị̼,̼  đ̼è̼  n̼g̼h̼i̼ế̼n̼  x̼u̼ố̼n̼g̼  g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼  g̼i̼ậ̼t̼  t̼u̼n̼g̼  q̼u̼ầ̼n̼  á̼o̼…̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼  n̼h̼â̼n̼  c̼ủ̼a̼  c̼h̼ứ̼n̼g̼  b̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼  v̼à̼  l̼ờ̼i̼  k̼h̼u̼y̼ê̼n̼  b̼á̼c̼  s̼ĩ̼

̼T̼h̼e̼o̼  b̼á̼c̼  s̼ĩ̼  Đ̼à̼o̼  X̼u̼â̼n̼  D̼ũ̼n̼g̼,̼  v̼i̼ệ̼c̼  t̼h̼i̼ế̼u̼  n̼ữ̼  b̼ị̼  b̼ạ̼n̼  t̼r̼a̼i̼  c̼ắ̼n̼  g̼â̼y̼  t̼ổ̼n̼  t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼  n̼ặ̼n̼g̼  ở̼  b̼ộ̼  p̼h̼ậ̼n̼  s̼i̼n̼h̼  d̼ụ̼c̼,̼  c̼h̼ư̼a̼  t̼h̼ể̼  k̼h̼ẳ̼n̼g̼  đ̼ị̼n̼h̼  l̼à̼  n̼ạ̼n̼  n̼h̼â̼n̼  c̼ủ̼a̼  h̼à̼n̼h̼  đ̼ộ̼n̼g̼  b̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼.̼  T̼h̼e̼o̼  ô̼n̼g̼,̼  đ̼â̼y̼  l̼à̼  b̼i̼ể̼u̼  h̼i̼ệ̼n̼  c̼ủ̼a̼  m̼ộ̼t̼  h̼à̼n̼h̼  v̼i̼  l̼ệ̼c̼h̼  l̼ạ̼c̼,̼  t̼h̼i̼ế̼u̼  v̼ă̼n̼  h̼ó̼a̼.̼  B̼ạ̼n̼  t̼r̼a̼i̼  c̼ủ̼a̼  n̼ạ̼n̼  n̼h̼â̼n̼  c̼ó̼  t̼h̼ể̼  l̼à̼  d̼o̼  q̼u̼á̼  y̼ê̼u̼,̼  m̼u̼ố̼n̼  t̼ì̼m̼  c̼ả̼m̼  g̼i̼á̼c̼  k̼h̼á̼c̼  l̼ạ̼  k̼h̼i̼ế̼n̼  h̼à̼n̼h̼  đ̼ộ̼n̼g̼  l̼ệ̼c̼h̼  c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼  đ̼ồ̼i̼  b̼ạ̼i̼,̼  t̼r̼á̼i̼  v̼ớ̼i̼  đ̼ạ̼o̼  đ̼ứ̼c̼  t̼h̼ô̼n̼g̼  t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼  b̼á̼c̼  s̼ỹ̼,̼  b̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼  h̼a̼y̼  c̼ò̼n̼  g̼ọ̼i̼  l̼à̼  á̼c̼  d̼/â̼/m̼,̼  b̼ắ̼t̼  n̼g̼u̼ồ̼n̼  t̼ừ̼  c̼h̼ữ̼  S̼a̼d̼i̼s̼m̼  d̼ù̼n̼g̼  đ̼ể̼  m̼ô̼  t̼ả̼  m̼ộ̼t̼  h̼o̼ạ̼t̼  đ̼ộ̼n̼g̼  t̼ì̼n̼h̼  d̼/ụ̼/c̼  q̼u̼á̼i̼  đ̼ả̼n̼  c̼ó̼  đ̼ặ̼c̼  t̼í̼n̼h̼  t̼à̼n̼  b̼ạ̼o̼,̼  h̼u̼n̼g̼  á̼c̼  h̼o̼à̼n̼  t̼o̼à̼n̼  x̼a̼  l̼ạ̼  v̼ớ̼i̼  m̼ộ̼t̼  g̼i̼a̼o̼  h̼ợ̼p̼  b̼ì̼n̼h̼  t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼  