C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼’̼V̼ ả̼’̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ ệ̼n̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼’̼V̼ ả̼’̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ ệ̼n̼

“̼𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼â̼𝚖̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ 𝚂̼ơ̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼à̼ 𝚔̼𝚑̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚑̼ể̼ 𝚝̼𝚑̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼ả̼𝚖̼ 𝚟̼ớ̼𝚒̼ 𝚑̼à̼𝚗̼𝚑̼ đ̼ộ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼ấ̼𝚗̼ 𝚌̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚢̼ 𝚝̼ế̼ đ̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ 𝚕̼à̼𝚖̼ 𝚗̼𝚑̼𝚒̼ệ̼𝚖̼ 𝚟̼ụ̼ 𝚙̼𝚑̼ò̼𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼𝚑̼ố̼𝚗̼𝚐̼ 𝚍̼ị̼𝚌̼𝚑̼,̼ 𝚟̼à̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼ 𝚝̼𝚛̼ả̼ 𝚕̼ờ̼𝚒̼ 𝚔̼𝚑̼ô̼𝚗̼𝚐̼ đ̼ú̼𝚗̼𝚐̼ 𝚜̼ự̼ 𝚝̼𝚑̼ậ̼𝚝̼ 𝚌̼𝚞̼̼̉𝚊̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼”̼,̼ 𝙶̼𝚒̼á̼𝚖̼ đ̼ố̼𝚌̼ 𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼â̼𝚖̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ 𝚂̼ơ̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼à̼ 𝚗̼ó̼𝚒̼.̼ 𝙷̼ì̼𝚗̼𝚑̼ ả̼𝚗̼𝚑̼ 𝚗̼ữ̼ 𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼ 𝚋̼ị̼ 𝚌̼á̼𝚗̼ 𝚋̼ộ̼ Đ̼𝚘̼à̼𝚗̼ 𝚝̼𝚙̼.̼Đ̼ã̼ 𝙽̼ẵ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼á̼𝚝̼ đ̼ã̼ 𝚔̼𝚑̼𝚒̼ế̼𝚗̼ 𝚛̼ấ̼𝚝̼ 𝚗̼𝚑̼𝚒̼ê̼𝚞̼ 𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ 𝚌̼𝚑̼ứ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚔̼𝚒̼ế̼𝚗̼,̼ 𝚝̼ừ̼ 𝚋̼ệ̼𝚗̼𝚑̼ 𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ đ̼ế̼𝚗̼ 𝚌̼á̼𝚌̼ 𝚢̼ 𝚋̼á̼𝚌̼ 𝚜̼ĩ̼ 𝚔̼𝚑̼á̼𝚌̼ 𝚋̼ứ̼𝚌̼ 𝚡̼ú̼𝚌̼ 𝚕̼ê̼𝚗̼ 𝚝̼𝚒̼ế̼𝚗̼𝚐̼.̼ Ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚃̼𝚛̼ầ̼𝚗̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ đ̼ã̼ 𝚗̼𝚑̼ậ̼𝚗̼ đ̼ư̼ợ̼𝚌̼ 𝚗̼𝚑̼ữ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚕̼ờ̼𝚒̼ 𝚕̼ẽ̼ 𝚙̼𝚑̼ả̼𝚗̼ 𝚌̼ả̼𝚖̼ 𝚟̼à̼ 𝚔̼𝚑̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚑̼à̼𝚒̼ 𝚕̼ò̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼ừ̼ 𝚖̼ọ̼𝚒̼ 𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ 𝚡̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚚̼𝚞̼𝚊̼𝚗̼𝚑̼ đ̼ế̼𝚗̼ 𝙲̼Đ̼𝙼̼

𝙷̼ì̼𝚗̼𝚑̼ ả̼𝚗̼𝚑̼ 𝚗̼ữ̼ 𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼ 𝚋̼ị̼ 𝚌̼á̼𝚗̼ 𝚋̼ộ̼ Đ̼𝚘̼à̼𝚗̼ 𝚝̼𝚙̼.̼Đ̼ã̼ 𝙽̼ẵ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼á̼𝚝̼ đ̼ã̼ 𝚔̼𝚑̼𝚒̼ế̼𝚗̼ 𝚛̼ấ̼𝚝̼ 𝚗̼𝚑̼𝚒̼ê̼𝚞̼ 𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ 𝚌̼𝚑̼ứ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚔̼𝚒̼ế̼𝚗̼,̼ 𝚝̼ừ̼ 𝚋̼ệ̼𝚗̼𝚑̼ 𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ đ̼ế̼𝚗̼ 𝚌̼á̼𝚌̼ 𝚢̼ 𝚋̼á̼𝚌̼ 𝚜̼ĩ̼ 𝚔̼𝚑̼á̼𝚌̼ 𝚋̼ứ̼𝚌̼ 𝚡̼ú̼𝚌̼ 𝚕̼ê̼𝚗̼ 𝚝̼𝚒̼ế̼𝚗̼𝚐̼.̼

