B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼9̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼i̼.̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Bé gái bị người tình của mẹ đóng 9 cái đinh vào sọ não đang rất nguy kịch - Ảnh 1.

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼ở̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼̣̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼x̼ấ̼̼u̼.̼ ̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼B̼á̼̼c̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼g̼ì̼̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ủ̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼

̼C̼h̼á̼̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼̼i̼ ̼s̼ứ̼̼c̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼n̼h̼i̼,̼ ̼B̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼̣̼ ̼H̼u̼y̼ề̼̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼t̼h̼ở̼̼ ̼m̼á̼̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼á̼̼y̼ ̼m̼ó̼̼c̼.̼

̼”̼T̼ố̼̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớc̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼h̼ì̼̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼h̼ú̼̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼̼m̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼m̼ắ̼̼t̼ ̼v̼ì̼̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ơ̼̣̼ ̼l̼ằ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼”̼,̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼ể̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼đ̼ó̼̼n̼ ̼v̼ề̼̼,̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼ớ̼̼i̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼̼u̼.̼ ̼”̼L̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼d̼i̼̣̼ ̼v̼â̼̣̼t̼ ̼m̼ũ̼̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼ở̼̼ ̼B̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼T̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼̼t̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼ấ̼̼y̼,̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼g̼ắ̼̼p̼ ̼ở̼̼ ̼m̼ũ̼̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼c̼u̼̣̼c̼ ̼k̼e̼o̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼t̼o̼,̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼g̼ắ̼̼p̼ ̼t̼ớ̼̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼l̼ấ̼̼y̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼.̼ ̼M̼e̼̣̼ ̼b̼é̼̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼h̼í̼̼t̼ ̼k̼e̼o̼.̼

Bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu đang rất nguy kịch - Ảnh 2.

D̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

̼K̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ú̼̼c̼ ̼đ̼ơ̼̣̼t̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼n̼g̼ô̼̣̼ ̼đ̼ô̼̣̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼B̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼T̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼̣̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼Đ̼ơ̼̣̼t̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼m̼u̼ố̼̼n̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼ả̼̼m̼,̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼v̼ì̼̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼̼n̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼đ̼ỡ̼̼ ̼k̼h̼ổ̼̼.̼

̼T̼h̼ế̼̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼n̼u̼ố̼̼t̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼í̼̼t̼ ̼d̼à̼̼i̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼g̼ã̼̼y̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼V̼à̼̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼n̼ằ̼̼m̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼n̼ó̼̼i̼.̼

̼T̼ấ̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ô̼̣̼i̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ô̼̣̼i̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼.̼ ̼T̼ấ̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼n̼h̼â̼̣̼p̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼̣̼i̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼r̼ư̼̣̼c̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼ở̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼ô̼̣̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼̼c̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼e̼ ̼m̼a̼̣̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼đ̼ó̼̼n̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼̣̼t̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼n̼g̼ô̼̣̼ ̼đ̼ô̼̣̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼̼c̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼̼n̼ ̼b̼é̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ò̼̼i̼ ̼đ̼ó̼̼n̼ ̼đ̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼̣̼ ̼H̼u̼y̼ề̼̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ư̼̣̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼̼i̼ ̼c̼ó̼̼ ̼p̼h̼é̼̼p̼ ̼m̼à̼̼u̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼.̼ ̼”̼C̼h̼á̼̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼m̼a̼̣̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼v̼ư̼ơ̼̣̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ấ̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼̼a̼ ̼b̼é̼̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼̼y̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼r̼ả̼̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼̼y̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼à̼̼y̼.̼ ̼N̼ế̼̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼l̼a̼̣̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼̼n̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼H̼u̼y̼ề̼̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼ú̼̼c̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼̼i̼.̼

̼Ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼2̼,̼1̼c̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ạ̼,̼ ̼1̼ ̼v̼ỉ̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼…̼

̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼!̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼b̼e̼-̼g̼a̼i̼-̼3̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼b̼i̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼c̼u̼a̼-̼m̼e̼-̼g̼a̼m̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼v̼a̼o̼-̼d̼a̼u̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼r̼a̼t̼-̼n̼g̼u̼y̼-̼k̼i̼c̼h̼-̼2̼0̼2̼2̼0̼1̼2̼0̼1̼2̼5̼2̼1̼4̼3̼1̼7̼.̼h̼t̼m̼

Bình luận Facebook