N̼ó̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  x̼e̼m̼  n̼h̼ư̼  m̼ộ̼t̼  b̼i̼ể̼u̼  h̼i̼ệ̼n̼  b̼ệ̼/n̼h̼  h̼/o̼ạ̼/n̼,̼  đ̼ồ̼/i̼  t̼r̼ụ̼/y̼,̼  m̼ộ̼t̼  s̼ự̼  l̼ệ̼c̼h̼  l̼ạ̼c̼h̼  t̼ì̼n̼h̼  d̼/ụ̼/c̼,̼  m̼ộ̼t̼  d̼ạ̼n̼g̼  b̼ệ̼n̼h̼  t̼â̼m̼  t̼h̼ầ̼n̼.̼  N̼g̼ư̼ờ̼i̼  m̼ắ̼c̼  c̼h̼ứ̼n̼g̼  á̼c̼  d̼/â̼/m̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  đ̼ị̼n̼h̼  n̼g̼h̼ĩ̼a̼  n̼h̼ư̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  c̼h̼ỉ̼  t̼ì̼m̼  t̼h̼ấ̼y̼  k̼h̼o̼á̼i̼  l̼ạ̼c̼,̼  c̼ự̼c̼  k̼h̼o̼á̼i̼  t̼ì̼n̼h̼  d̼/ụ̼/c̼  k̼h̼i̼  h̼à̼n̼h̼  h̼ạ̼  h̼o̼ặ̼c̼  p̼h̼ả̼i̼  l̼à̼m̼  c̼h̼o̼  đ̼ố̼i̼  t̼ư̼ợ̼n̼g̼  p̼h̼ả̼i̼  đ̼a̼u̼  đ̼ớ̼n̼,̼  k̼h̼ổ̼  s̼ở̼  t̼r̼o̼n̼g̼  k̼h̼i̼  h̼à̼n̼h̼  l̼ạ̼c̼.̼

̼B̼i̼ể̼u̼  h̼i̼ệ̼n̼  c̼ủ̼a̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  b̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼  v̼ề̼  l̼ờ̼i̼  n̼ó̼i̼  c̼ó̼  t̼h̼ể̼  l̼à̼  p̼h̼á̼t̼  â̼m̼  n̼h̼ữ̼n̼g̼  l̼ờ̼i̼  c̼ụ̼c̼  c̼ằ̼n̼,̼  t̼h̼ô̼  t̼ụ̼c̼,̼  c̼h̼ử̼i̼  r̼ủ̼a̼,̼  m̼ạ̼t̼  s̼á̼t̼,̼  l̼a̼  h̼é̼t̼,̼  g̼à̼o̼  t̼h̼é̼t̼  c̼u̼ồ̼n̼g̼  l̼o̼ạ̼n̼  v̼ớ̼i̼  m̼ụ̼c̼  đ̼í̼c̼h̼  l̼à̼  m̼ô̼  t̼ả̼  b̼ả̼n̼  n̼ă̼n̼g̼  t̼h̼ú̼  v̼ậ̼t̼  q̼u̼a̼  n̼g̼ô̼n̼  n̼g̼ữ̼  t̼r̼o̼n̼g̼  k̼h̼i̼  g̼i̼a̼o̼  c̼ấ̼u̼.̼  V̼ề̼  p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼  d̼i̼ệ̼n̼  h̼à̼n̼h̼  đ̼ộ̼n̼g̼  t̼h̼ì̼  n̼g̼ắ̼t̼  v̼é̼o̼,̼  đ̼á̼n̼h̼  đ̼ậ̼p̼,̼  c̼ắ̼n̼  x̼é̼,̼  c̼à̼o̼  c̼ấ̼u̼  h̼o̼ặ̼c̼  d̼ù̼n̼g̼  d̼ụ̼n̼g̼  c̼ụ̼  đ̼ể̼  t̼r̼a̼  t̼ấ̼n̼  t̼h̼ậ̼m̼  c̼h̼í̼  n̼ạ̼n̼  n̼h̼â̼n̼  p̼h̼ả̼i̼  đ̼ổ̼  m̼á̼u̼  m̼ớ̼i̼  g̼â̼y̼  r̼a̼  h̼ư̼n̼g̼  p̼h̼ấ̼n̼  t̼ì̼n̼h̼  d̼/ụ̼/c̼  c̼h̼o̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  b̼ị̼  b̼ệ̼n̼h̼  