̼𝙻̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚚̼𝚞̼𝚊̼𝚗̼ đ̼ế̼𝚗̼ 𝚟̼ụ̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼ 𝚗̼ữ̼ 𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚢̼ 𝚝̼ế̼ 𝙿̼𝚑̼𝚊̼𝚗̼ 𝚃̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ 𝚋̼ị̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚃̼𝚛̼ầ̼𝚗̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼,̼ 𝙿̼𝚑̼ó̼ 𝚌̼𝚑̼á̼𝚗̼𝚑̼ 𝚟̼ă̼𝚗̼ 𝚙̼𝚑̼ò̼𝚗̼𝚐̼ Đ̼𝚘̼à̼𝚗̼ Đ̼𝙱̼𝚀̼𝙷̼ 𝚟̼à̼ 𝙷̼Đ̼𝙽̼𝙳̼ 𝚃̼𝙿̼ Đ̼à̼ 𝙽̼ẵ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼á̼𝚝̼ 𝚔̼𝚑̼𝚒̼ đ̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ 𝚕̼ấ̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼𝚞̼ 𝚡̼é̼𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼ệ̼𝚖̼,̼ 𝚋̼á̼𝚌̼ 𝚜̼ĩ̼ 𝙿̼𝚑̼ạ̼𝚖̼ 𝙷̼ồ̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚊̼𝚖̼,̼ 𝙶̼𝚒̼á̼𝚖̼ đ̼ố̼𝚌̼ 𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼â̼𝚖̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ 𝚂̼ơ̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼à̼ (̼Đ̼à̼ 𝙽̼ẵ̼𝚗̼𝚐̼)̼,̼ đ̼ã̼ 𝚌̼ó̼ 𝚋̼á̼𝚘̼ 𝚌̼á̼𝚘̼ 𝚟̼ề̼̼ 𝚟̼ụ̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼ 𝚐̼ử̼𝚒̼ 𝚀̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ 𝚞̼ỷ̼,̼ 𝚄̼𝙱̼𝙽̼𝙳̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ 𝚂̼ơ̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼à̼.̼

̼𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼â̼𝚖̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ 𝚂̼ơ̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼à̼ 𝚗̼ó̼𝚒̼ 𝚐̼ì̼ 𝚟̼ụ̼ 𝚗̼ữ̼ 𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚋̼ị̼ 𝚌̼á̼𝚗̼ 𝚋̼ộ̼ 𝚟̼ă̼𝚗̼ 𝚙̼𝚑̼ò̼𝚗̼𝚐̼ Đ̼𝚘̼à̼𝚗̼ Đ̼𝙱̼𝚀̼𝙷̼ 𝚟̼à̼ 𝙷̼Đ̼𝙽̼𝙳̼ 𝚃̼𝙿̼ Đ̼à̼ 𝙽̼ẵ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼á̼𝚝̼?̼

̼Ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚊̼𝚖̼ 𝚌̼𝚑̼𝚘̼ 𝚋̼𝚒̼ế̼𝚝̼,̼ 𝚟̼𝚞̼̣̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼̼𝚌̼ 𝚡̼𝚊̼̼̉𝚢̼ 𝚛̼𝚊̼ 𝚕̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝚚̼𝚞̼𝚊̼𝚗̼ đ̼ế̼̼𝚗̼ 𝚋̼𝚞̼ổ̼̼𝚒̼ 𝚕̼ấ̼̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼̼𝚞̼ 𝚡̼𝚎̼̼́𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼ệ̼̼𝚖̼ 𝚂̼𝙰̼𝚁̼𝚂̼-̼𝙲̼𝚘̼𝚅̼-̼𝟸̼ 𝚝̼ạ̼𝚒̼ 𝚌̼ộ̼̼𝚗̼𝚐̼ đ̼ồ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ 𝚗̼𝚐̼𝚊̼̼̀𝚢̼ 𝟷̼/̼𝟾̼,̼ 𝚝̼𝚛̼ê̼𝚗̼ đ̼𝚞̛̼̼ờ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚐̼𝚞̼𝚢̼ễ̼̼𝚗̼ 𝙷̼𝚒̼ề̼̼𝚗̼ (̼𝚙̼𝚑̼𝚞̛̼̼ờ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚊̼̣̼𝚒̼ 𝙷̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ Đ̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼,̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼̼𝚗̼ 𝚂̼𝚘̛̼̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼𝚊̼̼̀)̼.̼

blank

𝙲̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ 𝚜̼𝚊̼𝚞̼ 𝚔̼𝚑̼𝚒̼ 𝚋̼ị̼ đ̼á̼𝚗̼𝚑̼ 𝚍̼ù̼ 𝚛̼ấ̼𝚝̼ 𝚜̼ố̼𝚌̼ 𝚗̼𝚑̼ư̼𝚗̼𝚐̼ 𝚟̼ẫ̼𝚗̼ 𝚝̼𝚒̼ế̼𝚙̼ 𝚝̼ụ̼𝚌̼ 𝚝̼𝚑̼𝚊̼𝚖̼ 𝚐̼𝚒̼𝚊̼ 𝚌̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼á̼𝚌̼ 𝚌̼𝚑̼ố̼𝚗̼𝚐̼ 𝚍̼ị̼𝚌̼𝚑̼.̼

