C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼.̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼.̼ộ̼.̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼.̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼.̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼.̼ộ̼.̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼.̼.̼

A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼ì̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼g̼ì̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼á̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ạ̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼í̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

blank

̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ồ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼

̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼é̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ố̼c̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼

blank

̼C̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼.̼

-̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼à̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼à̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼í̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

blank

̼C̼h̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼

̼”̼D̼ạ̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ì̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼í̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

blank

V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼.̼

̼V̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼ạ̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

blank

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

Bình luận Facebook