á̼c̼  d̼/â̼/m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼  c̼h̼u̼y̼ê̼n̼  g̼i̼a̼  Đ̼à̼o̼  X̼u̼â̼n̼  D̼ũ̼n̼g̼,̼  h̼i̼ệ̼n̼  n̼a̼y̼,̼  t̼r̼ê̼n̼  t̼h̼ế̼  g̼i̼ớ̼i̼  c̼ũ̼n̼g̼  c̼h̼ư̼a̼  t̼ì̼m̼  r̼a̼  n̼g̼u̼y̼ê̼n̼  n̼h̼â̼n̼  đ̼í̼c̼h̼  t̼h̼ự̼c̼  c̼ủ̼a̼  c̼ă̼n̼  b̼ệ̼n̼h̼  b̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼.̼  N̼h̼ư̼n̼g̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  l̼o̼ạ̼i̼  t̼r̼ừ̼  s̼ự̼  ả̼n̼h̼  h̼ư̼ở̼n̼g̼  t̼ừ̼  m̼ô̼i̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  g̼i̼á̼o̼  d̼ụ̼c̼,̼  g̼i̼a̼  đ̼ì̼n̼h̼,̼  b̼ạ̼n̼  b̼è̼  t̼r̼o̼n̼g̼  q̼u̼á̼  t̼r̼ì̼n̼h̼  h̼ì̼n̼h̼  t̼h̼à̼n̼h̼  n̼h̼â̼n̼  c̼á̼c̼h̼,̼  s̼ự̼  t̼h̼i̼ế̼u̼  h̼i̼ể̼u̼  b̼i̼ế̼t̼  v̼ề̼  v̼ă̼n̼  h̼ó̼a̼  p̼h̼ò̼n̼g̼  t̼h̼e̼…̼  v̼à̼  p̼h̼ầ̼n̼  n̼h̼i̼ề̼u̼  l̼à̼  d̼o̼  b̼ẩ̼m̼  s̼i̼n̼h̼.̼  N̼h̼ữ̼n̼g̼  h̼à̼n̼h̼  đ̼ộ̼n̼g̼  b̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼  c̼h̼ỉ̼  b̼ộ̼c̼  l̼ộ̼  t̼r̼o̼n̼g̼  c̼h̼ố̼n̼  p̼h̼ò̼n̼g̼  t̼h̼e̼,̼  k̼h̼i̼  n̼h̼ữ̼n̼g̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  m̼ắ̼c̼  b̼ệ̼n̼h̼  c̼ó̼  q̼/u̼a̼/n̼  h̼/ệ̼  t̼ì̼/n̼h̼  d̼/ụ̼/c̼.̼

̼V̼ớ̼i̼  n̼h̼ữ̼n̼g̼  n̼ạ̼n̼  n̼h̼â̼n̼  c̼ủ̼a̼  h̼à̼n̼h̼  đ̼ộ̼n̼g̼  b̼ạ̼o̼  d̼/â̼/m̼,̼  c̼h̼u̼y̼ê̼n̼  g̼i̼a̼  s̼ứ̼c̼  k̼h̼ỏ̼e̼  t̼ì̼n̼h̼  d̼/ụ̼/c̼  Đ̼à̼o̼  X̼u̼â̼n̼  D̼ũ̼n̼g̼  c̼h̼o̼  r̼ằ̼n̼g̼:̼  p̼h̼ả̼i̼  k̼i̼ê̼n̼  q̼u̼y̼ế̼t̼  c̼o̼i̼  đ̼ó̼  l̼à̼  h̼à̼n̼h̼  đ̼ộ̼n̼g̼  b̼ấ̼t̼  b̼ì̼n̼h̼  đ̼ẳ̼n̼g̼  g̼i̼ớ̼i̼;̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  d̼u̼n̼g̼  t̼ú̼n̼g̼,̼  b̼a̼o̼  c̼h̼e̼  c̼h̼í̼n̼h̼  l̼à̼  p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼  p̼h̼á̼p̼  b̼ả̼o̼  v̼ệ̼  b̼ả̼n̼  t̼h̼â̼n̼  t̼ố̼t̼  n̼h̼ấ̼t̼…̼

Bình luận Facebook