̼𝚃̼𝚑̼𝚎̼𝚘̼ 𝚋̼á̼𝚌̼ 𝚜̼ĩ̼ 𝙽̼𝚊̼𝚖̼,̼ 𝚔̼ỹ̼ 𝚝̼𝚑̼𝚞̼ậ̼𝚝̼ 𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ 𝚕̼à̼ 𝚗̼𝚑̼𝚊̼̼̂𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝚔̼𝚑̼𝚘̼𝚊̼ 𝚇̼𝚎̼̼́𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼ệ̼̼𝚖̼ 𝚝̼𝚑̼𝚞̼ộ̼̼𝚌̼ 𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚊̼̼̂𝚖̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼̼𝚗̼ 𝚂̼𝚘̛̼̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼𝚊̼̼̀,̼ đ̼ư̼ợ̼𝚌̼ 𝚐̼𝚒̼𝚊̼𝚘̼ 𝚗̼𝚑̼𝚒̼ệ̼̼𝚖̼ 𝚟̼𝚞̼̣̼ 𝚕̼ấ̼̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼̼𝚞̼ 𝚡̼𝚎̼̼́𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼ệ̼̼𝚖̼ 𝙲̼𝙾̼𝚅̼𝙸̼𝙳̼-̼𝟷̼𝟿̼ 𝚌̼𝚑̼𝚘̼ 𝚗̼𝚐̼𝚞̛̼̼ờ̼̼𝚒̼ 𝚍̼𝚊̼̼̂𝚗̼ 𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ 𝚔̼𝚑̼𝚞̼ 𝚙̼𝚑̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚘̼̼̉𝚊̼.̼ 𝙲̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ 𝚜̼𝚊̼𝚞̼ đ̼ó̼ 𝚋̼ị̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚃̼𝚛̼ầ̼̼𝚗̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼,̼ 𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ đ̼𝚞̛̼̼ơ̼̣̼𝚌̼ 𝚕̼ấ̼̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼̼𝚞̼,̼ 𝚛̼𝚊̼ 𝚝̼𝚊̼𝚢̼ đ̼𝚊̼̼́𝚗̼𝚑̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀𝚘̼ 𝚟̼𝚞̼̼̀𝚗̼𝚐̼ 𝚖̼ặ̼̼𝚝̼ 𝚋̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝚙̼𝚑̼𝚊̼̼̉𝚒̼.̼

̼𝙲̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ 𝚜̼𝚊̼𝚞̼ 𝚔̼𝚑̼𝚒̼ 𝚋̼ị̼ đ̼á̼𝚗̼𝚑̼ 𝚍̼ù̼ 𝚛̼ấ̼𝚝̼ 𝚜̼ố̼𝚌̼ 𝚗̼𝚑̼ư̼𝚗̼𝚐̼ 𝚟̼ẫ̼𝚗̼ 𝚝̼𝚒̼ế̼𝚙̼ 𝚝̼ụ̼𝚌̼ 𝚝̼𝚑̼𝚊̼𝚖̼ 𝚐̼𝚒̼𝚊̼ 𝚌̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼á̼𝚌̼ 𝚌̼𝚑̼ố̼𝚗̼𝚐̼ 𝚍̼ị̼𝚌̼𝚑̼.̼

̼“̼𝚂̼ư̼̣̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼̼𝚌̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚃̼𝚛̼ầ̼̼𝚗̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ đ̼𝚊̼̼́𝚗̼𝚑̼ 𝚌̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ đ̼ề̼̼𝚞̼ đ̼𝚞̛̼̼ơ̼̣̼𝚌̼ 𝚝̼ấ̼̼𝚝̼ 𝚌̼𝚊̼̼̉ 𝚗̼𝚑̼𝚊̼̼̂𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝚢̼ 𝚝̼ế̼̼ đ̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚑̼𝚊̼𝚖̼ 𝚐̼𝚒̼𝚊̼ 𝚕̼ấ̼̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼̼𝚞̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ 𝚗̼𝚐̼𝚞̛̼̼ờ̼̼𝚒̼ 𝚍̼𝚊̼̼̂𝚗̼ 𝚝̼𝚊̼̣̼𝚒̼ 𝚔̼𝚑̼𝚞̼ 𝚟̼ư̼̣̼𝚌̼ 𝚕̼ấ̼̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼̼𝚞̼ 𝚌̼𝚑̼ứ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚔̼𝚒̼ế̼̼𝚗̼.̼

blank

V̼ụ̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ v̼ă̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ Đ̼o̼à̼n̼ Đ̼B̼Q̼H̼ v̼à̼ H̼Đ̼N̼D̼ T̼P̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼ v̼ớ̼i̼ n̼ữ̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ y̼ t̼ế̼:̼ ’̼Ô̼n̼g̼ ấ̼y̼ t̼á̼t̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼ t̼a̼y̼’̼

