̼ ̼V̼ừ̼a̼ X̼o̼n̼g: (̼ C̼ã̼i̼ m̼ẹ c̼h̼ồ̼n̼g C̼ô̼ gá̼i̼ b̼ị c̼h̼ồ̼n̼g d̼ù̼n̼g S̼ú̼n̼g̼ B̼ ắ̼n̼ c̼h̼ ế̼t̼ t̼ại̼ c̼h̼ỗ̼ )

̼ ̼V̼ừ̼a̼ X̼o̼n̼g: (̼ C̼ã̼i̼ m̼ẹ c̼h̼ồ̼n̼g C̼ô̼ gá̼i̼ b̼ị c̼h̼ồ̼n̼g d̼ù̼n̼g S̼ú̼n̼g̼ B̼ ắ̼n̼ c̼h̼ ế̼t̼ t̼ại̼ c̼h̼ỗ̼ )

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼

Bất ngờ lời của khai 2 mẹ con vụ dùng súng bắn chết chồng, cha

̼N̼g̼à̼y̼ ̼21/07, ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Xót xa khi gặp cô gái 19 tuổi bị người yêu bắn nát mặt

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼21/07 ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼Trần ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Trần ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Trần ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Minh Hóa ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Vụ án giết người ở Sơn La: Trên tay nghi phạm vẫn cầm khẩu súng

t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Tuấn ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Trần ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3 ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Vụ án giết người ở Sơn La mới nhất: Con rể bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Minh Hóa ̼đã g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ người chồng ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼vụ án.

S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼”̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼í̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼.̼

Bà̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ớ̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ ̼k̼h̼ế̼.̼ ̼H̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼32 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼:̼“̼K̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼?̼”̼.

blank
C̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼“̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼í̼ ̼(̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼)̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼à̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ C̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ố̼p̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼.

Sa̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼̼C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼5̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼m̼á̼;̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼8̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.
Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼á̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.

blank

Đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼“̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.

̼*̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼

Bình luận Facebook