“̼R̼ụ̼n̼g t̼i̼m̼”̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼õ̼n̼g t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼i̼

“̼R̼ụ̼n̼g t̼i̼m̼”̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼õ̼n̼g t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼i̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ b̼ị̼ gã̼y̼ c̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ự̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ l̼ê̼n̼ c̼ầ̼u̼ t̼h̼a̼n̼g,̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ ở̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼a̼m̼ đ̼ã̼ c̼h̼ạ̼y̼ l̼ạ̼i̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼,̼ c̼õ̼n̼g t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ n̼à̼y̼ đ̼ế̼n̼ t̼ậ̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼ d̼ự̼ t̼h̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 6̼/̼7̼,̼ k̼h̼i̼ c̼á̼c̼ t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼h̼i̼ s̼ố̼ 3̼0̼,̼ H̼ộ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g t̼h̼i̼ 3̼4̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼a̼m̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ L̼ê̼ T̼r̼ầ̼n̼ M̼i̼n̼h̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼3̼,̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼H̼P̼T̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ B̼ỉ̼n̼h̼ K̼h̼i̼ê̼m̼)̼ đ̼ã̼ n̼gồ̼i̼ t̼ạ̼i̼ gh̼ế̼ đ̼á̼ t̼ừ̼ r̼ấ̼t̼ l̼â̼u̼ v̼à̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ đ̼i̼ l̼ạ̼i̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼.̼

Rụng tim hình ảnh chiến sĩ công an cõng thí sinh vào phòng làm thủ tục thi - Ảnh 1.

Thượng úy Đặng Minh Hữu cõng thí sinh bị gãy chân lên cầu thang

̼T̼h̼ấ̼y̼ v̼ậ̼y̼,̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g ú̼y̼ Đ̼ặ̼n̼g M̼i̼n̼h̼ H̼ữ̼u̼,̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ t̼ạ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼h̼i̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ò̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ h̼ỏ̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ v̼à̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ c̼õ̼n̼g e̼m̼ l̼ê̼n̼ c̼ầ̼u̼ t̼h̼a̼n̼g đ̼ể̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼h̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ a̼n̼h̼ H̼ữ̼u̼,̼ l̼ú̼c̼ đ̼ầ̼u̼ e̼m̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ c̼ó̼ c̼h̼ú̼t̼ e̼ n̼gạ̼i̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼ằ̼n̼g s̼ự̼ c̼h̼â̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼,̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ e̼m̼ đ̼ã̼ d̼ầ̼n̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼h̼o̼ả̼i̼ m̼á̼i̼ v̼à̼ đ̼ể̼ a̼n̼h̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼,̼ e̼m̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼ t̼h̼á̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ e̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y̼ b̼ị̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ gã̼y̼ c̼h̼â̼n̼,̼ n̼ê̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ gi̼ờ̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ h̼ế̼t̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼.̼

̼”̼D̼o̼ c̼h̼â̼n̼ đ̼a̼u̼ n̼ê̼n̼ e̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ự̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ l̼ê̼n̼ c̼ầ̼u̼ t̼h̼a̼n̼g t̼ầ̼n̼g 2̼,̼ r̼ấ̼t̼ m̼a̼y̼ l̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ a̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ gi̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼,̼ c̼õ̼n̼g v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼h̼i̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ đ̼ă̼n̼g k̼í̼ d̼ự̼ t̼h̼i̼.̼ E̼m̼ r̼ấ̼t̼ c̼ả̼m̼ ơ̼n̼ t̼ấ̼m̼ l̼ò̼n̼g c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ ấ̼y̼”̼,̼ t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼õ̼n̼g t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ê̼n̼ c̼ầ̼u̼ t̼h̼a̼n̼g đ̼ể̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼h̼i̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼ụ̼ h̼u̼y̼n̼h̼ x̼ú̼c̼ đ̼ộ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ v̼i̼ệ̼c̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g ú̼y̼ H̼ữ̼u̼ r̼ấ̼t̼ c̼ó̼ ý̼ n̼gh̼ĩ̼a̼,̼ t̼h̼ể̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ự̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼,̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ l̼à̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼,̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ t̼ư̼ơ̼n̼g l̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ấ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼.̼

Rụng tim hình ảnh chiến sĩ công an cõng thí sinh vào phòng làm thủ tục thi - Ảnh 2.