̼𝙽̼𝚐̼𝚊̼𝚢̼ 𝚕̼ậ̼̼𝚙̼ 𝚝̼ứ̼̼𝚌̼,̼ 𝚌̼𝚊̼̼́𝚌̼ 𝚗̼𝚑̼𝚊̼̼̂𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝚢̼ 𝚝̼ế̼̼ 𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚊̼̼̂𝚖̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼̼𝚗̼ 𝚂̼𝚘̛̼̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼𝚊̼̼̀ đ̼𝚊̼̼̃ 𝚋̼𝚊̼̼́𝚘̼ 𝚌̼𝚊̼̼́𝚘̼ 𝚕̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝙱̼𝚊̼𝚗̼ 𝙶̼𝚒̼𝚊̼̼́𝚖̼ đ̼ố̼̼𝚌̼ đ̼𝚘̛̼̼𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼̣̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ 𝙲̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚊̼𝚗̼ 𝚙̼𝚑̼𝚞̛̼̼ờ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚊̼̣̼𝚒̼ 𝙷̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ Đ̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ đ̼ể̼̼ 𝚡̼ử̼̼ 𝚕̼𝚢̼̼́”̼,̼ 𝚋̼á̼𝚌̼ 𝚜̼ĩ̼ 𝙽̼𝚊̼𝚖̼ 𝚗̼ó̼𝚒̼.̼

̼𝙱̼á̼𝚘̼ 𝚌̼á̼𝚘̼ 𝚌̼ủ̼𝚊̼ 𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼â̼𝚖̼ 𝚢̼ 𝚝̼ế̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ 𝚂̼ơ̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼à̼ 𝚌̼𝚑̼𝚘̼ 𝚑̼𝚊̼𝚢̼ 𝚝̼ạ̼𝚒̼ 𝚋̼𝚞̼ổ̼𝚒̼ 𝚕̼à̼𝚖̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼ 𝚟̼ớ̼𝚒̼ 𝚌̼ơ̼ 𝚚̼𝚞̼𝚊̼𝚗̼ 𝚌̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚊̼𝚗̼ 𝚙̼𝚑̼ư̼ờ̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚊̼𝚒̼ 𝙷̼𝚒̼ê̼𝚗̼ Đ̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚗̼𝚐̼𝚊̼𝚢̼ 𝚜̼𝚊̼𝚞̼ 𝚔̼𝚑̼𝚒̼ 𝚡̼ả̼𝚢̼ 𝚛̼𝚊̼ 𝚜̼ự̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼,̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ 𝚔̼𝚑̼𝚊̼𝚒̼ 𝚌̼𝚑̼ỉ̼ 𝚍̼ù̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚊̼𝚢̼ 𝚑̼ấ̼𝚝̼ 𝚝̼𝚊̼𝚢̼ 𝚌̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼.̼

̼𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ 𝚚̼𝚞̼𝚊̼̼́ 𝚝̼𝚛̼𝚒̼̼̀𝚗̼𝚑̼ đ̼ơ̼̣̼𝚒̼ 𝚕̼ấ̼̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼̼𝚞̼ 𝚡̼𝚎̼̼́𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼ệ̼̼𝚖̼ 𝚝̼𝚑̼𝚒̼̼̀ 𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚑̼ứ̼̼𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼ồ̼̼𝚒̼ 𝚗̼𝚐̼𝚊̼𝚢̼ 𝚜̼𝚊̼𝚞̼ 𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ đ̼𝚊̼̼̃ 𝚌̼𝚑̼ứ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚔̼𝚒̼ế̼̼𝚗̼ 𝚝̼𝚘̼𝚊̼̼̀𝚗̼ 𝚋̼ộ̼̼ 𝚜̼ư̼̣̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼̼𝚌̼ 𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ đ̼𝚊̼̼́𝚗̼𝚑̼ 𝚌̼𝚑̼𝚒̼̣̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼.̼

blank

𝙼̼ặ̼𝚌̼ 𝚍̼ù̼ 𝚟̼ậ̼𝚢̼,̼ 𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ 𝚌̼𝚑̼ứ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚟̼ụ̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼ 𝚕̼à̼ 𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚐̼𝚞̼𝚢̼ễ̼̼𝚗̼ 𝚅̼𝚊̼̼̆𝚗̼ 𝙽̼𝚑̼ứ̼̼𝚝̼ (̼𝚂̼𝙽̼ 𝟷̼𝟿̼𝟼̼𝟾̼,̼ 𝚝̼𝚛̼ú̼ 𝚙̼𝚑̼𝚞̛̼̼ờ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚊̼̣̼𝚒̼ 𝙷̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ Đ̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼)̼ 𝚌̼𝚑̼𝚘̼ 𝚋̼𝚒̼ế̼̼𝚝̼,̼ 𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ 𝚚̼𝚞̼𝚊̼̼́ 𝚝̼𝚛̼𝚒̼̼̀𝚗̼𝚑̼ đ̼ơ̼̣̼𝚒̼ 𝚕̼ấ̼̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼̼𝚞̼ 𝚡̼𝚎̼̼́𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼ệ̼̼𝚖̼ 𝚝̼𝚑̼𝚒̼̼̀ 𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚑̼ứ̼̼𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼ồ̼̼𝚒̼ 𝚗̼𝚐̼𝚊̼𝚢̼ 𝚜̼𝚊̼𝚞̼ 𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ đ̼𝚊̼̼̃ 𝚌̼𝚑̼ứ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚔̼𝚒̼ế̼̼𝚗̼ 𝚝̼𝚘̼𝚊̼̼̀𝚗̼ 𝚋̼ộ̼̼ 𝚜̼ư̼̣̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼̼𝚌̼ 𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ đ̼𝚊̼̼́𝚗̼𝚑̼ 𝚌̼𝚑̼𝚒̼̣̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼.̼

