B̼a̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼

B̼a̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼

K̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼ạ̼i̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ (̼ả̼n̼h̼ c̼h̼ụ̼p̼ m̼à̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ V̼T̼C̼ N̼E̼W̼S̼)̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ t̼ừ̼ T̼P̼.̼ H̼C̼M̼ r̼a̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ b̼a̼y̼ r̼a̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ r̼ồ̼i̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ v̼ô̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼,̼ đ̼ế̼n̼ H̼ộ̼i̼ A̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ V̼T̼C̼ N̼E̼W̼S̼,̼ t̼ố̼i̼ 1̼1̼/̼7̼,̼ B̼a̼n̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ v̼ề̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ s̼ố̼ 2̼7̼.̼9̼1̼0̼ (̼a̼n̼h̼ N̼.̼T̼.̼D̼,̼ 4̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ t̼r̼ú̼ k̼h̼u̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ B̼ô̼n̼g̼ S̼a̼o̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ 5̼,̼ Q̼u̼ậ̼n̼ 8̼,̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ l̼à̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ đ̼i̼ề̼u̼ h̼à̼n̼h̼ d̼ự̼ á̼n̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ s̼ả̼n̼)̼,̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼.̼ H̼ộ̼i̼ A̼n̼,̼ Q̼u̼ả̼n̼g̼ N̼a̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 4̼/̼7̼,̼ a̼n̼h̼ D̼.̼ t̼ừ̼ T̼P̼.̼ H̼C̼M̼ v̼ề̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ b̼a̼y̼ V̼N̼0̼1̼2̼8̼ (̼T̼P̼.̼ H̼C̼M̼ –̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼)̼ l̼ú̼c̼ 1̼2̼h̼4̼5̼.̼

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

T̼ạ̼i̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼,̼ a̼n̼h̼ D̼.̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ a̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼ m̼à̼ x̼i̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ạ̼m̼ 1̼ đ̼ê̼m̼ t̼ạ̼i̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ đ̼ể̼ s̼á̼n̼g̼ h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼ s̼ẽ̼ q̼u̼a̼y̼ v̼ề̼ T̼P̼.̼ H̼C̼M̼.̼

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ s̼á̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 5̼/̼7̼,̼ a̼n̼h̼ D̼.̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼y̼ v̼à̼o̼ T̼P̼.̼ H̼C̼M̼ m̼à̼ l̼ạ̼i̼ đ̼á̼p̼ c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ b̼a̼y̼ Q̼H̼1̼0̼4̼ t̼ừ̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ r̼a̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 6̼/̼7̼,̼ a̼n̼h̼ n̼à̼y̼ l̼ạ̼i̼ b̼a̼y̼ t̼ừ̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ v̼à̼o̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ b̼a̼y̼ V̼N̼1̼7̼1̼ l̼ú̼c̼ 1̼3̼h̼2̼5̼ (̼t̼h̼e̼o̼ d̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼ừ̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ó̼ d̼ị̼c̼h̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼)̼ v̼à̼ v̼à̼o̼ T̼P̼.̼ H̼ộ̼i̼ A̼n̼ (̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ N̼a̼m̼)̼,̼ l̼ư̼u̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ 1̼ v̼i̼l̼l̼a̼ ở̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼â̼n̼ A̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ t̼h̼u̼ê̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼ k̼h̼a̼i̼ b̼á̼o̼ y̼ t̼ế̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼â̼n̼ A̼n̼ đ̼ã̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ D̼.̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ 1̼4̼ n̼g̼à̼y̼.̼ T̼ố̼i̼ n̼g̼à̼y̼ 7̼/̼7̼,̼ a̼n̼h̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ s̼ố̼t̼,̼ đ̼ế̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼0̼/̼7̼,̼ d̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼,̼ đ̼a̼u̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ê̼n̼ ô̼n̼g̼ D̼.̼ đ̼ã̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ y̼ t̼ế̼ l̼ấ̼y̼ m̼ẫ̼u̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼à̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ L̼a̼o̼ Đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼r̼u̼y̼ v̼ế̼t̼ v̼à̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ 3̼ F̼1̼ v̼à̼ 1̼7̼ F̼2̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ â̼m̼ t̼í̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼á̼n̼ t̼h̼ị̼t̼ t̼ự̼ m̼u̼a̼ d̼ụ̼n̼g̼ c̼ụ̼ y̼ t̼ế̼,̼ t̼e̼s̼t̼ n̼h̼a̼n̼h̼ t̼h̼ấ̼y̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼ 1̼9̼

Tỉnh Phú Yên thành lập 3 tiểu ban phòng chống dịch Covid-19.

T̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ Y̼ê̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p̼ 3̼ t̼i̼ể̼u̼ b̼a̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ (̼ả̼n̼h̼ c̼h̼ụ̼p̼ m̼à̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ V̼O̼V̼)̼.̼

̼B̼à̼ Đ̼.̼T̼.̼B̼.̼P̼.̼ (̼3̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ b̼á̼n̼ t̼h̼ị̼t̼ b̼ò̼ ở̼ T̼P̼ T̼u̼y̼ H̼ò̼a̼,̼ P̼h̼ú̼ Y̼ê̼n̼)̼ t̼ự̼ t̼e̼s̼t̼ n̼h̼a̼n̼h̼,̼ t̼h̼ấ̼y̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼ 1̼9̼ n̼ê̼n̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ b̼á̼o̼ t̼r̼ạ̼m̼ y̼ t̼ế̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ b̼á̼o̼ T̼u̼ổ̼i̼ T̼r̼ẻ̼,̼ b̼à̼ P̼.̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 1̼6̼ c̼a̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼ 1̼9̼.̼ N̼ữ̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼y̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ ổ̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ợ̼ T̼u̼y̼ H̼ò̼a̼;̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼ x̼ú̼c̼ g̼ầ̼n̼ v̼ớ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼ 1̼9̼.̼

̼H̼ằ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 3̼h̼ đ̼ế̼n̼ 6̼h̼,̼ b̼à̼ P̼.̼ đ̼ế̼n̼ l̼ò̼ m̼ổ̼ ở̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ Đ̼ị̼n̼h̼ (̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ 8̼,̼ T̼P̼ T̼u̼y̼ H̼ò̼a̼)̼ l̼ấ̼y̼ t̼h̼ị̼t̼ m̼a̼n̼g̼ v̼ề̼ c̼h̼ợ̼ T̼u̼y̼ H̼ò̼a̼ b̼á̼n̼,̼ đ̼ế̼n̼ 1̼2̼h̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼.̼

̼T̼ừ̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼9̼/̼6̼,̼ b̼à̼ P̼.̼ ở̼ n̼h̼à̼.̼ N̼g̼à̼y̼ 1̼/̼7̼,̼ b̼i̼ế̼t̼ B̼N̼ 1̼8̼1̼4̼4̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ x̼ú̼c̼ g̼ầ̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ n̼ê̼n̼ b̼à̼ P̼.̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼a̼i̼ b̼á̼o̼ ở̼ T̼r̼ạ̼m̼ y̼ t̼ế̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ 1̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ư̼ớ̼n̼g̼ d̼ẫ̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ 4̼/̼7̼,̼ b̼à̼ P̼.̼ t̼ự̼ m̼u̼a̼ t̼e̼s̼t̼ n̼h̼a̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ v̼à̼ t̼h̼ử̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ g̼ọ̼i̼ b̼á̼o̼ T̼r̼ạ̼m̼ y̼ t̼ế̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ 1̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ b̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ d̼ã̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ T̼P̼ T̼u̼y̼ H̼ò̼a̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ấ̼y̼ m̼ẫ̼u̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼ 1̼9̼.̼

P̼h̼ú̼ Y̼ê̼n̼ c̼ó̼ 4̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ n̼ặ̼n̼g̼

̼B̼a̼n̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ P̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼ 1̼9̼ t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ Y̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ t̼ừ̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ t̼ố̼i̼ 9̼/̼7̼ đ̼ế̼n̼ s̼á̼n̼g̼ s̼ớ̼m̼ 1̼0̼/̼7̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ n̼à̼y̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ 2̼4̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ n̼â̼n̼g̼ t̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ d̼ị̼c̼h̼ n̼à̼y̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼ừ̼ 2̼3̼/̼6̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼ l̼ê̼n̼ 4̼6̼5̼ c̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ó̼ 4̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ n̼ặ̼n̼g̼ –̼ n̼g̼u̼y̼ k̼ị̼c̼h̼;̼ 5̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼i̼ê̼m̼ p̼h̼ổ̼i̼ n̼ặ̼n̼g̼;̼ 1̼5̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼i̼ê̼m̼ p̼h̼ổ̼i̼ t̼r̼u̼n̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ –̼ n̼h̼ẹ̼ v̼à̼ 2̼4̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ n̼h̼ẹ̼ h̼o̼ặ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

Nguồn:

https://mucnews.com/bay-long-vong-3-chuyen-nguoi-dan-ong-phat-hien-mac-covid-19-khi-ve-quang-nam-31346.html

https://mucnews.com/nguoi-ban-thit-tu-mua-dung-cu-y-te-test-nhanh-thay-duong-tinh-covid-19-31219.html

Bình luận Facebook