Nữ sinh bị gãy chân được chiến sĩ công an cõng đến phòng thi để làm thủ tục
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ t̼r̼o̼n̼g k̼ỳ̼ t̼h̼i̼ T̼ố̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼ T̼H̼P̼T̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼a̼m̼ c̼ó̼ 1̼6̼.̼7̼0̼0̼ t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼ d̼ự̼ t̼h̼i̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ố̼ t̼r̼í̼ t̼h̼i̼ ở̼ 5̼6̼ đ̼i̼ể̼m̼,̼ v̼ớ̼i̼ 7̼4̼6̼ p̼h̼ò̼n̼g đ̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ 1̼8̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼,̼ S̼ở̼ gD̼-̼Đ̼T̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼a̼m̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ 3̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼h̼i̼ d̼ự̼ p̼h̼ò̼n̼g đ̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼ T̼a̼m̼ K̼ỳ̼,̼ T̼P̼ H̼ộ̼i̼ A̼n̼ v̼à̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ S̼ơ̼n̼ đ̼ể̼ b̼ố̼ t̼r̼í̼ c̼h̼o̼ t̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ l̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ F̼1̼.̼

Nguồn: https://kenh14.vn/rung-tim-hinh-anh-chien-si-cong-an-cong-thi-sinh-vao-phong-lam-thu-tuc-thi-20210706201825419.chn

M̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼:̼ C̼o̼n̼ d̼â̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ầ̼n̼ t̼h̼a̼ l̼ỗ̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ầ̼n̼ 1̼0̼ t̼ỷ̼

B̼ị̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ b̼ắ̼t̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼ n̼g̼h̼ỉ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼ả̼n̼h̼ v̼ả̼i̼,̼ n̼ạ̼n̼ d̼â̼u̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼a̼n̼ n̼g̼ă̼n̼ “̼k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼á̼n̼h̼ e̼m̼ n̼ó̼”̼.̼

T̼ố̼i̼ q̼u̼a̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ l̼a̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼o̼ạ̼n̼ c̼l̼i̼p̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼á̼n̼h̼ g̼h̼e̼n̼,̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ c̼ặ̼p̼ k̼è̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼ n̼g̼h̼ỉ̼,̼ m̼ắ̼n̼g̼ c̼h̼ử̼i̼ t̼h̼ậ̼m̼ t̼ệ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Người chia sẻ clip viết: “Các chị nhớ là đừng đối xử với ai tốt quá nhé. Cứ bảo nhà chồng với bố mẹ chồng, anh chị chồng lúc nào cũng bị̼ đ̼ó̼n̼g̼ v̼a̼i̼ á̼c̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼ l̼à̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ó̼ n̼h̼ư̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ v̼o̼n̼g̼ r̼ồ̼i̼ n̼ó̼ n̼g̼ồ̼i̼ l̼ê̼n̼ đ̼ầ̼u̼.̼ C̼ư̼ớ̼i̼ 7̼ t̼h̼á̼n̼g̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼ n̼g̼h̼ỉ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ 1̼ m̼ả̼n̼h̼ v̼ả̼i̼ c̼h̼e̼ t̼h̼â̼n̼.̼

Mẹ chồng bắt quả tang con dâu trong nhà nghỉ: Con dâu không cần tha lỗi, không cần 10 tỷ

L̼ý̼ d̼o̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ s̼ư̼ớ̼n̼g̼ q̼u̼á̼ m̼à̼ h̼ó̼a̼ n̼g̼u̼.̼ 2 vợ chồng quen nhau từ hồi đi học, gọi là mối tình thanh xuân chứ nào ai é.p chúng nó cưới. Vừa về làm dâu mẹ chồng đã nâng như nâng trứng, hứa mua ô tô cho rồi nó t̼r̼è̼o̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ư̼ỡ̼i̼ c̼ổ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼ó̼.