̼𝙱̼á̼𝚌̼ 𝚜̼ĩ̼ 𝙽̼𝚊̼𝚖̼ 𝚌̼ũ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼𝚑̼𝚘̼ 𝚋̼𝚒̼ế̼𝚝̼,̼ đ̼ạ̼𝚒̼ 𝚍̼𝚒̼ệ̼̼𝚗̼ 𝚌̼𝚘̛̼̼ 𝚚̼𝚞̼𝚊̼𝚗̼ 𝚗̼𝚘̛̼̼𝚒̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ 𝚌̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚊̼̼́𝚌̼ đ̼𝚊̼̼̃ đ̼ế̼̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚊̼̼̂𝚖̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼̼𝚗̼ 𝚂̼𝚘̛̼̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼𝚊̼̼̀ 𝚐̼ặ̼̼𝚙̼ 𝙱̼𝚊̼𝚗̼ 𝚐̼𝚒̼𝚊̼̼́𝚖̼ đ̼ố̼̼𝚌̼ 𝚋̼ệ̼̼𝚗̼𝚑̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼̼𝚗̼ đ̼ể̼̼ 𝚡̼𝚒̼𝚗̼ 𝚕̼ỗ̼̼𝚒̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ 𝚐̼ử̼̼𝚒̼ 𝚕̼ờ̼̼𝚒̼ 𝚡̼𝚒̼𝚗̼ 𝚕̼ỗ̼̼𝚒̼ 𝚌̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼.̼ Đ̼ồ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚑̼ờ̼𝚒̼,̼ 𝚝̼ạ̼𝚒̼ 𝚋̼𝚞̼ổ̼̼𝚒̼ 𝚕̼𝚊̼̼̀𝚖̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼̼𝚌̼ 𝚟̼ớ̼𝚒̼ 𝚌̼ơ̼ 𝚚̼𝚞̼𝚊̼𝚗̼ 𝚌̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚊̼𝚗̼ 𝚙̼𝚑̼ư̼ờ̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼ạ̼𝚒̼ 𝙷̼𝚒̼ê̼𝚗̼ Đ̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼𝚑̼𝚒̼ề̼𝚞̼ 𝟷̼/̼𝟾̼,̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚃̼𝚛̼ầ̼̼𝚗̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ đ̼𝚊̼̼̃ 𝚝̼𝚑̼ừ̼̼𝚊̼ 𝚗̼𝚑̼ậ̼̼𝚗̼ 𝚑̼𝚊̼̼̀𝚗̼𝚑̼ 𝚟̼𝚒̼ 𝚝̼𝚊̼̼́𝚝̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀𝚘̼ 𝚖̼ặ̼̼𝚝̼ 𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚢̼ 𝚝̼ế̼ 𝚕̼à̼ 𝚌̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼.̼

̼𝙲̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ 𝚗̼ằ̼𝚖̼ 𝚐̼ụ̼𝚌̼ 𝚝̼𝚛̼ê̼𝚗̼ 𝚡̼𝚎̼ 𝚢̼ 𝚝̼ế̼ 𝚜̼𝚊̼𝚞̼ 𝚖̼ộ̼𝚝̼ 𝚋̼𝚞̼ổ̼𝚒̼ 𝚕̼ấ̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼𝚞̼ 𝚡̼é̼𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼ệ̼𝚖̼ 𝙲̼𝚘̼𝚟̼𝚒̼𝚍̼-̼𝟷̼𝟿̼ 𝚡̼𝚞̼𝚢̼ê̼𝚗̼ đ̼ê̼𝚖̼ 𝚟̼à̼𝚘̼ 𝚝̼𝚑̼á̼𝚗̼𝚐̼ 𝟼̼/̼𝟸̼𝟶̼𝟸̼𝟷̼.̼

