B̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼ă̼n̼

B̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼ă̼n̼

B̼ị̼ c̼h̼ị̼ M̼.̼ c̼ằ̼n̼ n̼h̼ằ̼n̼,̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼ t̼h̼ậ̼m̼ t̼ệ̼,̼ C̼.̼ b̼ự̼c̼ t̼ứ̼c̼ đ̼ổ̼ 1̼/̼3̼ c̼h̼a̼i̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ d̼i̼ệ̼t̼ c̼ỏ̼ v̼à̼o̼ n̼ồ̼i̼ c̼a̼n̼h̼ n̼h̼ằ̼m̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ợ̼.̼

T̼A̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ S̼ơ̼n̼ L̼a̼ v̼ừ̼a̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ p̼h̼ạ̼t̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ L̼ý̼ V̼ă̼n̼ C̼.̼ (̼n̼g̼ụ̼ t̼ỉ̼n̼h̼ S̼ơ̼n̼ L̼a̼)̼ 7̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼G̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼r̼u̼y̼ t̼ố̼,̼ s̼á̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼2̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ v̼ợ̼ C̼.̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼ B̼à̼n̼ T̼h̼ị̼ M̼.̼ g̼ọ̼i̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ d̼ậ̼y̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ C̼.̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ d̼ậ̼y̼.̼ B̼ự̼c̼ t̼ứ̼c̼,̼ c̼h̼ị̼ M̼.̼ c̼ằ̼n̼ n̼h̼ằ̼n̼ v̼à̼ m̼ắ̼n̼g̼ c̼h̼ử̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ 7̼h̼ s̼á̼n̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼,̼ C̼.̼ d̼ậ̼y̼ v̼à̼ s̼a̼n̼g̼ n̼h̼à̼ c̼h̼a̼ đ̼ị̼n̼h̼ d̼ắ̼t̼ t̼r̼â̼u̼ đ̼i̼ c̼h̼ă̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼a̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ r̼ồ̼i̼ n̼ê̼n̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ q̼u̼a̼y̼ v̼ề̼.̼

̼Ă̼n̼ s̼á̼n̼g̼ x̼o̼n̼g̼,̼ C̼.̼ đ̼i̼ x̼â̼y̼ b̼ể̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼ị̼ M̼.̼ n̼g̼ồ̼i̼ t̼h̼ê̼u̼ k̼h̼ă̼n̼ ở̼ h̼i̼ê̼n̼ v̼à̼ v̼ẫ̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ c̼ằ̼n̼ n̼h̼ằ̼n̼,̼ m̼ắ̼n̼g̼ c̼h̼ử̼i̼ C̼.̼ t̼h̼ậ̼m̼ t̼ệ̼.̼ B̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ v̼à̼ n̼g̼h̼ĩ̼ q̼u̼ẩ̼n̼ n̼ê̼n̼ C̼.̼ đ̼ã̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ị̼ M̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼0̼h̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼,̼ C̼.̼ l̼ấ̼y̼ c̼h̼a̼i̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ t̼r̼ừ̼ c̼ỏ̼ (̼l̼o̼ạ̼i̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ c̼ỏ̼ c̼h̼á̼y̼ n̼h̼a̼n̼h̼)̼ đ̼ổ̼ 1̼/̼3̼ c̼h̼a̼i̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼ồ̼i̼ c̼a̼n̼h̼ m̼ă̼n̼g̼ r̼ồ̼i̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼ư̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ g̼ì̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼.̼

̼1̼1̼h̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼,̼ c̼h̼ị̼ M̼.̼ l̼ấ̼y̼ c̼ơ̼m̼ c̼a̼n̼h̼ r̼a̼ ă̼n̼.̼ K̼h̼i̼ ă̼n̼ đ̼ế̼n̼ m̼i̼ế̼n̼g̼ t̼h̼ị̼t̼ v̼ị̼t̼ t̼h̼ứ̼ b̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼ồ̼i̼ c̼a̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ó̼ v̼ị̼ đ̼ắ̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ị̼ M̼.̼ m̼a̼n̼g̼ n̼ồ̼i̼ c̼a̼n̼h̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼ x̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼a̼n̼h̼ c̼ó̼ m̼à̼u̼ x̼a̼n̼h̼,̼ n̼g̼h̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ộ̼c̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ c̼h̼ị̼ M̼.̼ l̼ớ̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ h̼ỏ̼i̼:̼ “̼M̼à̼y̼ đ̼ổ̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ d̼i̼ệ̼t̼ c̼ỏ̼ v̼à̼o̼ n̼ồ̼i̼ c̼a̼n̼h̼ c̼h̼o̼ t̼a̼o̼ ă̼n̼ t̼h̼ế̼ à̼?̼”̼,̼ C̼.̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ g̼ì̼ v̼à̼ l̼ấ̼y̼ n̼ồ̼i̼ c̼a̼n̼h̼ đ̼ổ̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ấ̼t̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ắ̼c̼ C̼.̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ộ̼c̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ c̼h̼ị̼ M̼.̼ k̼h̼ó̼c̼ v̼à̼ g̼ọ̼i̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ C̼Q̼Đ̼T̼ v̼à̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼,̼ C̼.̼ đ̼ã̼ t̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ẩ̼n̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ x̼é̼t̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ầ̼n̼ c̼ó̼ m̼ứ̼c̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼ù̼ x̼ứ̼n̼g̼ đ̼á̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ t̼í̼n̼h̼ c̼h̼ấ̼t̼ m̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼,̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼,̼ g̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ v̼à̼ r̼ă̼n̼ đ̼e̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ n̼g̼ừ̼a̼ c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ d̼o̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼ộ̼c̼ t̼h̼i̼ể̼u̼ s̼ố̼,̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ạ̼t̼ n̼ê̼n̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼,̼ H̼Đ̼X̼X̼ đ̼ã̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ p̼h̼ạ̼t̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ 7̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼.̼

Bình luận Facebook