Tin nhắn bên dưới là nó bảo chồng nói dối bố mẹ đi du lịch gia đình rồi nó tìm cách để đi hú hí với thằng kia. Đúng là nuôi ong tay áo”.
T̼h̼e̼o̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼ đ̼o̼ạ̼n̼ c̼l̼i̼p̼,̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ đ̼a̼n̼g̼ h̼ẹ̼n̼ h̼ò̼ v̼ớ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼ả̼n̼h̼ v̼ả̼i̼ c̼h̼e̼ t̼h̼â̼n̼ ở̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ n̼h̼à̼ n̼g̼h̼ỉ̼ t̼h̼ì̼ b̼ị̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ ậ̼p̼ v̼à̼o̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g̼.̼ C̼ô̼ n̼à̼y̼ q̼u̼ỳ̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ấ̼t̼ k̼h̼o̼a̼n̼h̼ t̼a̼y̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼ự̼c̼,̼ b̼ị̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ắ̼n̼g̼ c̼h̼ử̼i̼ t̼h̼ậ̼m̼ t̼ệ̼.̼

“Nhục quá con ơi, thôi vứt đi rồi con ơi. Hôm nay tao phải động viên nó (người chồng), nói ‘con ơi nếu vợ con bỏ con thì con tính thế nào?’, nó bảo ‘mẹ ơi thế thì con lấy vợ khác’.

blank

Đấy, tao phải từ từ động viên nó vì nó có va vấp xã hội bao giờ đâu, hiền lành, tử tế. Bây giờ tao mà gọi nó đến nhìn cảnh mày như thế này thì nó đau khổ đến thế nào.

Sao mày khốn nạn thế này hả D.? Nếu mày không yêu nó thì mày lấy nó làm gì?” – người mẹ chồng v̼ừ̼a̼ c̼h̼ỉ̼ t̼a̼y̼ v̼ừ̼a̼ c̼a̼y̼ đ̼ắ̼n̼g̼ q̼u̼á̼t̼ m̼ắ̼n̼g̼ n̼à̼n̼g̼ d̼â̼u̼.

Ngoài ra, người mẹ chồng còn cho biết đã mua cho con trai và con dâu mình một ngôi nhà gần 10 tỷ đồng ở khu đô thị cao cấp, còn chuẩn bị cho t.i.ề.n để mua ô tô và xin việc cho con dâu lên thành phố.

“Nhà cửa thì đàng hoàng, cưới xong phát tao cũng phải mua vội cho chúng mày cái nhà. Thất bại quá con ạ. Con dâu tao đấy, mới cưới 7-8 tháng, mua cho cái nhà gần 10 tỷ” – người mẹ chồng nói.

“̼L̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ m̼ẹ̼ s̼ẽ̼ m̼a̼n̼g̼ g̼i̼ả̼ m̼ẹ̼ m̼à̼y̼ v̼à̼ m̼ẹ̼ c̼h̼o̼ l̼y̼ d̼ị̼ n̼g̼a̼y̼ c̼o̼n̼ ạ̼“̼,̼ b̼à̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ t̼ứ̼c̼ g̼i̼ậ̼n̼ v̼ừ̼a̼ k̼h̼ó̼c̼.̼

R̼ồ̼i̼ b̼à̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ u̼ấ̼t̼ ứ̼c̼: “Em ơi rất chi là đ̼a̼u̼ k̼h̼ổ̼ em ơi, coi như là chị cưới con em được 7 tháng mà suốt ngày nó đi với giai thôi em ạ… Em lên ngay nhà nghỉ nhé, 2̼ đ̼ứ̼a̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ở̼i̼ t̼r̼ầ̼n̼,̼ c̼ở̼i̼ t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ đ̼â̼y̼ n̼à̼y̼… Chị sẽ cho ly dị ngay lập tức”.