̼“̼𝚅̼𝚒̼̼̀ 𝚟̼ậ̼̼𝚢̼,̼ 𝚌̼𝚑̼𝚞̼̼́𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚘̼̼̂𝚒̼ đ̼𝚊̼̼̃ 𝚝̼𝚑̼𝚒̼ệ̼̼𝚗̼ 𝚌̼𝚑̼𝚒̼̼́ 𝚋̼𝚘̼̼̉ 𝚚̼𝚞̼𝚊̼ 𝚖̼𝚘̼̣̼𝚒̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼̼𝚌̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ 𝚡̼ử̼̼ 𝚕̼𝚢̼̼́ 𝚌̼𝚑̼𝚘̼ 𝚎̼̼̂𝚖̼ đ̼𝚎̼̣̼𝚙̼,̼ 𝚟̼𝚒̼̼̀ 𝚝̼ấ̼̼𝚝̼ 𝚌̼𝚊̼̼̉ 𝚝̼𝚑̼ờ̼̼𝚒̼ 𝚐̼𝚒̼𝚊̼𝚗̼ 𝚚̼𝚞̼𝚢̼̼́ 𝚋̼𝚊̼̼́𝚞̼ 𝚕̼𝚞̼̼́𝚌̼ 𝚗̼𝚊̼̼̀𝚢̼ 𝚗̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝚞̛̼̼𝚞̼ 𝚝̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝚍̼𝚊̼̼̀𝚗̼𝚑̼ 𝚌̼𝚑̼𝚘̼ 𝚗̼𝚑̼𝚒̼ệ̼̼𝚖̼ 𝚟̼𝚞̼̣̼ 𝚙̼𝚑̼𝚘̼̼̀𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼𝚑̼ố̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚍̼𝚒̼̣̼𝚌̼𝚑̼ 𝙲̼𝙾̼𝚅̼𝙸̼𝙳̼-̼𝟷̼𝟿̼ 𝚝̼𝚛̼𝚎̼̼̂𝚗̼ đ̼𝚒̼̣̼𝚊̼ 𝚋̼𝚊̼̼̀𝚗̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼̼𝚗̼ 𝚂̼𝚘̛̼̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼𝚊̼̼̀ 𝚑̼𝚒̼ệ̼̼𝚗̼ 𝚗̼𝚊̼𝚢̼”̼,̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚊̼𝚖̼ 𝚌̼𝚑̼𝚘̼ 𝚋̼𝚒̼ế̼𝚝̼.̼

blank

T̼r̼ầ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ P̼h̼ó̼ C̼h̼á̼n̼h̼ V̼P̼ đ̼o̼à̼n̼ Đ̼B̼Q̼H̼ T̼P̼.̼Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ y̼ t̼ế̼

̼𝙶̼𝚒̼á̼𝚖̼ đ̼ố̼𝚌̼ 𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼â̼𝚖̼ 𝚢̼ 𝚝̼ế̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ 𝚂̼ơ̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼à̼ 𝚗̼ó̼𝚒̼,̼ 𝚜̼ự̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼ đ̼ã̼ 𝚍̼ừ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚕̼ạ̼𝚒̼ 𝚔̼𝚑̼𝚒̼ 𝚝̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼â̼𝚖̼ 𝚟̼à̼ 𝚌̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ đ̼ồ̼𝚗̼𝚐̼ ý̼ 𝚟̼ớ̼𝚒̼ 𝚕̼ờ̼𝚒̼ 𝚡̼𝚒̼𝚗̼ 𝚕̼ỗ̼𝚒̼ 𝚝̼ừ̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼.̼ 𝚃̼𝚞̼𝚢̼ 𝚗̼𝚑̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚜̼𝚊̼𝚞̼ đ̼ó̼,̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ 𝚝̼𝚛̼ả̼ 𝚕̼ờ̼𝚒̼ 𝚙̼𝚑̼ỏ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚟̼ấ̼𝚗̼ 𝚌̼ó̼ 𝚗̼ộ̼𝚒̼ 𝚍̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚔̼𝚑̼ô̼𝚗̼𝚐̼ đ̼ú̼𝚗̼𝚐̼ 𝚜̼ư̼̣̼ 𝚝̼𝚑̼ậ̼̼𝚝̼ 𝚟̼ớ̼𝚒̼ 𝚗̼𝚑̼ữ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚐̼ì̼ đ̼𝚊̼̼̃ 𝚝̼𝚑̼ừ̼̼𝚊̼ 𝚗̼𝚑̼ậ̼̼𝚗̼ 𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ 𝚋̼𝚞̼ổ̼̼𝚒̼ 𝚕̼𝚊̼̼̀𝚖̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼̼𝚌̼ 𝚝̼𝚊̼̣̼𝚒̼ 𝙲̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚊̼𝚗̼ 𝚙̼𝚑̼𝚞̛̼̼ờ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼𝚊̼̣̼𝚒̼ 𝙷̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ Đ̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼.̼

̼“̼𝙲̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ 𝚝̼ấ̼̼𝚝̼ 𝚌̼𝚊̼̼̉ 𝚗̼𝚑̼𝚊̼̼̂𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚊̼̼̂𝚖̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼̼𝚗̼ 𝚂̼𝚘̛̼̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼𝚊̼̼̀ đ̼ề̼̼𝚞̼ 𝚌̼𝚊̼̼̉𝚖̼ 𝚝̼𝚑̼ấ̼̼𝚢̼ 𝚛̼ấ̼̼𝚝̼ 𝚋̼ứ̼̼𝚌̼ 𝚡̼𝚞̼̼́𝚌̼ 𝚟̼𝚒̼̼̀ 𝚑̼𝚊̼̼̀𝚗̼𝚑̼ 𝚟̼𝚒̼ 𝚗̼𝚎̼̼̂𝚞̼ 𝚝̼𝚛̼𝚎̼̼̂𝚗̼,̼ 𝚋̼ở̼̼𝚒̼ 𝚜̼ư̼̣̼ 𝚝̼𝚑̼𝚊̼ 𝚝̼𝚑̼ứ̼̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ 𝚔̼𝚑̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ 𝚍̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ đ̼ặ̼̼𝚝̼ 𝚔̼𝚑̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ đ̼𝚞̼̼́𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼𝚑̼ỗ̼̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ Y̼ t̼ế̼ q̼u̼ậ̼n̼ S̼ơ̼n̼ T̼r̼à̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ x̼ử̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ P̼h̼ó̼ C̼h̼á̼n̼h̼ V̼P̼ Đ̼o̼à̼n̼ Đ̼B̼Q̼H̼ v̼à̼ H̼Đ̼N̼D̼ T̼P̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ v̼ì̼ t̼á̼t̼ n̼ữ̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ y̼ t̼ế̼ -̼ B̼á̼o̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼a̼o̼

̼𝙲̼𝚊̼̼́𝚒̼ 𝚝̼𝚊̼̼́𝚝̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀𝚘̼ 𝚖̼ặ̼̼𝚝̼ 𝚌̼𝚞̼̼̉𝚊̼ 𝚌̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ 𝚌̼𝚞̼̼̉𝚊̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ 𝚝̼𝚛̼𝚞̛̼̼ớ̼̼𝚌̼ đ̼𝚊̼̼́𝚖̼ đ̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚕̼𝚊̼̼̀𝚖̼ đ̼𝚊̼𝚞̼ đ̼ớ̼̼𝚗̼ 𝚟̼ề̼̼ 𝚝̼𝚑̼ể̼̼ 𝚡̼𝚊̼̼́𝚌̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ 𝚝̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ 𝚝̼𝚑̼ầ̼̼𝚗̼,̼ 𝚕̼𝚊̼̼̀𝚖̼ 𝚝̼ổ̼̼𝚗̼ 𝚝̼𝚑̼𝚞̛̼̼𝚘̛̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚗̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚖̼ 𝚝̼𝚛̼𝚘̼̣̼𝚗̼𝚐̼ đ̼ế̼̼𝚗̼ 𝚍̼𝚊̼𝚗̼𝚑̼ 𝚍̼ư̼̣̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ 𝚗̼𝚑̼𝚊̼̼̂𝚗̼ 𝚙̼𝚑̼ẩ̼̼𝚖̼,̼ 𝚕̼𝚘̼̼̀𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼ư̼̣̼ 𝚝̼𝚛̼𝚘̼̣̼𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼𝚞̼̼̉𝚊̼ 𝚌̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼.̼

blank

𝚂̼𝚊̼𝚞̼ 𝚜̼ự̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼,̼ 𝚌̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ đ̼𝚊̼̼̃ 𝚔̼𝚑̼𝚘̼̼́𝚌̼ 𝚜̼𝚞̼ố̼̼𝚝̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ 𝚔̼𝚑̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼𝚑̼𝚒̼̣̼𝚞̼ 𝚊̼̼̆𝚗̼ 𝚞̼ố̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚕̼𝚊̼̼̀𝚖̼ 𝚊̼̼̉𝚗̼𝚑̼ 𝚑̼𝚞̛̼̼ở̼̼𝚗̼𝚐̼ đ̼ế̼̼𝚗̼ 𝚝̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ 𝚝̼𝚑̼ầ̼̼𝚗̼,̼ 𝚜̼ứ̼̼𝚌̼ 𝚔̼𝚑̼𝚘̼̼̉𝚎̼.̼ 𝙱̼𝚊̼𝚗̼ 𝚐̼𝚒̼á̼𝚖̼ đ̼ố̼𝚌̼ đ̼ã̼ đ̼ộ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚟̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼,̼ 𝚔̼𝚑̼𝚒̼̼́𝚌̼𝚑̼ 𝚕̼ệ̼̼ đ̼ể̼ 𝚝̼𝚒̼ế̼𝚙̼ 𝚝̼ụ̼𝚌̼ 𝚕̼à̼𝚖̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼.̼

̼𝚃̼ậ̼̼𝚙̼ 𝚝̼𝚑̼ể̼̼ 𝚟̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝚌̼𝚑̼ứ̼̼𝚌̼,̼ 𝚗̼𝚐̼𝚞̛̼̼ờ̼̼𝚒̼ 𝚕̼𝚊̼𝚘̼ đ̼ộ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼𝚞̼̼̉𝚊̼ 𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚊̼̼̂𝚖̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼̼𝚗̼ 𝚂̼𝚘̛̼̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼𝚊̼̼̀ 𝚔̼𝚑̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚑̼ể̼̼ 𝚝̼𝚑̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼𝚊̼̼̉𝚖̼ 𝚟̼ớ̼̼𝚒̼ 𝚑̼𝚊̼̼̀𝚗̼𝚑̼ đ̼ộ̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼ấ̼̼𝚗̼ 𝚌̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ 𝚗̼𝚑̼𝚊̼̼̂𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼𝚎̼̼̂𝚗̼ 𝚢̼ 𝚝̼ế̼̼ đ̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ 𝚕̼𝚊̼̼̀𝚖̼ 𝚗̼𝚑̼𝚒̼ệ̼̼𝚖̼ 𝚟̼𝚞̼̣̼ 𝚙̼𝚑̼𝚘̼̼̀𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼𝚑̼ố̼̼𝚗̼𝚐̼ 𝚍̼𝚒̼̣̼𝚌̼𝚑̼ 𝚟̼𝚊̼̼̀ 𝚟̼𝚒̼ệ̼̼𝚌̼ 𝚝̼𝚛̼𝚊̼̼̉ 𝚕̼ờ̼̼𝚒̼ 𝚙̼𝚑̼𝚘̼̼̉𝚗̼𝚐̼ 𝚟̼ấ̼̼𝚗̼ 𝚔̼𝚑̼𝚘̼̼̂𝚗̼𝚐̼ đ̼𝚞̼̼́𝚗̼𝚐̼ 𝚜̼ư̼̣̼ 𝚝̼𝚑̼ậ̼̼𝚝̼ 𝚌̼𝚞̼̼̉𝚊̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼.̼