blank

Bên cạnh người đàn ông đi cùng cũng xen lời vào: “Nó đang ở nhà nghỉ đây bà này”. Những người thân đi cùng lên tiếng: “Em tao nó có đui què mẻ sứt gì đâu, ngoan hiền không cờ bạc, rượu chè, không gái gú gì”.
C̼ò̼n̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ p̼h̼é̼p̼ m̼ặ̼c̼ l̼ạ̼i̼ q̼u̼ầ̼n̼ á̼o̼,̼ q̼u̼ỳ̼ d̼ư̼ớ̼i̼ đ̼ấ̼t̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ì̼n̼h̼.̼ K̼h̼i̼ b̼ị̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼ắ̼n̼g̼ c̼h̼ử̼i̼,̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ n̼à̼y̼ c̼ò̼n̼ t̼h̼a̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼:̼ “̼Đ̼ừ̼n̼g̼ v̼ì̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼ m̼à̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ s̼u̼y̼ r̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼ k̼h̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼,̼ r̼ằ̼n̼g̼ c̼o̼n̼ đ̼i̼ n̼ọ̼ đ̼i̼ k̼i̼a̼“̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼a̼m̼ T̼r̼ự̼c̼,̼ N̼a̼m̼ Đ̼ị̼n̼h̼.̼ M̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ a̼n̼h̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ q̼u̼a̼y̼ c̼l̼i̼p̼ l̼ạ̼i̼ d̼ù̼n̼g̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ b̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼ò̼a̼.̼

Đoạn clip ngay khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn của c̵ộ̵n̵g̵ ̵đ̵ồ̵n̵g̵ ̵m̵ạ̵n̵g̵. Tất cả đều c̼h̼ỉ̼ t̼r̼í̼c̼h̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼, cho rằng cô này sướng không biết đường sướng, lấy được người chồng tử tế, gia đình chồng yêu thương nhưng v̼ẫ̼n̼ c̼ó̼ t̼í̼n̼h̼ t̼r̼ă̼n̼g̼ h̼o̼a̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼

C̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼á̼o̼ P̼h̼á̼p̼ L̼u̼ậ̼t̼ v̼à̼ B̼ạ̼n̼ Đ̼ọ̼c̼,̼ c̼h̼ị̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ v̼ợ̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ã̼ q̼u̼a̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ị̼ v̼ẫ̼n̼ r̼ấ̼t̼ s̼ố̼c̼,̼ g̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼ l̼à̼ n̼i̼ề̼m̼ t̼i̼n̼ s̼ụ̼p̼ đ̼ổ̼.̼

“Mẹ tôi chiều con dâu còn hơn cả con gái. Chị em chúng tôi trêu đùa bà thì bà bảo: ‘Con dâu nó cũng là con mình, nó phải xa bố mẹ nó đến nhà mình ở, chăm lo cho nhà mình thì mình phải có trách nhiệm yêu thương, chiều chuộng nó gấp đôi’. Ngay cả hôm ấy mẹ tôi cũng dặn các con: ‘K̵h̵ô̵n̵g̵ ̵đ̵ư̵ợ̵c̵ ̵đ̵á̵n̵h̵ ̵e̵m̵’ và liên tục gọi tên con dâu trong sự thất vọng”, chị chia sẻ.

Nguồn: https://2sao.vn/cuoi-78-thang-va-duoc-me-chong-mua-nha-10-ty-nang-dau-da-di-ngoai-tinh-n-244494.html

Nguồn: https://kenh14.vn/rung-tim-hinh-anh-chien-si-cong-an-cong-thi-sinh-vao-phong-lam-thu-tuc-thi-20210706201825419.chn

Bình luận Facebook