̼𝚃̼𝚛̼ư̼ớ̼𝚌̼ đ̼ó̼,̼ 𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ 𝚗̼𝚐̼à̼𝚢̼ 𝟷̼/̼𝟾̼,̼ 𝚗̼ữ̼ 𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ 𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚢̼ 𝚝̼ế̼ 𝙽̼𝚐̼𝚞̼𝚢̼ễ̼𝚗̼ 𝚃̼𝚑̼ị̼ 𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ đ̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ 𝚕̼ấ̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼𝚞̼ 𝚡̼é̼𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼ệ̼𝚖̼ 𝙲̼𝙾̼𝚅̼𝙸̼𝙳̼-̼𝟷̼𝟿̼ 𝚝̼ạ̼𝚒̼ 𝚙̼𝚑̼ư̼ờ̼𝚗̼𝚐̼ 𝙽̼ạ̼𝚒̼ 𝙷̼𝚒̼ê̼𝚗̼ Đ̼ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼𝚑̼ì̼ 𝚋̼ị̼ ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚃̼𝚛̼ầ̼𝚗̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼,̼ 𝙿̼𝚑̼ó̼ 𝚌̼𝚑̼á̼𝚗̼𝚑̼ 𝚟̼ă̼𝚗̼ 𝚙̼𝚑̼ò̼𝚗̼𝚐̼ đ̼𝚘̼à̼𝚗̼ Đ̼𝙱̼𝚀̼𝙷̼ 𝚟̼à̼ 𝙷̼Đ̼𝙽̼𝙳̼ 𝚃̼𝙿̼ Đ̼à̼ 𝙽̼ẵ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼á̼𝚝̼.̼ Ô̼𝚗̼𝚐̼ 𝚅̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ 𝚜̼𝚊̼𝚞̼ đ̼ó̼ 𝚋̼ị̼ đ̼ư̼𝚊̼ 𝚟̼ề̼ 𝚝̼𝚛̼ụ̼ 𝚜̼ở̼ 𝚙̼𝚑̼ư̼ờ̼𝚗̼𝚐̼ 𝚕̼à̼𝚖̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼.̼

̼𝙱̼á̼𝚌̼ 𝚜̼ĩ̼ 𝙷̼𝚞̼ỳ̼𝚗̼𝚑̼ 𝚅̼ă̼𝚗̼ 𝙰̼𝚗̼𝚑̼,̼ 𝙿̼𝚑̼ó̼ 𝚝̼𝚛̼ư̼ở̼𝚗̼𝚐̼ 𝚔̼𝚑̼𝚘̼𝚊̼ 𝙻̼𝚒̼ê̼𝚗̼ 𝚌̼𝚑̼𝚒̼ 𝚔̼𝚑̼𝚘̼𝚊̼ –̼ 𝚃̼𝚛̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼â̼𝚖̼ 𝚈̼ 𝚝̼ế̼ 𝚚̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ 𝚂̼ơ̼𝚗̼ 𝚃̼𝚛̼à̼,̼ 𝚕̼à̼ 𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ đ̼𝚒̼ề̼𝚞̼ 𝚑̼à̼𝚗̼𝚑̼ 𝚋̼𝚞̼ổ̼𝚒̼ 𝚕̼ấ̼𝚢̼ 𝚖̼ẫ̼𝚞̼,̼ 𝚋̼ứ̼𝚌̼ 𝚡̼ú̼𝚌̼ 𝚗̼ó̼𝚒̼ 𝚟̼ề̼ 𝚜̼ự̼ 𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼.̼

Nguồn: https://cafehomnay.com/c%cc%bch%cc%bca%cc%bcn%cc%bc-%cc%bcd%cc%bcu%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bcn%cc%bcu%cc%bc-%cc%bcy%cc%bc-%cc%bct%cc%bca%cc%bc-%cc%bcb%cc%bci%cc%bc-%cc%bcc%cc%bca%cc%bcn%cc%bc-%cc%bcb%cc%bco%cc%bc-%cc%bcd/?fbclid=IwAR26s9pnwJCoz2lpJVrrD2cIiwBKQZjqC05lC8Aok6zS7jG32_PUiGTPt0E

Bình luận Facebook